Faglig stillingsplan

Høringsnotat om overordnede, prinsipielle problemstillinger til faglig stillingsplan er sendt på høring med frist 22. september.

Saken er sendt på høring til fagseksjoner, fagforeninger, Studieutvalget og FoU-utvalget. De overordnede prinsipielle problemstillinger skal behandles i styret 7. oktober. En detaljert faglig stillingsplan vil så etter planen bli behandlet i styret i desember.

Her er noen av konklusjonene i forslaget til faglig stillingplan.

 • Det bør være minst en professor innen hvert fagmiljø.
 • Førstestillingsnivå skal normalt være laveste kompetansenivå for undervisning i hovedemner.
 • Stillinger som er innrettet mot undervisning i støtteemner, skal normalt lyses ut som lektorstillinger.
 • Det legges opp til å få etablert flere hele stillinger, i kombinasjon med økt satsing på II-erstillinger,
 • Utlysning skal være hovedregelen ved utlysning av ordinære stillinger, både åremålsstillinger og faste stillinger.
 • Kallelse kan benyttes for II-erstillinger der det er viktige strategiske hensyn som taler for det.
 • Førstestillinger og professorater skal normalt lyses ut internasjonalt.
 • Lektorstillinger skal normalt lyses ut nasjonalt.
 • Det må vektlegges at en tilstrekkelig andel av tilsatte i hvert fagmiljø har daglig tilstedeværelse på institusjonen.
 • Ordningen med letekomiteer for å sikre mangfold og likestilling styrkes.
 • Hovedprinsippet om at bare stillinger på 50 % på eller mer tillegges fast FoU-tid videreføres.
 • Ordningen med en fast FoU-ressurs (30 %) for førstestillinger og professorater i kombinasjon med en pott til fordeling etter søknad videreføres.

Fullstendig liste over forslag til konklusjoner finner du i Høringsnotatet til faglig stillingsplan (pdf)>>.

Høringssvar sendes til

imported-image

Kjetil Solvik

Seniorrådgiver
Sist oppdatert: 19. august 2019