Ordliste for NMH: norsk-engelsk

Dagligspråket ved Musikkhøgskolen er krydret med fag- og studieterminologi. Både ansatte og studenter må ha kjennskap til begrepene, og noen ganger vil du sikkert ha behov for å oversette for gjesteprofessorer, internasjonale studenter og andre. Denne ordlisten er her for å hjelpe deg!

Ordlisten inneholder offisielle norske og engelske termer som brukes ved Norges musikkhøgskole.

For å søke i ordlisten bruk tekstsøkfunksjonen: tast 'Ctrl'+'F', skriv ord i søkefeltet som kommer opp, og gå til neste funn ved hjelp av pilene.

Kategorier

 

Organisasjon / Organization


Norsk bokmål

English

Styret The Board

Ledelsen

Academy Management

Rektor Principal
Prorektor Deputy Principal
Viserektor FoU Vice-Principal (Research)
Viserektor studier Vice-Principal (Education)
Direktør Managing Director

Hovedutvalg

Central Committees

Studieutvalget Academic Affairs Committee
FoU-utvalget Research and Development Committee
Formidlingsutvalget External Relations Committee
Doktorgradsutvalg Ph.D. Committee

Fagseksjoner

Departments

Seksjonssjef Head of Department
Fagseksjon for strykere og harpe String and Harp Department
Fagseksjon for blåsere og slagverk Brass, Woodwind and Percussion Department
Fagseksjon for dirigering, sang og kirkemusikk Conducting, Voice and Church Music Department
Fagseksjon for klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon Piano, Accompaniment, Guitar and Accordion Department
Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi Music Education and Music Therapy Department
Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi Composition, Music Theory and Music Technology Department
Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk Jazz, Improvised Music and Traditional Nordic Folk Music Department

Administrasjonen

Administration

Seksjon for økonomi, personal og arkiv Finance, HR and Archiving
Seksjon for drift og IKT Campus Services and Information Technology
Seksjonssjef Head of department
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon Outreach and Events Production
Studie- og FoU-seksjonen Academic Affairs and Research
Studie- og FoU-sjef Director of Academic Affairs
Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt Communications and Public Affairs
Kommunikasjonssjef Director of Communication
Biblioteket Library
Biblioteksjef Head of Library

 

Vitenskapelig og undervisningspersonale / Faculty and Research Positions


Norsk bokmål

English

Professor Professor
Professor Emerita/Emeritus Professor Emerita/Emeritus
Dosent Docent/Professor
Førsteamanuensis Associate Professor
Førsteamanuensis II Adjunct Associate Professor
Amanuensis Assistant Professor
Amanuensis II Adjunct Assistant Professor
Førstelektor Associate Professor
Universitetslektor University Lecturer
Høgskolelektor Lecturer
Emneansvarlig Course Coordinator
Undervisningsassistent Teaching Assistant

Forsking

Research

Forsker Researcher
Stipendiat PhD Candidate / Research Fellow
Postdoktor Postdoctoral Fellow
Vitenskapelig Assistent Research Assistant

* You may also refer to additional titles/ranks of faculty and research personnel at the University of Oslo if you can't find the relevant position in the above list.

 

Studieterminologi (alfabetisk) / Key terms for students (alphabetical)


Norsk bokmål

English

Andreavdeling Second module (2nd module)
Arbeidsmappe (i et emne) Process portfolio
Arbeidskrav (for emne) Course requirements
Avsluttende vurdering Final assessment
Bachelornivå Undergraduate level
Beskrivelse av studiet Programme description
Diploma Supplement (DS) Diploma Supplement (DS)
Eksamen Exam
Eksamensmappe (i et emne) Exam portfolio
Emne Course
Emneansvarlig Course coordinator
Emnebeskrivelse Course description
Emnekode Course code
Forsking Research
Frist Deadline
Førsteavdeling First module (1st module)
Hovedområde Concentration
Kammermusikk Chamber music
Karakterutskrift Academic Transcript / Transcript of Records
Kunstnerisk utviklingsarbeid Artistic research
Kvalitet i utdanningen Educational quality assurance
Mappevurdering Portfolio assessement
Masternivå Graduate level
Mål (emnenivå) Learning objectives
Mål (studieprogramnivå) Learning outcomes
Obligatorisk egenerklæring Academic Integrity Statement
Opptakskrav Admission requirements
Orkesterprosjekter Orchestra projects
Organisering (av undervisning i emner) Structure
Pensum Syllabus / Course materials
Pensumliste Reading list
Prosjektbeskrivelse (ikke godkjent av veileder) Project proposal
Prosjektbeskrivelse (godkjent av veileder) Project description
Repertoarrapport Repertoire report
Studieprogram Programme
Studiehåndbok Academic calendar
Studiekontakt Academic advisor
Studieleder Programme leader
Studieplan Curriculum
Studieplass Place (on a programme or course)
Støtteemne Complimentary course
Tilleggslitteratur Suggested readings
Timeplan Timetable
Undervisning Instruction
Utviklingssamtale Achievement review meeting
Valgemne Elective (course)
Veileder Supervisor
Videreutdanning Continuing studies
Vitnemål Diploma
Vurdering Assessment
Øvingskor/vokalensemble Conducting lab choir / Vocal ensemble
Øvingsorkester/ensembler Conducting lab orchestra / Ensemble

