Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse

Meritteringsordningen er et program for å utvikle og vurdere utdanningsfaglig kompetanse, blant annet gjennom veiledning, relevant faglig kunnskap, kollegafellesskap og driftsmidler.

Programmet er prosjektbasert, med samlinger over tre semestre. Innholdet er knyttet til arbeid med deltakernes egne prosjekter, egen undervisningspraksis, og det legges opp med tanke på deltakernes behov i deres konkrete prosjekter, mer enn som et fast innhold.

Deltakerne deler erfaringer og bidrar til å drøfte og vurdere hverandres prosjekter, samtidig som prosjektet legger opp til internasjonal erfaringsdeling gjennom besøk eller kurs ved institusjoner NMH samarbeider med. Programmet bygger på læringsprinsipper beskrevet i systembeskrivelsen.

Hvem kan søke?

Faste ansatte i 20 prosent stilling eller mer. Ansatte i mindre enn 20 prosent stilling, men som har vært tilsatt ved NMH i fem år eller mer. Søkeren må være ansatt i en undervisningsstiling og ha bestått Kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende. Ansatte i åremålsstilling kan søke dersom de har minimum ett år igjen av åremålet.

Hvordan søke?

En søknad med søknadsbrev, CV som særlig dokumenterer undervisningsfaglig interesse og erfaring og utkast til prosjektbeskrivelse sendes inn. Hvor søknad skal sendes, og hva fristen blir, vil komme på plass i løpet av studieåret.

Søknadene vuderes av en komité nedsatt av Studieutvalget. Komiteen består av relevante fagmiljø, ledelsen, studenter, en ekstern merittert underviser og representant for fagforeningene.

Hvorfor søke?

Fullført og godkjent program gir et generelt lønnstillegg på to lønnstrinn, i tillegg til status som merittert underviser. Deltakeren får tildelt 20 000 kroner i driftsmidler under programmet. Fullført og godkjent program fører til at fagseksjonen mottar 30 000 kroner til videre kollegialt arbeid med utdanningsfaglige prosjekter.

Gangen i programmet

Programmet er samlingsbasert og går over tre semestre (vår – høst – vår). Første semester har prosjektutvikling som hovedtema, andre semester har prosjektgjennomføring og i tredje semester er dokumentasjon og formidling hovedtema.

Kontakt

imported-image

Morten Halle

Prorektor

Jazz-saksofon

imported-image

Camilla Sønstabø Thorkildsen

Seksjonssjef
Studie- og FoU-seksjonen

Bakgrunn for meritteringsordningen

«Det å gi god utdanning skal gi anerkjennelse og styrke karrieren for de faglig ansatte. (…) Utdanningsvirksomheten og undervisningsjobben må være en like naturlig del av det kollegiale og akademiske fellesskapet som forskergjerningen», skriver Regjeringen i Stortingsmelding nr. 16, Kultur for kvalitet, 2016/2017.

Storingsmeldingen førte til at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ga ut notatet Merittering av utdanningsfaglig kompetanse – hvor er vi og hvor skal vi?. Deretter satte NMH i gang arbeidet med å utvikle sitt eget system.

Planen var på høring i august 2018, og meritteringsordningen ble behandlet i Studieutvalget i desember 2018.

Sist oppdatert: 10. oktober 2019