Retningslinjer for lønnslån ved Norges musikkhøgskole

Det er mulig å få to måneders lønn utbetalt på forskudd som lønnslån.

I Statens personalhåndbok punkt 7.3.9 §9 (lovdata.no), står følgende:

«I særskilte tilfeller kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om tilbakebetalingen.»

Rentefordelen ved kortsiktige mindre lån fra arbeidsgiver blir ikke regnet som skattepliktig inntekt. Vilkåret er at lånet da det ble gitt ikke var større enn 3/5G og at tilbakebetalingstiden er høyst et år. Hvis disse vilkår ikke er oppfylt, skal det tas med på lønns- og trekkoppgaven (kode 120 A).

Med lønn menes brutto månedslønn uten fradrag av pensjonsinnskudd, skattetrekk eller andre trekk.

Det må settes opp skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om tilbakebetalingsordning. Lønnsforskuddet bør avdras med et likt beløp pr. måned, og tilbakebetalingstiden kan høyst være to år for forskudd på to månedslønner. Lån inntil 1 brutto månedslønn, nedbetales over ett år, mens lån inntil 2 brutto månedslønner nedbetales over to år.

Det må avtales at dersom arbeidstakeren slutter i statstjenesten, så skal det resterende forskuddsbeløp betales tilbake ved fratredelsen. Går arbeidstakeren over til annen stilling i staten, kan det imidlertid avtales med den nye arbeidsgiver at den resterende del av forskuddet kan føres over til trekk på det nye arbeidsstedet.

Når en arbeidstaker begynner en permisjon som vedkommende har krav på, f.eks. omsorgspermisjon etter HTA § 20 nr. 7, kan det ikke avtales utsettelse av den maksimale tilbakebetalingstid for allerede utbetalt forskudd på lønn.

Følgende to alternativer kan brukes ved tilståelse av slike permisjoner:

 1. Det resterende forskuddsbeløpet tilbakebetales ved permisjonens begynnelse.

 2. Det kan inngås en avtale om det samme månedlige tilbakebetaling også under permisjonstiden.

Når det gjelder skattebestemmelser ved forskudd på lønn bør arbeidsgiver gjøre arbeidstaker oppmerksom på at rentefordelen ved lønnsforskudd er skattepliktig dersom lønnsforskuddet overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden, eller tilbakebetalingstiden er over ett år.

Overstiger lønnsforskuddet 3/5 av grunnbeløpet er rentefordelen av hele lønnsforskuddet skattepliktig. Rentefordelen ved lønnsforskudd mindre enn 3/5 av grunnbeløpet er skattepliktig bare dersom tilbakebetalingstiden er over ett år.

Hva kan man få lån til?

 1. Boligkjøp (ikke mer enn seks måneder tilbake i tid).
 2. Uventede hendelser som har gitt akutte økonomiske vansker. Dette er det ”typiske” velferdslånet som gis i forbindelse med vannskade, tannlegeregning og lignende.
 3. Pålegg fra borettslag og sameier, eksempelvis skifte av vinduer, bad osv.
 4. Velferdshensyn knyttet til engangshendelser. Eksempler er samlivsbrudd, alvorlig sykdom og dødsfall i nær familie.
 5. Depositum for leie av bolig for utlendinger det første året de er i Norge. Bestemmelsen kan kun brukes av personer med arbeidskontrakt av minst ett års varighet. Søknaden må ledsages av anbefaling fra enheten. Kopi av leieavtale må vedlegges som dokumentasjon.
 6. Særlige velferdshensyn og utgifter som anses nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fungere tilfredsstillende i stillingen ved NMH. Denne bestemmelsen vil normalt bare komme til anvendelse i saker der lokal enhet også er i kontakt med Personalavdelingen.

Hva får man ikke lån til?

 • Kjøp av forbruksvarer.
 • Utgifter som er påregnelige og/eller som ikke har et særlig velferdsaspekt.
 • Oppussing av bolig eller fritidsbolig.
 • Misligholdte betalingskontrakter.
 • Restskatt.
 • Skader på, og kjøp av, fritidsbolig.
 • Refinansisering.

Hvor mye kan man låne

 • Det kan gis lån for flere forhold, men samlet lånebeløp skal til enhver tid ikke overstige to brutto månedslønner.
 • For punktene 4 og 5 er forskuddet begrenset til maksimum én månedslønn og en tilbakebetalingstid på maksimum ett år.

Andre vilkår

 • Alle lån skal knyttes opp mot dokumenterte utgifter.
 • Stillingen skal være tiltrådt og prøveperioden slutt før lån kan utbetales (gjelder ikke pkt. 5).
 • Det tas forbehold om midlertidige stillinger.
 • Låneperiode kan ikke være lenger enn tilsettingen ved NMH.
 • Ved fratredelse eller ulønnet permisjon fra NMH skal restsaldo på lånet gjøres opp.
 • Det gis normalt bare velferdslån bare en gang til samme forhold.

Hvordan søke

 • Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til Seksjon for økonomi, personal og arkiv.
 • Hvis lån blir innvilget så mottas en låneavtale som skal signeres og sendes i retur.
 • Låneavtalen legges til grunn for utbetaling av lønnslån.

Nedbetalingsvilkår

 • Tilbakebetaling begynner måneden etter at lånet er utbetalt.
 • Normalt trekkes 1/12 av brutto månedslønn hver måned.
 • Lån inntil 1 brutto månedslønn nedbetales over ett år.
 • Lån inntil 2 brutto månedslønner nedbetales over to år.
Sist oppdatert: 14. februar 2017