Beredskapsplan for Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole har en operativ beredskapsgruppe. Den setter stab ved hendelser som vurderes til at det er nødvendig.

Vi reviderer risiko- og sårbarehetanalyser , oppdaterer planverk og har øvelser årlig. Vi har avtale med konsulent på dette område.

Om beredskapsplanverket

Det samlede beredskapsplanverket ved Norges musikkhøgskole består av følgende planer:

  • Plan for beredskapsledelse (dokumentet er unntatt offentlighet)
  • ROS-analyser for NMH –  (dokumentet er unntatt offentlighet)
  • Varslingsliste (dokumentet er unntatt offentlighet)
  • Avtale med Sjømannskirken
  • Rutiner for sikkerhet og beredskap i forbindelse med studie- og tjenestereiser
  • Krisekommunikasjonsplan (er under utarbeidelse) 
  • Brannverndokumentasjon
  • Mal for loggføring

Hvis du er i beredskapsledelsen, logg inn for å få tilgang til plandokumenter.

Musikkhøgskolens øvrige planer og systemer for ledelse, administrasjon informasjonssikkerhet, HMS og så videre utgjør grunnlaget for beredskapen i daglig drift (normalsituasjon).

Prinsippskisse for varsling ved NMH

 

Prinsippskisse for varsling og mobilisering ved Norges musikkhøgskole

Sist oppdatert: 29. august 2014