Bistillinger og deltidsstillinger, sidegjøremål, kallelse og midlertidige stillinger

Interne retningslinjer for bruk av bistillinger og deltidsstillinger, sidegjøremål, kallelse og midlertidige stillinger.

Samlet stillingsbrøk

Musikkhøgskolen skal ha et nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og det profesjonelle musikklivet nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker derfor å rekruttere høyt kvalifiserte fagpersoner fra disse miljøene.

Som hovedregel skal samlet stillingsbrøk alltid vurderes ved nyansettelser eller endring i arbeidskontrakt. Samlet stillingsbrøk skal normalt ikke overstige 120 prosent stilling.

Bistillinger

Bistillinger etter UH-lovens § 6-6 skal brukes strategisk for å dekke undervisnings- og veiledningsbehov i samsvar med planer vedtatt av styret.

Bistillinger på inntil 20 prosent stilling benyttes som hovedregel for en åremålsperiode fra to til seks år. Tilsetting kan gjøres etter utlysning eller kallelse og kan fornyes uten begrensninger i varighet.

Utlysning av bistillinger skal være hovedregel, men kallelse kan vurderes der det antas å være lite sannsynlig at det ved utlysning vil finnes bedre kandidater i det norske markedet.

Bruk av åremålsstillinger

NMH benytter som hovedregel åremål ved tilsetting i undervisning- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet. (jf. UHL § 6-4, bokstav J).

Normalt benyttes åremål for en periode på seks år, og som hovedregel etter utlysning og konkurranse. Det kan tilbys ny åremålsperiode, og som hovedregel etter konkurranse.

Kallelse kan vurderes der det antas å være lite sannsynlig at det ved utlysning vil finnes bedre kandidater i det norske markedet.

I god tid før åremålsperiodens utløp skal det gjøres en vurdering av stillingen og den ansatte skal normalt orienteres om eventuell ny utlysning senest 18 måneder før åremålets utløp. I samsvar med lovens bestemmelse skal den ansatte ha et varslingsbrev om avtalens utløp senest en måned før fratredelse.

Åremålsansatte kan etter sammenhengende tolv års tjeneste ikke tilbys ny arbeidsavtale på åremålskontrakt.

Andre midlertidige stillinger

Vikariater utlyses som hovedregel for å fylle ledig(e) stilling(er) etter ansatt/ansatte i permisjon eller i påvente av tilsetting etter utlysning.

Utdanningsstillinger som stipendiater eller post.doc er etter forskrift midlertidige og skal benyttes til fornyelse av fagmiljøene. Post.doc skal normalt rekrutteres eksternt. Stipendiater skal som hovedregel ikke tilbys stilling rett etter stipendiatperiodens utløp.

Tilsetting i midlertidige undervisningsstillinger på inntil 37,5 prosent stilling skjer som hovedregel uten kunngjøring etter Personalreglementets bestemmelser.

NMHs intensjon er å tilby flere åremålskontrakter og redusere bruken av timelærerkontrakter.

Sidegjøremål

Dersom en ansatt ved NMH tilbys stilling ved en annen institusjon skal det i samsvar med retningslinjer for sidegjøremål sendes en søknad til fagseksjonsleder med opplysninger om hvilken arbeidsgiver, hvilke oppgaver og en begrunnelse for hvilken måte stillingen er kompetansegivende for NMH.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for melding og søknad om godkjenning av sidegjøremål.

Sidegjøremål vurderes som positivt, men for å unngå at oppgavene kommer i konflikt med musikkhøgskolens interesser skal det rapporteres systematisk med årlige tilbakemeldinger fra alle.

Dette policy-dokumentet er utarbeidet av ledelsen og drøftet med organisasjonene den 31.05.2016 før godkjenning av styret i møte den 10.06.2016.

Sist oppdatert: 1. september 2016