Fullmaktsstrukturen

Fullmaktsstrukturen beskriver hvem som har anledning til å forplikte NMH økonomisk.

Direktør og økonomisjef er de eneste som har ubegrenset budsjetteringsmyndighet på alle kostnadssteder og uansett beløpsstørrelser, men begrenset til vedtatt budsjett.

Dersom du ikke finner ditt navn i fullmaktsoversikten (nmh.box.com), kan du ikke bestille varer og tjenester på vegne av NMH.

Personer med budsjettdiponeringsmyndighet (BDM) har

  • fullmakt til å godkjenne innkjøp og utbetalinger av varer og tjenester, samt utbetaling av lønn og andre oppgavepliktige ytelser innenfor definerte budsjettenheter og beløpsgrenser.
  • fullmakt til å godkjenne fravær innenfor definerte budsjettenheter

Personer som har attestasjons- og bestillingsfullmakt har fått fullmakt fra en person som har BDM til å

  • foreta bestillinger av varer og tjenester på vegne av NMH
  • kontrollerer at reiseregninger er belastet riktig budsjettenhet, formål og prosjekt
  • attestere variable lønnstransaksjoner (timelister)

Vær oppmerksom på at

  • en person ikke kan både anvise og attestere en faktura
  • refusjon av utlegg verken kan attesteres eller anvises av den som skal motta refusjonen.

Retningslinjer og skjemaer

Fullmaktsoversikten - hvem på NMH har fullmakt?
Fullmaktsstrukturen ved NMH - retningslinjer
Rutine for endring av budsjettdisponeringsfullmakt
Rutine for endring av attestasjonsfullmakt
Fullmakt for budsjettdisponering - skjema
Attestasjonsfullmakt - skjema

 

Sist oppdatert: 15. januar 2018