Søk ekstra FoU-ressurs

Søknadsfristen for ekstra FoU-tid studieåret 2019-2020 var 1. november 2018.

SØKNADSSKJEMA (last ned)

Det kan søkes om ekstra FoU-ressurs til:

 • KU‐og/eller forskningsprosjekter som kan innlemmes i et av NMHs sentre (CERM, CREMAH, NordART eller CEMPE)
 • utvikling av prosjekter som kan lede frem til søknader om ekstern støtte/finansiering
 • musikkhøgskolens historieprosjekt

Alle søknader sendes elektronisk til fou@nmh.no innen 1. november 2018


Rammene

Den frie potten ekstra FoU-ressurs utgjør 4,2 årsverk.I tillegg er det avsatt 0,6 årsverk i likestillingsminder (underrepresentert kjønn innenfor et fagområdet) til fordeling. Den samlede potten utgjør da 4,8 årsverk.

En viss andel av denne samlede potten er allerede avsatt til igangsatte forsknings- og KU-prosjekter med ekstern finansiering, samt til planlagte prosjekter (søknader som vil bli innsendt denne høsten). Midlene inngår som del av NMHs egeninnsats dersom prosjektene blir tildelt støtte.

Vurdering og prioritering

Søknader om ekstra FoU-ressurs skal også i år sendes NMH sentralt via fou@nmh.no. De faglige vurderingene vil i år skje i FoU-utvalget. Arbeidet ledes av viserektor for FoU i samarbeid med FoU-utvalget og aktuelle fagseksjonsledere. 

Alle søkader vil få en samlet faglig vurdering (0, 1, 2). Det etterstrebes at prosjekter/søknader som utmerker seg (høyeste poengsum) innstilles til tildeling av ekstra FoU-ressurs. FoU-utvalget vil oversende en innstilling om tildeling av ekstra FoU-ressurs til rektor som fatter endelig vedtak.

Det er viktig med gode, informative søknader. Alle felt i det aktuelle søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknadsomfanget har ingen øvre grense. Det forutsettes imidertid at en viss andels av ordinær FoU-ressurs tilknyttes prosjektet, og at det redegjøres for hvordan hele den ordinære FoU-ressursen skal disponeres. Søknaden skal også inneholde en oversikt over hva FoU-ressursen inneværende studieår (2018-2019) benyttes til, med særlig vekt på offentliggjøring av arbeidet. Det skal også, hvis mulig, legges ved en liste over seneste års FoU-arbeid (feks utdrag fra Cristin e.l.). 

Frister

Følgende tidsplan er satt (tentativ):

 • Medio september: Utlysning av ekstra FoU-ressurs 2019-2020
 • 01.11.18: Frist for å sende inn søknad om ekstra FoU-ressurs for kommende studieår. Søknadene sendes til fou@nmh.no
 • November: FoU-ledelsen/senterledere/fagseksjonsledere vurdrerer alle mottatte søknader
 • TBA: Formøte til FoU-utvalget. Sak om tildeling av ekstra FoU-ressurs forberedes.
 • Medio desember: FoU-utvalgsmøte. FoU-utvalget diskuterer tildelinge av ekstra FoU-ressurs og innstiller til tildeling av ekstra FoU-ressurs
 • Ultimo desember: Rektor fatter endelig vedtak om tildelinge av ekstra FoU-ressurs 2019-2020

Husk!

 • Ufullstendige søknader eller søknader som mottas etter søknadsfristen blir ikke vurdert
 • Søker oppfordres til å diskutere søknaden med sin senterleder og/eller fagseksjonsleder før den sendes
 • Det skal redegjøres for bruken av den faste FoU-ressursen for tidligere, inneværende og kommende studieår i søknaden
 • Søknadsfrist for å søke om ekstra FoU-ressurs for studieåret 2019-2020 er 1. november 2018

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med en av prosjekt- eller senterlederne dersom du har spørsmål:

Musikkhøgskolens historieprosjekt: Astrid Kvalbein

Senter for forskning i musikk og helse: Karette Stensæth

Senter for utdanningsforskning i musikk: Siw Graabræk Nielsen

Arne Nordheim-senteret: Darla Crispin

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving: Jon Helge Sætre

For andre spørsmål, ta kontakt med Otto Christian Pay

 

Sist oppdatert: 19. september 2018