Satser for diverse oppdrag

Satsene gjelder fra 01.07.2019 - sist gjennomgått 28.10.2019

Deltakelse i FoU-prosjekter

 • Interne med FoU-tid i stillingen: Intet honorar. Beregnes som del av FoU-tid.
 • Interne uten FoU-tid i stillingen: Normalordningen er timeressurs på arbeidsplanen, eventuelt lønn i det lønnstrinn vedkommende lønnes i. I spesielle tilfeller kan det utbetales honorar. Dette vurderes og besluttes av seksjonsleder på studie- og FoU-seksjonen.
 • Eksterne: CREOs satser benyttes.

Deltakelse i formidlingsprosjekter

 • Interne med FoU-tid i stillingen: Intet honorar. Beregnes som del av FoU-tid.
 • Interne uten FoU-tid i stillingen: Normalordningen er timelønn i det lønnstrinn vedkommende lønnes i. I spesielle tilfeller kan det utbetales honorar. Dette vurderes og besluttes av seksjonsleder på konsert og arrangementsseksjonen.
 • Eksterne: CREOs satser benyttes.

Eksamen

Fast lønnstrinn avhengig av kompetanse:

 • Førsteamanuensiskompetanse kr. 270 per time
 • Professorkompetanse kr. 330 per time
 • Fast timeantall

Se også siden om sensorinformasjon.

Dersom ansatte på NMH benyttes som sensorer, skal de lønnes med samme lønn som de er ansatt med.

De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Opptak

Jurymedlem ekstern ltr. 59 medgått tid.

Eksterne: kr. 1 500, aktuelt område operasanger til repetitøropptak.

De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Studentsatser:

 • Klassisk: ltr. 26.
 • Jazzkomp.: ltr. 26.
 • Administrasjon av jazzopptaket: Student lønnet i ltr. 41 etter medgått tid.

Alumni

Studenter med mastergrad: kr. 1 000 i honorar. Der det er mindre enn en time, betales kr. 500 i honorar.

Veiledning vitenskapelige stipendiater (ph.d.)

Fast timetall i det lønnstrinn veileder er lønnet i der vedkommende er ansatt og som kan dokumenteres.

Hver stipendiat har 80 timers veiledning som vanligvis fordeles mellom hovedveileder og biveileder med 60/20.

Dersom ikke lønn hos nåværende arbeidsgiver oppgis og blir dokumentert, gis avlønning som førsteamanuensis i ltr. 59 eller professor ltr. 70.

Veiledning kunstneriske stipendiater (KUST)

 • Hovedveileder: 60 t/årlig =  totalt 180 timer
 • Biveileder: 40 t/årlig = totalt 120 timer
 • Sum veiledning: 300 timer totalt over tre år

Alle plasseres i ltr. 70. I særskilte tilfeller kan det gis inntil ltr. 80. Dette vurderes og godkjennes av seksjonsleder for studie- og FoU-seksjonen.

De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Bedømmelse vitenskapelige og kunstneriske stipendiater (PHD og KUST)

 • A. For vurdering av avhandlingen: 40 timer i ltr. 70.
 • B. Dersom avhandlingen må gjennomgå mindre endringer før endelig vurdering kan foretas (se retningslinjer), honoreres vurdering av revidert avhandling med 20 timer i ltr. 70.

Dersom avhandlingen underkjennes og ikke finnes verdig å forsvare, blir utbetaling som under punkt A (ev. A + B, dersom avhandlingen underkjennes etter revisjon).

 • For opposisjon (første og andreopponent): 20 timer i ltr. 70.
 • For organisering/sekretærarbeid (komitéleder): 20 timer i ltr. 70 (utbetales også om avhandlingen underkjennes).

De som er ansatt ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, vil plasseres i samme lønnstrinn som ved denne institusjonen dersom det kan fremlegges skriftlig dokumentasjon som bekrefter dette.

Vurdering sakkyndig komité faglige stillinger

Medgått tid, oppgitt av komiteens sekretær, lønnet som professor i ltr. 70. Utbetaling godkjennes av leder for seksjon for økonomi, personal og arkiv.

Gjestelærersatser

Basert på 60 minutter undervisning.

 • Professor:                  kr. 1 300
 • Førsteamanuensis:   kr. 1 000
 • Universitetslektor:    kr.  900

Ved originalforelesning gis et tillegg på 25 %.

Fagseksjonsleder her i tillegg fullmakt til å inngå avtale om andre honorarer enn det som fremgår over. Honoraret må ikke forhøyes med mer enn 50 % av satsene som fremgår over, og det må fremgå av kontrakten hvor mange timer som ligger til grunn for beregningen av honoraret. Honorar som gis utover dette må godkjennes av rektor.

Pensjonistavlønning

Kr. 207 per time (per 1. januar 2019).

Arrangementsvert

 • Lønnsmottaker: timebetalt i ltr. 26. Ved fakturering 12,5 prosent påslag.

Dersom arrangementsverten også er engasjert med ansvar for høgskolens konsertserier (f.eks. Rå), brukes vekting 1,5 for en time i ltr. 26 for arbeid i tilknytning til dette.

Bibliotekvakter

Lønnstrinn 26, 1073 bibliotekfullmektig.

Ensemblevirksomhet, øvingskor, øvingsorkester 

 • Lønnsmottaker: timebetalt i ltr. 26. Ved fakturering 12,5 prosent påslag.

Begge satsene over gjelder studenter. Når eksterne engasjeres, benyttes CREOs satser. Dette må i så fall godkjennes av leder for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon eller den dette er delegert til.  

Praksislærer

Normalordningen er at det inngås avtale om praksis med skolen vedkommende lærer er ansatt på. Skolen fakturerer da NMH for praksisundervisningen.

Bruk av studenter til andre oppdrag

Timebetalt i ltr. 26.

Engasjering av studenter til spilleoppdrag annet enn ensemblevirksomhet

Overordnet:

1. For engasjementer der oppdraget er av en slik art at det kan sammenlignes med ordinære profesjonelle spilleoppdrag, og der det er underordnet om det er student eller profesjonelle musikere som utfører oppdraget, skal oppdraget honoreres.
2. For engasjementer der utvelgelsen av hvem som utfører oppdraget er en faglig vurdering, der formålet er å presentere studentaktiviteter og arbeid fra studiesituasjoner, betales ikke honorar. 

For fremføring av fanfare på disputas betales godtgjørelse/honorar på
kr. 1 000 per person.

For enkeltinnslag som del av aktivitet i NMHs regi betales godtgjørelse/honorar på kr. 1 500 per person. Dersom innslaget er av en slik art at det vil kreve spesiell forberedelse til anledningen eller oppdraget er mer omfattende enn et enkeltinnslag, kan høyere honorar vurderes. Avgjørelse om dette tas av leder for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Innslag/fremføring i NMHs styremøter er å anse som en faglig vurdering/utvelgelse for å presentere vår aktivitet for styret men likevel av en type som ligger nærmere et profesjonelt oppdrag. Oppdrag av denne typen godtgjøres med skattefritt universalgavekort på kr. 500.

Kunstneriske innslag (ikke faglige presentasjoner) i konferanser eller prosjekter som eies og finansieres av eksterne men der NMH er en samarbeidspartner, honoreres med kr. 2 500 per person. Dersom innslaget er av en slik art at det vil kreve spesiell forberedelse til anledningen, kan høyere honorar vurderes. Avgjørelse om dette tas av leder for Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon.

Sist oppdatert: 12. november 2019