Etiske retningslinjer for forsknings- og utviklingsarbeid

Her finner du Norges musikkhøgskoles etiske retningslinjer for FoU-virksomhet.

A. Etikk, frihet og samfunn
B. Hensyn til personer
C. Hensynet til grupper og institusjoner
D. Redelig praksis
E. Eksterne FoU-oppdrag
F. Formidling av FoU

A. Etikk, frihet og samfunn 

1. Verdi og etikk
Kunstneriske og vitenskapelige ansatte skal følge etiske normer for FoU-virksomheten, som krav til redelighet, upartiskhet og åpenhet for egen feilbarlighet.

2. Samfunnsmessig og kulturell rolle
Høgskolen bør søke å prioritere FoU-innsatsen slik at den, direkte eller indirekte, på kort eller lang sikt, kan komme samfunn og kultur til gode. Kunstnere må være bevisst sin egen rolle, ha et refleksivt forhold til egen kunstnerisk praksis og til relasjonen mellom kunst og samfunn.

3. Uavhengighet
Høgskolen skal legge forholdene til rette for frihet og uavhengighet i kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. Høgskolen må sikre at den FoU som tilfredsstiller kunstneriske og vitenskapelige kvalitetskrav, ikke forhindres fordi temaet eller uttrykket er kontroversielt.

4. Etiske normer
Det påligger høgskolen og enkeltansatte å utvikle og opprettholde en god etikk i sin FoU-virksomhet. Høgskolen skal ha prosedyrer for å håndheve brudd på etiske normer i FoU-virksomheten.

B. Hensyn til personer

5. Respekt for menneskeverdet
Den kunstneriske og vitenskapelige ansatte skal arbeide ut fra en grunnleggende respekt for menneskeverdet.

6. Respekt for integritet, frihet og medbestemmelse
Den kunstneriske og vitenskapelige ansatte skal respektere de deltakende og/eller utforskede personers integritet, frihet og medbestemmelse

7. Unngåelse av skade og alvorlige belastninger
Den kunstneriske og vitenskapelige ansatte har et ansvar for å unngå at de som deltar og/eller utforskes utsettes for skade eller andre alvorlige belastninger.

8. Informasjon til den som deltar og/eller utforskes
De som deltar og/eller utforskes, skal få all informasjon som er nødvendig for å danne seg en rimelig forståelse av FoU-prosjektet, av hensikten med FoU-prosjektet og av følgene av å delta i FoU-prosjektet. Det skal også informeres om hvem som betaler for FoU-prosjektet.

9. Informert og fritt samtykke
Som hovedregel skal forskningsprosjekter som inkluderer personer/deltakere utover forskerne, settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke. Deltakerne har til enhver tid rett til å avbryte sin deltakelse, uten at dette får negative konsekvenser for dem.

10. Konsesjon og meldeplikt
Alle FoU- og studentprosjekt som innebærer behandling av personopplysninger skal meldes.

11. Hensynet til tredjepart
Kunstneren og forskeren må unngå uheldige virkninger på tredjepart.

12. Respekt for individers privatliv og nære relasjoner
Den kunstneriske og vitenskapelige ansatte skal vise tilbørlig respekt for individets privatliv. Deltakere har krav på å kunne kontrollere hvorvidt sensitiv informasjon om dem selv skal gjøres tilgjengelig for andre.

13. Konfidensialitet
De som deltar og/eller utforskes har krav på at all informasjon de gir om personlige forhold, blir behandlet konfidensielt. Den ansvarlige for FoU-prosjektet må hindre bruk og formidling av informasjon og det må stilles strenge krav til hvordan lister med navn eller andre opplysninger som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner oppbevares og tilintetgjøres.

14. Lagring av opplysninger
Opplysninger om identifiserbare enkeltpersoner skal lagres forsvarlig. Slike opplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med prosjektet.

15. Begrensning av gjenbruk
Identifiserbare personopplysninger innsamlet for et bestemt FoU-prosjekts formål kan ikke uten videre benyttes til andre FoU-prosjekter. Anvendelse til kommersielle eller forvaltningsmessige formål må ikke finne sted.

16. Andres verdier og behandlingsmotiver
Kunstneren og forskeren må vise respekt for verdier og holdninger hos dem som utforskes, ikke minst når disse avviker fra det som er mest vanlig i storsamfunnet. Kunstneren og forskeren bør ikke tillegge aktører irrasjonelle eller lite aktverdige motiver uten at det kan gis overbevisende argumenter for det.

17. Klarhet overfor deltakerne
Forskeren har et ansvar overfor deltakerne i forskningen for å forklare begrensninger, forventninger og krav som følger med rollen som forsker.

C. Hensynet til grupper og institusjoner

18. Private interesser
Kunstneren og forskeren skal respektere de legitime grunner private bedrifter, interesseorganisasjoner og lignende har til ikke å få offentliggjort opplysninger om seg selv, sine medlemmer og sine planer

19. Offentlig forvaltning
Offentlige organer bør stille seg til disposisjon for FoU om sin virksomhet.

20. Utsatte grupper
Kunstnere og forskere har et spesielt ansvar for utsatte gruppers interesser.

21. Barn
Når barn og unge deltar i FoU-prosjekter har de særlige krav på beskyttelse i tråd med deres alder og behov.

22. Menneskers ettermæle
Det er grunn til varsomhet også når avdøde mennesker gjøres til gjenstand for FoU med mindre det er en vesentlig tidsadskillelse (jfr. Åndsverksloven).

