Arealer og plassmangel

Her finner du samlet informasjon om arealsituasjonen ved NMH.

Flyttingen skjer 18. desember

Da flytter personal, økonomi, kommunikasjon og FoU-administrasjonen til Furuholmengården. Flyttingen kan få noen følger for effektivitet, kommunikasjonsflyt, servicenivå, arbeidsmiljø, motivasjon og synlighet. Det er et lederansvar å sørge for at oppdelingen av administrasjonen oppleves best mulig for alle. Men det er alles ansvar – også de som blir igjen på NMH – å bidra til at kommunikasjonsflyten blir best mulig.

Oppdatering oktober

Nå er det bestemt: Personal, økonomi, arkiv, kommunikasjon og deler av studie- og FoU-seksjonen – FoU-teamet – flytter til nye lokaler på nyåret. Les rektors e-post om saken til alle ansatte mandag 7, oktober kl. 10.00.

De nye lokalene blir Furuholmen Eiendom i Fridtjof Nansens vei 17/19. Et brukerutvalg skal planlegge flytteprosessen.

Hvordan løse arealbehovet vårt på lang sikt?

Oppdatert 25. september:
Ekstra kontorlokaler i nærheten av NMH, er den kortsiktige løsningen på et akutt problem. Det foregår samtidig en prosess med å skaffe bedre plass på lang sikt. Hva er best? Å finne ut det er en lang og grundig prosess.

Statsbygg er i gang en konseptutvalgutredning som skal se på hvilke muligheter vi har for å løse arealbehovene på lang sikt. På styremøtet 7. oktober blir styret orientert om framdriften. Les mer om konseptutvalgutredning og se framdriftsplanen>>

Status flytteplaner – september

Det nærmer seg en avklaring på hvem skal flytte i midlertidige lokaler. I begynnelsen av oktober skal en avgjørelse være tatt.

Rektor Peter Tornquist sitter midt i arbeidet med å se på ulike scenarioer, og hvilke konsekvenser det vil få.

– Viktige kriterier som vil avgjøre hvem som skal flytte, er at det frigjør rom i dagens lokaler og gir mest mulig faglig mening for dem som flytter ut. Det skal også fungere for dem som blir igjen, sier Peter.

Se oversikten over premisser og kriterier her>>

– Flyttingen må gi faglig mening for dem som
flytter og dem som blir igjen, sier Peter.

Nå foregår to parallelle prosesser:

 1. Statsbygg forhandler med aktuelle utleiere og vil hjelpe oss å velge lokale.
 2. Ledergruppa ser på ulike scenarioer om hvem som skal flytte sammen med seksjonsledere, ser på plusser og minuser, vekter dem og gir poeng for at vurderingen skal bli så objektiv som mulig. 3. oktober skal vurderingene av scenariene drøftes med fagforeningene i Samarbeidsutvalget.

– Vi har behov for 6000 kvadratmeter, så disse lokalene på 800 kvadratmeter løser absolutt ikke alt – men det er en god begynnelse. Uansett hvem som flytter eller ikke flytter, vil det påvirke de fleste på NMH fordi vi må finne plass til alle og utvikle nye måter å samarbeide på, avslutter Peter.

Status i august

Resultat av Statsbyggs oppdrag om å finne leieobjekt for NMH

Det er fire objekter og alle ligger samlet mellom 800 og 900 meter fra NMH (ca. 10 minutters gangavstand).

Statsbygg har vurdert leieobjektene ut fra 3 kriterier (beliggenhet, fleksibilitet, leiepris) og med 3 nivå (grønn=god, gul=middels og rød=mindre god). Se bildet.

Objekt A:

 • Pris: Godt over kostnadsrammen. Usikkert om man får kostnaden tilstrekkelig ned igjennom forhandlinger.
 • Fasiliteter: Sykkelparkering, dusj, garderober, kantine, møteromsenter, treningsfasiliteter, resepsjon.
 • Kontortype: En del åpent landskap, men kan bygges om.
 • Standard: God.

Objekt B

 • Pris: Litt over kostnadsrammen. Sannsynligvis kan man få kostnaden ned igjennom forhandlinger.
 • Fasiliteter: Trimrom, kantine, sykkelparkering, dusj/garderobe, betjent resepsjon.
 • Kontortype: Stor andel cellekontor.
 • Standard: Nøkternt god.

Objekt C

 • Pris: Ikke alle beløp er oppgitt.
 • Fasiliteter: Ingen fasiliteter oppgitt.
 • Kontortype: Kombinasjon av cellekontor og åpent landskap.
 • Standard: Nøkternt god.

Objekt D

 • Pris: Litt «usikre» beløp er oppgitt.
 • Fasiliteter: Ingen fasiliteter oppgitt.
 • Kontortype: Ikke oppgitt.
 • Standard: Lav / middels.

Veien videre

NMH går videre med befaring (for å få bekreftet den informasjonen som er oppgitt) på objekt A, B, C – og videre i forhandlinger med de som står igjen som mest aktuelle.

Avtalen med Statsbygg om å finne lokaler NMH kan leie (pdf).

Når blir det flytting?

En endelig flytteprosess er sannsynligvis ikke aktuell før etter jul.

