Faglig stillingsplan

Her oppdateres det informasjon om prosessen med ny fagligstillingsplan.

Høringsnotat om overordnede, prinsipielle problemstillinger til faglig stillingsplan ble sendt på høring til fagseksjoner, fagforeninger, Studieutvalget og FoU-utvalget. Fristen var 22. september.

Hva skjer nå?

Alle høringssvarene og forslaget til overordnede prinsipielle problemstillinger skal behandles i styret 7. oktober. En detaljert faglig stillingsplan vil så etter planen bli behandlet i styret i desember.

Dokumentene

Noen punkter i forslaget til faglig stillingplan

  • Det bør være minst en professor innen hvert fagmiljø.
  • Førstestillingsnivå skal normalt være laveste kompetansenivå for undervisning i hovedemner.
  • Det legges opp til å få etablert flere hele stillinger, i kombinasjon med økt satsing på II-erstillinger,
  • Utlysning skal være hovedregelen ved utlysning av ordinære stillinger.
  • Kallelse kan benyttes for II-erstillinger der det er viktige strategiske hensyn som taler for det.
  • Førstestillinger og professorater skal normalt lyses ut internasjonalt.
  • Lektorstillinger skal normalt lyses ut nasjonalt.
  • En tilstrekkelig andel av tilsatte i hvert fagmiljø skal ha daglig tilstedeværelse på institusjonen.
  • Ordningen med letekomiteer for å sikre mangfold og likestilling styrkes.
  • Ordningen med en fast FoU-ressurs (30 %) for førstestillinger og professorater i kombinasjon med en pott til fordeling etter søknad videreføres.

Fullstendig liste over forslag til konklusjoner finner du i Høringsnotatet til faglig stillingsplan (pdf)>>.

Høringssvar sendes til

imported-image

Kjetil Solvik

Seksjonssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 19. august 2019