Midtveisevaluering

Midtveisevaluering er en evaluering av den enkelte stipendiats progresjon og skal gjennomføres i stipendiatens tredje eller fjerde semester.

Evalueringsseminaret er obligatorisk for alle stipendiater på programmet.

Gjennomføring

Midtveisevalueringen skal hjelpe stipendiat og veileder(e) å vurdere om stipendiaten er godt på vei til å oppnå forventet læringsutbytte og om prosjektet er i rute i henhold til oppsatt fremdriftsplan.

Evalueringen skal også gi kandidaten tilbakemeldinger på resultatene som er oppnådd, komme med forslag til videre arbeid og eventuelt identifisere elementer som trenger spesiell oppfølging.

Formål

Formålet med midtveisevalueringen er å vurdere om stipendiaten er godt på vei til å nå læringsutbyttet for utdanningen slik den er beskrevet i retningslinjene for programmet.

Videre er hensikten med midtveisvurderingen å skape en god dialog mellom stipendiat og opponent om prosjektets fremdrift og å gi gode vurderinger og råd for prosjektets videre gang.

Opponent

Det skal være en ekstern opponent på presentasjonen. Opponenten skal være relevant for prosjektet. Det er KUST i dialog med hovedveileder sin oppgave å finne egnet opponent. 

Stipendiaten skal sende inn oppdatert prosjektbeskrivelse med framdriftsplan, en kort refleksjon over de kunstneriske prosessene, samt relevante kunstneriske arbeider en måned før midtveisvurderingen skal finne sted, slik at opponenten får anledning til å forberede opposisjonen/diskusjonen på en best mulig måte.

Det understrekes at denne opponenten vil, ved å være opponent på midtveisevalueringen, diskvalifiseres til å være medlem i den endelige bedømmelseskomiteen.

Tidsplan

Midtveisevalueringen har følgende form:

  • Stipendiatens presentasjon (45 minutter).
  • Opponents vurdering (15 minutter).
  • Diskusjon mellom stipendiat og opponent (45 minutter).
  • Spørsmål fra salen (15 minutter).

Til sammen vil seansen vare omkring to timer.

Evaluering

Kort tid etter evalueringsseminaret er gjennomført skal det i tilfeller der avvik oppdages, gjennomføres en samtale mellom stipendiat, hovedveileder, KUST-leder og -sekretær der man evaluerer seminaret og diskuterer eventuelle tiltak som skal igangsettes.

Sist oppdatert: 5. september 2017