Søknad om oppmelding og innlevering av prosjekt

Under følger informasjon om søknad om oppmelding og innlevering av ph.d.-prosjektet. Det er viktig at alle stipendiater og hovedveiledere setter seg godt inn i dette i god tid før oppmeldingen skal leveres.

Informasjonen som følger er hentet fra Forskriften for programmet (lovdata.no).

Søknad om oppmelding

Søknad om sluttoppmelding skal leveres aller senest fem (5) måneder før stipendiaten skal levere/presentere det kunstneriske resultatet. Det betyr i praksis at man må telle seg minst 5 måneder bakover i tid fra innleveringen.

Søknad om oppmelding innebærer at stipendiaten søker om å få sitt prosjekt innlevert og vurdert av en bedømmelseskomité. Bedømmelseskomiteen oppnevnes av FoU-utvalget etter forslag fra Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. "Forskriften §14 Oppnevning av bedømmelseskomité".

Det er hovedveileders ansvar å gjøre Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid ved leder og sekretær oppmerksom på at søknad om oppmelding er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan iverksettes.

Hovedveileder bør normalt anbefale søknaden. 

Søknaden skal stiles Utvalg for Ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved sekretær og vil bli behandlet i ordinære utvalgsmøter. 

Søknadens innhold

Stipendiaten skal bruke eget skjema for søknad om sluttoppmelding (Word-dokument).

Vedlegg til søknaden (direkte sitert fra "Forskriften § 13.2"):

  • "Redegjørelse for hva som skal danne grunnlaget for bedømmelsen, herunder plan for hvor, når og på hvilken måte det kunstneriske resultatet skal presenteres offentlig.
  • Redegjørelse for valg av medium, språk og form for refleksjonsdelen og tidspunkt for innlevering, jf. § 15-1.
  • Redegjørelse for hvordan opplæringsdelen er eller vil bli oppfylt, og for eventuelt annen faglig skolering eller kompetanse.
  • Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 6-1.
  • Plan for godkjent dokumentasjon og arkivering i varig format av hele doktorgradsresultatet.
  • Erklæring fra samarbeidspartner der dette er påkrevd, jf. § 11-2.
  • Erklæring om arbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
  • Erklæring om at arbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon."

Innlevering av prosjektet

Det er opp til hver stipendiat – i tett samråd med hovedveileder - å bestemme tidspunktet for innlevering av refleksjonsmaterialet, men det er to alternativer, jf. "Forskriften § 15-1": 

  • Fire uker før innlevering av det kunstneriske resultatet, eller:
  • To måneder etter presentasjon/innlevering av det kunstneriske resultatet.

Fristene er absolutte.

Det kunstneriske resultatet skal alltid leveres samlet.

Skal du presentere prosjektet med en avslutningskonsert?

De fleste stipendiater velger å presentere deler av det kunstneriske resultatet med det vi gjerne kaller en "avslutningskonsert/forestilling", der bedømmelseskomiteen er tilstede. Den kan finne sted på NMH eller en annen scene i Oslo eller nær omegn.

Det er viktig at stipendiaten går i dialog med NMH tidlig i planleggingsprosessen slik at skolen på best mulig måte og innenfor de ressursene som til enhver tid er til rådighet, kan bistå stipendiaten i produksjonen og eventult også med markedsføringen av konserten.

Det er viktig å huske på at avslutningskonserter må meldes inn tidlig og i tråd med prosedyren for dette. NMH bistår normalt ikke med produksjonsteknisk assistanse på konserter som finner sted utenfor NMHs lokaler.

NMH bistår med markedsføring av konserten innenfor de ressurser som er tilgjengelige, men da er det viktig at stipendiaten tidlig går i dialog med NMHs FoU-formidler, slik at det kan lages en plan for dette arbeidet.

Vær aktiv og ta ansvar selv!     

Gode råd

Uavhengig av hvilket av de to alternativene for innlevering av refleksjonen som velges, vil programmet på det sterkeste anbefale stipendiaten å ha levert både det kunstneriske resultatet og refleksjonen innen stipendiatperioden går ut. Det er ingen god idé å stå igjen med fullføringen av refleksjonen etter at lønnen fra NMH har opphørt, og man mister kontoret og retten på veiledning.

Når stipendiatstillingen går ut og lønnen fra NMH stopper, må man gjøre andre ting, og tiden man da har til ph.d.-prosjektet blir deretter mindre. Man ender da fort opp med å bruke uforholdsmessig lang tid på å faktisk bli ferdig og å få levert. 

Sist oppdatert: 3. januar 2019