Veiledning

Veiledning har en sentral rolle i Ph.d.-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid, og prosjektarbeidet skal foregå under individuell veiledning. 

Stipendiaten skal ha en hovedveileder som har det faglige hovedansvaret for stipendiaten og et særlig ansvar knyttet til stipendiatens gjennomføring og fullføring av programmet. I tillegg skal man ha en eller to biveiledere.

Veiledning og veiledernes rolle er beskrevet i forskriften

Hvem kan veilede

Hovedveileder skal ha kunstnerisk kompetanse på minst førsteamanuensisnivå, eller utvilsomt tilsvarende kompetanse, innen relevant fagfelt. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse og være aktive innen sitt fagfelt.

Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring eller opplæring som veileder på doktorgradsnivå.

Hovedveileder skal være ansatt ved NMH, mens biveileder(e) ikke trenger å ha denne tilknytningen. 

Veiledningens innhold

Veilederne har ansvar for å følge opp stipendiatens faglige utvikling. Stipendiat og hovedveileder har en gjensidig plikt til å holde hverandre løpende orientert om alle forhold av betydning for fremdriften i arbeidet og gjennomføring av veiledningen. Stipendiat og veiledere bør ha jevnlig kontakt som er i samsvar med timer avsatt for veiledning.

Kandidat og hovedveileder bør snarest mulig og senest innen tre (3) måneder etter opptak sammen gå igjennom prosjektbeskrivelsen og vurdere eventuelle behov for justeringer. Betydelige endringer i prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av programutvalget.

Veiledere, og i sær hovedveileder, skal gi råd om avgrensing av tema og problemstillinger og vurdere metoder og resultater, herunder dokumentasjons- og fremstillingsformer, og bidra til orientering i aktuell faglig diskurs. Kandidaten bør få veiledning i etiske spørsmål knyttet til doktorgradsarbeidet.

Hovedveilederens formelle forpliktelser

Hovedveileder er forpliktet til å melde inn avvik fra tidsplan og prosjektbeskrivelse eller andre vesentlige forhold som kan være til hinder for framdriften eller utviklingen av prosjektet til leder for KUST-utvalget.

Veileder er videre forpliktet til å sende inn årlig rapport over veiledningen.  

Oppnevning

Hovedveileder oppneves av Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (KUST) ved oppstartstidspunkt. 

Biveiledere oppnevnes på bakgrunn av søknad. Søknaden skal inneholde en faglig begrunnelse for valg av veileder. I tillegg skal det vedlegges en CV til den ønskede veilederen. Et eventuelt veilederbytte skjer på samme måte.

Veiledningsressurs

Stipendiaten skal normalt ha en hovedveileder og en evt. to biveileder(e). I disse tilfellene deles den avsatte biveiledningsressursen på disse to. Stipendiaten anbefales å søke om å få oppnevnt biveileder i løpet av det første semesteret.    

Det er avsatt 60 t/år for hovedveileder og 40 t/år for biveileder, inkludert forberedelsestid og etterarbeid. 

Sist oppdatert: 5. september 2017