Ferie

Som arbeidstaker ved Musikkhøgskolen, har du 30 virkedager ferie hvert år.

Generelt om ferie

 • Arbeidstakere ved Norges musikkhøgskole har 30 virkedager ferie hvert år (Ferieloven § 5 og Hovedtariffavtalen pkt. 6)
 • Med virkedager menes hverdager inkludert lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke.
 • Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Arbeidstakeren bestemmer selv når denne ekstraferien tas ut, men leder må varsles minst to uker i forveien. (§ 6)
 • Arbeidstaker kan ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med leder.
 • Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også ved bytte av arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakerne avvikler full ferie.
 • Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. (§ 5)
 • Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt. (§14)

Overføring av ferie (§7 og HTA)

 • Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale å overføre ferie som ikke er avviklet til neste ferieår.
 • Forskuddsferie kan avtales på samme måte.

Last ned skjema for overføring av ferie fra 2019 til 2020 (word)

Syk i ferien? (§9)

 • For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at arbeidstaker har vært 100 % arbeidsufør/sykemeldt. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig etter at arbeidet gjenopptas.
 • Dersom arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien, kan det fremsettes krav om å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste planlagte arbeidsdag før ferien.

Særskilt om ferie for faglig ansatte

Faglig ansatte avvikler som hovedregel ferie i undervisningsfrie perioder og utenom perioder som er tillagt obligatoriske oppgaver, eksempelvis opptaksuker og eksamensperioder. Dette gjelder også den 6. ferieuken for ansatte over 60 år.

For å sikre mer forutsigbarhet både for den ansatte og for ledere tilskrives de faglig ansatte hvert år før 1. mai med en orientering om konkret periode for årets hovedferie som legges til fem uker fra begynnelsen av juli.

Perioden kan søkes forskjøvet dersom den fagansatte har planlagte oppgaver i oppgitt ferieperiode. Søknad om å forskyve ferien sendes nærmeste leder i god tid før ferieavvikling.

Seniordager for ansatte over 62 år.

Arbeidsgiverne i staten skal legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden.

For å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende: åtte dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Også seniordagene må avvikles utenom opptaksuker og eksamensperioder, og avtales med nærmeste leder.

Kontakt personal

imported-image

Berit Wærn Hansen

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Karl Gunnar Ekblad

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 13. november 2019