 

Studietilbud / Programmes and degrees offered


Norsk bokmål

English

Bachelor

Undergraduate

Kandidatstudiet i utøving - studieretningene klassisk, folkemusikk og improvisert musikk/jazz Bachelor of Music Performance - Classical, Improvised Music/Jazz, Nordic Folk Music
Kandidatstudiet i dirigering Bachelor of Music in Conducting
Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Bachelor of Music in Music Education
Kandidatstudiet i kirkemusikk Bachelor of Music in Church Music
Kandidatstudiet i komposisjon Bachelor of Music in Composition
Det frie kandidatstudiet Bachelor of Music with Individual Concentration
Påbyggingstudium i utøving på bachelornivå Advanced Music Performance Study – Bachelor’s level (1 year)

Master

Graduate

Diplomstudiet i utøving Artist Diploma - Master of Music Performance - Advanced Studies for Solo Instrumentalist or Chamber Music Ensemble
Mastergradsstudiet i utøving - studieretningene soloinstrument/kammermusikk, improvisert musikk/jazz, folkemusikk, akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister, operarepetitør og utøving med teoretisk fordypning. Master of Music Performance - Solo Instrument/Chamber Music; Improvised Music/Jazz; Nordic Folk Music; Accompaniment and Chamber Music for Classical Pianists; Opera Répétiteur; Music Performance with Thesis
Nordic Master: The Composing Musician (NoCom) Master of Music Performance - Nordic Master - The Composing Musician (NoCom)
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Master of Music Performance Technology
Mastergradsstudiet i komposisjon Master of Music in Composition
Mastergradsstudiet i dirigering Master of Music in Conducting
Erfaringsbasert master i kirkemusikk N/A
Mastergradsstudiet i anvendt musikkteori Master of Music in Applied Music Theory
Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Master of Education in Creative Arts
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master of Music Therapy
Fordypningsstudiet i utøving på masternivå One-Year Graduate Performance Diploma – Classical

Doktorgrad

Ph.D. /Doctoral Studies

Det vitenskapelige ph.d.-programmet The Academic Ph.D. program in Music
Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid Ph.D. Programme in Artistic Research

Videreutdanning

Continuing Studies

 

Instrumenter og fag (alfabetisk) / Instruments and subjects (alphabetical)


Norsk bokmål

English

Akkordeon Accordion
Althorn Althorn
Blokkfløyte Recorder
Bratsj Viola
Bruksklaver Applied Piano
Cello Cello
Cembalo Cembalo
El-gitar Electric Guitar
El-bass Electric Bass
Eufonium Euphonium
Fagott Bassoon
Fele/hardingfele Traditional fiddle/Hardanger fiddle
Fiolin Violin
Fløyte Flute
Gehør Aural skill(s)
Gehørtrening Ear training
Gitar Guitar
Hammerklaver Fortepiano
Harpe Harp
Horn French Horn
Hovedinstrument Principal instrument
Jazz-gitar Jazz Guitar
Jazz-saksofon Jazz Saxophone
Jazz-sang Jazz Vocals
Jazz-trombone Jazz Trombone
Klarinett Clarinet
Klaver Piano
Kontrabass Double Bass
Kordireksjon Choir direction
Kordirigering Choral conducting
Kornett Cornet
Obo Oboe
Oppføringspraksis Performance practice
Orgel Organ
Saksofon Saxophone
Sang Voice
Satslære Arranging / Harmonic Theory
Slagverk/trommesett Percussion/Drums
Trekkspill Accordion
Trombone Trombone
Trompet Trumpet
Tuba Tuba

 

If you are unable to find the translation you're looking for in the glossary of terms, please contact us.

Sist oppdatert: 13. august 2014