Søk ekstra FoU-ressurs

Søk om ekstra FoU-ressurs for studieåret 2020–2021. Søknadsfrist 1. november 2019.

Søknadsskjema (Word-dokument).

Det kan søkes om ekstra FoU-ressurs til

 • KU‐og/eller forskningsprosjekter som kan innlemmes i et av NMHs sentre CERM, CREMAH, NordART eller CEMPE (ev. knyttes til Musikkhøgskolens historieprosjekt)
 • utvikling av prosjekter som kan lede frem til søknader om ekstern finansiering
 • FoU-prosjekter som involverer bachelor- og/eller masterprosjekter

Alle søknader sendes elektronisk til fou@nmh.no innen 1. november 2019.


Rammene

Den frie potten ekstra FoU-ressurs utgjør 4,2 årsverk. I tillegg er det avsatt 0,6 årsverk i likestillingsmidler (underrepresentert kjønn innenfor et fagområde) til fordeling. Den samlede potten utgjør da 4,8 årsverk.

En viss andel av denne samlede potten er allerede øremerket igangsatte (og planlagte) forsknings- og KU-prosjekter med ekstern finansiering.

Vurdering og prioritering

Søknader om ekstra FoU-ressurs sendes NMH sentralt via fou@nmh.no. Den faglige vurderingen vil også i år skje i FoU-utvalget. Arbeidet ledes av viserektor for FoU i samarbeid med FoU-utvalget, senterledere og aktuelle fagseksjonsledere. 

Alle søkader vil få en samlet faglig vurdering (2, 1, 0). Det etterstrebes at prosjekter/søknader som utmerker seg (høyeste poengsum) innstilles til tildeling av ekstra FoU-ressurs. FoU-utvalget vil oversende en innstilling om tildeling av ekstra FoU-ressurs til rektor som fatter endelig vedtak.

Det er viktig med gode, informative søknader. Alle felt i det aktuelle søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknadsomfanget har ingen øvre grense. Det forutsettes imidertid at en viss andel av ordinær FoU-ressurs tilknyttes prosjektet, og at det redegjøres for hvordan hele den ordinære FoU-ressursen skal disponeres.

Søknaden skal også inneholde en oversikt over hva FoU-ressursen inneværende studieår (2019-2020) benyttes til, med særlig vekt på offentliggjøring av arbeidet. Det skal også, hvis mulig, legges ved en liste over seneste års FoU-arbeid (for eksempel utdrag fra Cristin eller lignende). 

Frister

Følgende tidsplan er satt (tentativ):

 • Medio september 2019: Utlysning av ekstra FoU-ressurs 2020–2021.
 • 1. november 2018: Frist for å sende inn søknad om ekstra FoU-ressurs for kommende studieår. Søknadene sendes til fou@nmh.no.
 • November 2018: FoU-ledelsen/senterledere/fagseksjonsledere vurderer alle mottatte søknader.
 • TBA: Formøte til FoU-utvalget. Sak om tildeling av ekstra FoU-ressurs forberedes.
 • Medio desember 2018: FoU-utvalgsmøte. FoU-utvalget diskuterer tildelinge av ekstra FoU-ressurs og innstiller til tildeling av ekstra FoU-ressurs.
 • Ultimo desember 2018: Rektor fatter endelig vedtak om tildeling av ekstra FoU-ressurs 2020–2021.

Husk!

 • Ufullstendige søknader eller søknader som mottas etter søknadsfristen blir ikke vurdert.
 • Søker oppfordres til å diskutere søknaden med sin senterleder og/eller fagseksjonsleder før den sendes.
 • Det skal redegjøres for bruken av den faste FoU-ressursen for tidligere, inneværende og kommende studieår i søknaden.
 • Søknadsfrist for å søke om ekstra FoU-ressurs for studieåret 2020–2021 er 1. november 2019.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med en av prosjekt- eller senterlederne dersom du har spørsmål:

For andre spørsmål, ta kontakt med Otto Christian Pay.

Sist oppdatert: 4. oktober 2019