Vernetjenesten ved NMH

Hovedverneombud (midlertidig)

imported-image

Heidi Ramberg

Seniorrådgiver

Økonomi, Administrasjon

Verneombud for administrativt ansatte

imported-image

Heidi Ramberg

Seniorrådgiver

Økonomi, Administrasjon

Verneombud for faglig ansatte

Nytt vernombud for faglig ansatte skal oppnevnes av fagforeningene i løpet av høsten 2019. Per Arne Frantzen står her inntil en ny er på plass.

per.a.frantzen.jpg

Per Arne Frantzen

Førsteamanuensis

Akkompagnement

Vernetjenesten

Verneombudene er arbeidstakernes representanter i spørsmål og saker knyttet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Vernetjenesten har tilsyns- og kontrollfunksjoner og arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet. Det medfører en plikt for vernetjenesten til å kontrollere at arbeidsmiljøet er i overenstemmelse med lovens krav og eventuelt varsler arbeidsgiveren om det ikke er tilfelle. Ombudets kontrollplikt fritar ikke arbeidsgiver for ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Tilgjengelighet

Vernetjenesten er en lett tilgjengelig førstelinjetjeneste for ansatte som ønsker å ønsker å ta opp saker knyttet til egen arbeidssituasjon.

Ideelt sett skal alle saker løses på laveste tjeneste nivå dvs. ved NMH på fagseksjonsledernivået.

Vernetjenesten samarbeider med ledelse og bedriftshelsetjenesten

Vernetjenesten og tillitsvalgte har jevnlige møter med direktør og rektor for å ta opp saker knyttet til HMS-arbeidet.  Vernetjenesten samarbeider med bedriftshelsetjenesten og hovedverneombudet er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Sist oppdatert: 27. august 2019