23. Uavhengighet
Kunstneren og forskeren må unngå å komme i et avhengighets-forhold til informanter og interessenter/oppdragsgivere.

24. Kulturminner
Kunstneren og forskeren bør ta tilbørlig hensyn til verneinteressene knyttet til alle former for kulturminner.

25. Andre kulturer
FoU i andre kulturer enn kunstnerens eller forskerens egen stiller spesielle krav til dialog med representanter og medlemmer i den kulturen som studeres.

26. Kulturell anerkjennelse
Kunstneren og forskeren må veie hensynet til anerkjennelse av kulturell ulikhet mot hensynet til andre fundamentale verdier av menneskerettighetene.

D. Redelig praksis

27. Plagiat
Plagiat av andres materiale, tekst, ideer og FoU- resultater er uakseptabelt og innebærer et alvorlig brudd på etiske standarder.

28. Kunstnerisk sitering
Bruk av kunstneriske sitater og annet opphavsrettslig materiale må overholde reglene i Lov om opphavsrett til åndsverk.

29. God henvisningsskikk
Alle skal etterstrebe god henvisningsskikk.

30. Etterprøvning og etterbruk
Forskningsmateriale bør gjøres tilgjengelig for andre forskere for etterprøving og etterbruk. Resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid skal gjøres offentlig tilgjengelig.

31. Faglige bedømmelser
Faglige bedømmelser skal preges av saklighet, objektivitet og åpenhet.

32. Veileder og prosjektleders ansvar
Veileder og prosjektleder må ta ansvar i forhold til de etiske problemer som deres studenter eller prosjektmedarbeidere stilles overfor.

E. Eksterne FoU-oppdrag

33. Balanse mellom eksterne og interne FoU- oppdrag
Det er et overordnet FoU-politisk ansvar å opprettholde balanse mellom ulike fagområder, mellom eksterne og interne oppdrag og mellom grunnforskning og anvendt forskning. Høgskolen og den enkelte ansatte har et medansvar, både for at balansen opprettholdes og for å opplyse og eventuelt kritisere de aktører som er best egnet til å påvirke ressursfordelingen.

34. Styring av oppdrag
Både offentlige og private oppdragsgivere har en legitim rett til å fastsette rammene for FoU-oppdrag, så lenge de ikke er i strid med de øvrige krav som stilles til FoU-virksomhet. Det fritar imidlertid ikke de ansatte og høgskolen for medansvar for de avtaler som de inngår med oppdragsgivere.

35. Uavhengighet
Ansatte og høgskolen skal sørge for å opprettholde uavhengighet i forhold til oppdragsgiver.

36. Større prosjekter
Ansatte som inngår i større FoU-prosjekter har et medansvar for de prosjektene han eller hun er med på. Den enkeltes bidrag i FoU-prosjektet bør gjøres klart.

37. Finansiering
Det er god skikk å gjøre offentlig kjent hvem som finansierer FoU-virksomheten.

38. Fremstilling av resultatene
Både oppdragsgivere og forskere har et ansvar for å hindre at resultatene av forskningen fremstilles på en misvisende måte. Det er uetisk å avgrense emnet for forskningen med sikte på å få frem særlig ønskelige resultater, eller fremstille resultatene fra forskningen på en bevisst skjev måte.

39. Offentliggjøring
Kunnskap er et kollektivt gode, alle resultater fra FoU bør derfor som hovedregel gjøres offentlig tilgjengelig og/eller publiseres. For kunstneriske og vitenskapelige ansatte er offentliggjøring og publisering viktig for merittering.

F. Formidling av FoU

40. Ekstern formidling
Spesialiserte faglige miljøer skal sørge for at resultater fra kunstnerisk og vitenskapelig virksomhet formidles til et publikum utenfor høgskolen.

41. Mangfoldig formidling
Det påligger høgskolen å legge forholdene til rette for en mangfoldig og omfattende formidling av FoU- virksomheten, preget av kvalitet og relevans.

42. Popularisering
En viktig del av forskningsformidlingen i et moderne samfunn bør bestå i gjensidig popularisering (oversettelse) mellom spesialister fra forskjellige forskningsområder. Konsertvirksomheten vil samtidig tjene som både formidling av kunnskaper til fagfeller, allmennheten og andre brukere.

43. Samfunnsansvar
Ansatte ved NMH bør gjennom formidling av sin FoU- virksomhet bidra til å styrke musikkens og musikkfagets stilling i fagmiljøene og samfunnet for øvrig.

44. Etterrettelighet
Kravet om etterrettelighet er like sterkt ved brukerrettet eller allmennrettet formidling av FoU som ved publisering.

45. Offentliggjøring
Det er god skikk å opplyse deltakerne i FoU-prosjekter om offentliggjøringen av prosjektene.

Etiske retningslinjer for FoU-virksomheten ved Norges musikkhøgskole ble vedtatt av styret 25. april 2008.

Sist oppdatert: 19. mai 2014