Engelskspråklig tilbud på bachelor til høring

Hvilke konsekvenser får det å tilby engelskspråklig tilbud på bachelor? Høringsfristen er 18. februar.

I NMHs strategi for internasjonal virksomhet er det en ambisjon at hoveddelen av NMHs gradsstudier skal kunne gjennomføres av engelskspråklige studenter.

Hvorfor engelskspråklig tilbud på bachelor?

Begrunnelsen for ambisjonen er blant annet at man ved å åpne opp for flere internasjonale studenter også på bachelornivå, i større grad vil bringe et internasjonalt aspekt inn til alle NMHs studenter, uavhengig av om de selv reiser på utveksling eller ikke. Norske studenter vil kunne bli tryggere på sin egen rolle i et internasjonalt miljø helt fra begynnelsen av studiet.

Disse ønskene gjenspeiles også i regjeringens forventninger til at norsk forskning og utdanning skal hevde seg internasjonalt. Samtidig legges det vekt på at norsk fagspråk skal bevares, noe som poengteres i en rapport fra et utvalg oppnevnt av Språkrådet. Å sette i gang engelskspråklige tilbud på bachelor ble vedtatt som rektoratstiltak høsten 2017, og det ble også vedtatt med mål om implementering fra studieåret 19/20 som en del av studieutvalgets tiltaksplan for 2018.

Prinsipielle sider

– Jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i saken og engasjere seg fordi den har sider som er langt mer overordnede og prinsipielle enn det som handler om å tilby noen fag på engelsk, sier styremedlem Anne Katrine Bergby. Hun anbefaler alle å sjekke ut videoen under med TED-foredrag om hvordan språket former oss som mennesker.

Ulike modeller

Etter en vurdering av dagens situasjon, peker to overordnede modeller for et tilbud til studenter med engelsk som undervisnings- og studiespråk på 1. avdeling seg ut som hensiktsmessige og gjennomførbare. Det er fordeler og ulemper med begge modellene. Implementeringen av dem vil kreve mye ressurser, hovedsakelig i form av tid. Les om de konkrete tiltakene i høringsbrevet.

Utfordringer og konsekvenser

Studieutvalget har reist spørsmål angående antall studenter i ordningen, behovet og mulighetene for norskundervisning, praktiske utfordringer med tanke på språkkompetanse i fagmiljøene og ressursbruk, samt den generelle situasjonen rundt bruken av engelsk og norsk som undervisningsspråk. Sakskomplekset er altså mye større enn bare hva en tilbyr studentene på et enkelt studieprogram.

Det er også klart at det må vies store ressurser til oversetting, eventuell tilpassing av pensum, omorganisering av emner, administrativ tilrettelegging for studentgruppen og læreres arbeid med å kunne utføre deler av undervisningen sin på engelsk.

NMH skal utarbeide en språkstrategi i 2019. De konkrete tiltakene som foreslås i høringsbrevet må derfor ses på som et ledd i en større prosess som har som mål å gjøre læringsmiljøet bedre for alle involverte.

Les om dagens situasjon for nordiske studenter og engelskspråklige studenter ved NMH.     

Hva ønsker studieutvalget svar på?

  • Er det ønskelig at NMH setter i verk tiltak for å gjøre det mulig for en begrenset gruppe studenter å starte på 1. avdeling i kandidatstudiet utøving-klassisk med et utgangspunkt der de har engelsk som undervisningsspråk fra studieåret 2020/2021?
  • Skal studieadministrasjonen i så tilfelle arbeide videre med tiltakene angitt i alternativ 1 eller alternativ 2?
  • Er tiltakene beskrevet ovenfor egnet til å gi god studiekvalitet for de engelskspråklige studentene?
  • Vil tiltakene medføre noen endringer i studiekvaliteten for studentene som per i dag hovedsakelig følger undervisning på norsk?
  • Hvilke utfordringer vil tiltakene medføre i ditt studiemiljø?
  • Hvordan og i hvilken grad vil de ulike tiltakene bidra til integrering
    - av de norske studentene inn i et internasjonalt miljø?
    - av de internasjonale studentene i et norsk miljø?

Høringsfrist

Høringsfristen er 18. februar.

Send høringssvaret til:

imported-image

Miriam Rintelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen

Spørsmål? Kontakt:

imported-image

Morten Halle

Førsteamanuensis, Viserektor for studier

Jazz-saksofon

imported-image

Camilla Sønstabø Thorkildsen

Seksjonssjef
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 29. januar 2019