Likestilling og mangfold

NMH skal være en god arbeidsplass for alle. Likestillingsarbeid skal sørge for at mennesker – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

NMH har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget er en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider med studentene.

Utvalg for mangfold og likestillings tiltak høsten 2018

  • Besøkt ledermøte, alle fagseksjonene og administrasjonen for å snakke om likestilling, hva hver enkelt seksjon kan gjøre og tilby hjelp for å bedre likestillingen i seksjonen. F.eks. bevisstgjøre valgene de tar mht. å hyre inn gjestelærere, timelærere, sensorer, osv.
  • Kartlegger kjønnsforskjeller i forbindelse med gjestelærere, jurymedlemmer og sensorer.  Kartlegging danner utgangspunkt for senere tiltak. Et av tiltakene er at NMH skal rapportere på dette.
  • Laget en handlingsplanskisse med hovedtema for hvert år. Presentert den for styret mars 2018.
  • Laget en ny plan for rapportering. Den deler opp det skal rapporters på hver år, og hva som skal være satsingsområder i 2018, 2019 og 2020. Planen skal presenteres for styret, ledelsen og inkorporeres i årsrapporten.
  • Deltatt på og tatt initiativ til debattmøter i samarbeid med studentene. Et nytt møte om resultatene fra kartleggingen om seksuell trakassering planlegges i høst.
  • Representert NMH i ulike fora: Balansekunst, konferanser om likestilling i Bergen (nettverkskonferansen) og Tromsø («Music and Gender»), Kritikerlaget, med mer.
  • Samarbeidet med studieseksjonen om informasjon om varsling og hva som er NMHs holdning til trakassering og urettferdig behandling.
  • Tydeligere informasjon om NMHs holdning til likestilling, mangfold, nulltoleranse ved trakassering og så videre til studenter.
  • Planlegger en fellesdag for alle ansatte i 2019 med likestilling som tema.

En statusrapport

Hvordan står det til med likestillingen på NMH? Det forrige likestillingsutvalget laget i 2017 en rapport som blant annet vurderte bevisstgjøring og kompetanseheving, rekruttering, opprykkskvalifisering, kvalitetssikring og rapportering. Statusrapporten ble behandlet på styremøtet 16. juni, og det var utvalgets statusrapport etter endt fireårsperiode.

Les hele Rapport fra Likestillingsutvalget 2013–2017.

Likestilling er et lederansvar

Likestilling er et lederansvar. Utvalg for mangfold og likestilling er ikke ansvarlig for at NMH ivaretar og gjennomfører de forpliktelsene som ligger i lovverket for likestilling og mangfold. Dette arbeidet er nedfelt i lovverket både gjennom aktivitetsplikt og rapporteringsplikt.

Sist oppdatert: 17. september 2018