Satser for diverse oppdrag

Satsene gjelder fra 1. oktober 2018.

Deltakelse i Fou- prosjekter

 • Interne med FoU-tid i stillingen: intet honorar; beregnes som del av FoU-tid
 • Interne uten FoU-tid i stillingen: Normalordningen er timeressurs på arbeidsplanen, eventuelt lønn i det lønnstrinn vedkommende lønnes i. I spesielle tilfeller kan det utbetales honorar. Dette vurderes og besluttes av seksjonsleder på studie- og FoU-seksjonen.
 • Eksterne: MFOs satser benyttes.

Deltakelse i formidlingsprosjekter

 • Interne med FoU-tid i stillingen: intet honorar; beregnes som del av FoU-tid
 • Interne uten FoU-tid i stillingen: Normalordningen er timelønn i det lønnstrinn vedkommende lønnes i. I spesielle tilfeller kan det utbetales honorar. Dette vurderes og besluttes av seksjonsleder på konsert og arrangementsseksjonen.
 • Eksterne: MFOs satser benyttes.

Eksamen

Fast ltr. avh. av kompetanse

 • Ltr. 59 førsteamanuensis
 • Ltr. 70 professor
 • Fast timeantall

Se også siden om sensorinformasjon.
De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Opptak

Jurymedlem ekstern ltr. 59 medgått tid.
Eksterne: kr 1500, aktuelt område operasanger til repetitøropptak.
De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.
Studentsatser:

 • Klassisk: ltr 26
 • Jazzkomp: ltr 26
 • Administrasjon av jazzopptaket: student lønnet i ltr. 41 etter medgått tid

Veiledning stipendiater ph.d.

Fast timetall i det lønnstrinn veileder er lønnet i der vedkommende er ansatt og som kan dokumenteres.
Hver stipendiat har 80 timers veiledning som vanligvis fordeles mellom hovedveileder og biveileder med 60/20.
Dersom ikke lønn hos nåværende arbeidsgiver oppgis og blir dokumentert, så gis avlønning som førsteamanuensis i ltr. 59 eller professor ltr. 70

Veiledning stipendiater KUST

 • Hovedveileder: 60 t/årlig = 180 totalt
 • Biveileder: 40 t/årlig = 120 totalt
 • Sum veiledning: 300 timer totalt over tre år

Alle plasseres i lønnstrinn 70. I særskilte tilfeller kan det gis inntil lønnstrinn 80. Dette vurderes og godkjennes av seksjonsleder for studie- og FoU-seksjonen.
De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Bedømmelse stipendiat Ph.d. og KUST

a)    For vurdering av avhandlingen: 40 timer i ltr. 70.
b)    Dersom avhandlingen må gjennomgå mindre endringer før endelig vurdering kan foretas (se retningslinjer), honoreres vurdering av revidert avhandling med 20 timer i ltr 70.

Dersom avhandlingen underkjennes og ikke finnes verdig å forsvare, blir utbetaling som under punkt a) (evt a + b, dersom avhandlingen underkjennes etter revisjon).
For opposisjon (første og andreopponent): 20 timer i ltr 70.

For organisering/sekretærarbeid (komitéleder): 20 timer i ltr 70. (Utbetales også om avhandlingen underkjennes)

De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Vurdering sakkyndig komité faglige stillinger

Medgått tid, oppgitt av komiteens sekretær, lønnet som professor i ltr. 70. Utbetaling godkjennes av studie- og FoU-sjef før utbetaling.

Gjestelærersatser

(basert på 60 min. undervisning)

 • Professor: timebetalt i ltr 70 med vekting 4
 • Førsteamanuensis: timebetalt i ltr 59 med vekting 4
 • Universitetslektor: timebetalt i ltr 49 med vekting 4

Originalforelesning vektes med 5 og må godkjennes av seksjonsleder for studie- og FoU-seksjonen.
De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.
Dersom det skal gis andre honorarer enn det som fremgår av ovennevnte, så skal det godkjennes av seksjonsleder for studie- og FoU-seksjonen.  

Pensjonistavlønning

Kr. 207,- per time (per 01.01.2019)

Arrangementsvert

Lønnsmottaker: timebetalt i Ltr. 26. Ved fakturering 12,5 % påslag.
Dersom arrangementsverten også er engasjert med ansvar for høgskolens konsertserier (f.eks Rå) så brukes vekting 1,5 for en time i ltr 26 for arbeid i tilknytning til dette.

Bibliotekvakter

ltr. 26, 1073 bibliotekfullmektig

Ensemblevirksomhet, øvingskor, øvingsorkester 

Lønnsmottaker: timebetalt i Ltr. 26. Ved fakturering 12,5 % påslag.
Begge satsene over gjelder studenter. Når eksterne engasjeres, benyttes MFOs satser. Dette må i så fall godkjennes av seksjonsleder for studie- og FoU-seksjonen.  

Praksislærer

Normalordningen er at det inngås avtale om praksis med skolen vedkommende lærer er ansatt på. Skolen fakturerer da NMH for praksisundervisningen.

Bruk av studenter til andre oppdrag

Timebetalt i ltr 26

 

Sist oppdatert: 3. januar 2019