Arealutredning

Arbeidsgruppa med Renate Hauge Sund, Håkon Kvidal, Heidi Ramberg, Kjetil Solvik og Matz Pettersen leverte en rapport med analyser og vurderinger knyttet til midlertidige og langsiktige tiltak for å bedre arealsituasjonen ved NMH. Les hele arealutredningen (pdf)

Omstillingsavtale

En avtale, som skal sikre hver enkelt av oss under en eventuell flytteprosess, er skrevet under av fagforeningene Creo, Forskerforbundet, Parat og direktør. Målet med avtalen er å sikre de ansatte medbestemmelse og rettigheter i henhold til lover, avtaler og retningslinjer for omstilling i statlig sektor. Omstillingsavtalen kan du lese her (pdf)

Hva har skjedd tidligere?

 • Det var et innspillsmøte for alle ansatte torsdag 21. mars. Et videoopptak fra møtet har vært publisert her på siden.
 • Seksjonslederne har tatt opp rapporten i seksjonene og har samordnet tilbakemeldinger fra egne ansatte.
 • Innspill, tilbakemeldinger og videre prosess er drøftet i Samarbeidsutvalget. Følg lenken og les referatene.
 • Konseptvalgutredning. NMH, Kunnskapsdepartementet og Statsbygg er enige om å sette i gang en bredere konseptvalgutredning for å belyse ulike muligheter for å løse NMHs arealbehov. Arbeidet vil etter planen bli utført av Statsbygg i løpet av 2019. Vi har ventet på godkjening fra departementet, og den har nå kommet.

Det har blitt jobbet med arealutfordringene på flere plan over tid, og flere utvalg, Styret og fagforeninger har vært involvert.

 1. Arealkartlegging. I 2016 ble det gjort en arealkartlegging av Myklebust Øvrebø arkitekter (pdf) på oppdrag fra Statsbygg.
 2. Konseptvalgnotat. På grunnlag av kartleggingen startet Statsbygg arbeidet med et konseptvalgnotat. Dette er imidlertid ikke ferdigstilt, fordi det i prosessen ble klart at de muligheter som ble utredet i notatet ikke ville være tilstrekkelig til å løse vårt arealbehov.
 3. Utviklingsavtale. Utviklingsavtalen 2019 mellom NMH og Kunnskapsdepartementet inneholder et punkt om areal og plassbehov.

Utvalg som har areal på dagorden

 1. Brukerutvalget eksisterte fra november 2017 til mai 2018. Referat fra brukerutvalget 19. januar 2018 (pdf) og Referat fra brukerutvalget 15. februar 2018 (pdf)
 2. Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede rom til ulike aktiviteter. Utvalget hadde ett møte i 2018 om arealsaken, men skal jobbe mer praktisk fra dag-til-dag.
 3. Samarbeidsutvalget, som består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen, har fra høsten 2018 ofte hatt areal på dagsorden.
 4. Arbeidsmiljøutvalget har også hatt arealsaken på agendaen siden mars 2018.
 5. Styret har blitt orientert, senest på møtet 8. mars 2019. Styresaken om areal og konsptvalgutredning (pdf).

Kontaktpersoner

imported-image

Peter Tornquist

Rektor

Komposisjon

imported-image

Tove Tvedt Blix

Direktør
robert.haugan.jpg

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT

Saker om det langsiktige arealbeovet

Tidsplan konseptvalgutredning.jpg
Hvordan løse arealbehovet på lang sikt?

Statsbygg har satt i gang en konseptutvalgutredning som skal se på hvilke muligheter vi har til å løse arealbehovene på lang sikt.

Bilde Statsbygg metode for arealutvikling.JPG
Hva er konseptvalgutredning?

En konseptvalgutredning er en faglig utredning av alternative måter å løse et behov på.

Majorstua t-banestasjon bilde 1.jpg
Ny bydel i nærheten

Ruter og Oslo kommune jobber med å legge Majorstua T-banestasjon under bakken, og etablere en ny bydel der T-banesporene går i dag.

Tidligere interne nyhetssaker

nmh_fasade03.jpg
Video fra innspillsmøte om arealutredningen

Video fra innspillsmøtet torsdag 21. mars ligger på samlesiden for arealsaken. Arbeidsgruppen har kommet med sin rapport om analyser og mulige løsninger på arealproblemene på NMH.

Musikkhøgskolen hele fasaden - web2000.jpg
Hva skjer med arealer?

Vi har fremdeles dårlig plass på NMH, og alt tyder på at vi blir enda flere i 2019. Derfor jobbes det med arealutfordringene på flere plan.

Musikkhogskolens-fasade.jpg
Siste nytt om arealer

På fellesdagen 4. april vil brukerutvalget, som vurderer plassmangelen ved NMH, informere om hva de jobber med.

Musikkhøgskolen hele fasaden - web1024.jpg
Arealer og slikt. Nytt fra brukerutvalget

Brukerutvalget har hatt to møter. I tillegg har vi vært en befaring hos en tilbyder på kontorleie i gangavstand fra NMH. Foreløpig ser utvalget på mulige løsninger og ingen vedtak er gjort.

Sist oppdatert: 7. oktober 2019