organisasjonskart neue.png

Organisasjonsprosjektet

En prosjektgruppe, ledet av Cathrine Bøgestub har i år gått gjennom organiseringen av
faglig virksomhet for å få en mer faglige forankring av studieprogrammene.

På styremøtet 9. desember leverte de sin rapport, med høringsfrist 8. februar. Høringsnotatet ble sendt til seksjonsledere, hovedutvalgene, programutvalgene, DRU og KUST, FoU-senterledere og tjenestemannsorganisasjonene.
Forslaget innebar å bygge videre på dagens organisasjonsmodell, men med noen justeringer:
Ordningen med rådgivende programutvalg videreføres. FoU-sentrene får hovedansvaret for den operative FoU-virksomheten. Ordningen med fagseksjonsledere, og at fagseksjonsledere kan opprette fagråd i sin seksjon, videreføres som i dag. FoU-utvalget og Studieutvalget slås sammen. Studiekoordinatorfunksjonen erstattes av en studielederfunksjon, og betegnelsen studiekontakt fjernes og funksjonen ivaretas av studieledere og administrative rådgivere.

10. mars var utkastet igjen opp i styret. Utenom forslaget om å slå sammen Studie- og FoU-utvalget, som alle høringsinstansene var i mot, ble saken presentert på styremøtet, og vedtatt.

FORMENE_grønn_rund.jpg

Saksframlegg om organisasjonsstrukturen

Saksframlegget sammenfatter de endringene arbeidsgruppen foreslår, og utdyper punktene over.
FORMENE_blå_rund.jpg

Arbeidsgruppens rapport

I rapporten kartlegger arbeidsgruppen styrker og svakheter ved dagens organisering og omtaler forslaget, mandatet, prosessen, hva andre gjør, m.m.
FORMENE_lys_grønn_rund.jpg

Forslag til mandater og instrukser

Her ligger forslag til mandat for hovedutvalgene, programutvalgene, fagseksjonslederne, studielederne og FoU-sentrene.
FORMENE_svart_rund_gitter.jpg

Beskrivelse av sentrale arbeidsprosesser

Her beskriver arbeidsgruppen mer i detalj hvordan ansvaret kan fordeles i ulike arbeidsprosesser.
FORMENE_grønn_rund_gitter.jpg

Matrise for koblinger i organisasjonen

Matrisen viser koblinger mellom programutvalg, studieprogrammene og fagseskjonene, og mellom FoU-sentrene og fagseksjonene.
FORMENE_blå_rund_gitter.jpg

Organisasjonskart

Her er nåværende organisasjonskart og foreslått nytt organisasjonskart.