Prosedyre for oppnevning av bedømmelseskomite

Hovedveileder har ansvaret for å komme med forslag til medlemmer av bedømmelses­komiteen. Vi har et mål om å avvikle disputaser så raskt som mulig. Dette innebærer at vi forsøker å ha både komité og disputasdato klar når avhandlingen leveres.

Oppnevning av bedømmelseskomité

Bli enig med «din» kandidat om når det er realistisk å levere. Dette trenger ikke være en bestemt dato, men for eksempel «innen 1. november 2015». Når tid for innlevering settes, husk å ta høyde for tid til både språkvask og ombrekking. Det kan fort gå en måned ekstra til dette (minst), avhengig av tid på året (ferietid?) og «kø» hos språkvasker eller redaktør.

Veileder sender forslag til kommisjon til DRU v/koordinator så tidlig som mulig. Dette gjøres i «Skjema for forslag til bedømmelseskomité» som finnes i programhåndboka på It’slearning (se kapittel 4 «For veiledere»). Sammen med forslaget må det sendes inn et kort sammendrag av avhandlingen (opp til én side). Dette sendes sammen med forespørsel til aktuelle komitémedlemmer. Om veileder eller kandidaten selv sender inn dette sammendraget avtaler dere selv. Det viktige er at det kommer i god tid før vi skal sende henvendelse.

Så tidlig som mulig. Men hvor tidlig er det? – Prosessen er omstendelig og lang, derfor er ca. to måneder før innlevering er et godt anslag. Her er det lurt å kikke på møteplanen til DRU og legge en plan ut fra denne. For en detaljert oversikt over prosessen fra forslag til oppnevning henvises til egen prosedyrebeskrivelse som finnes i programhåndboka på It'slearning, der alle veiledere har tilgang.

Når kan disputas avholdes?

I følge forskriften skal komiteen ha tre måneder på seg til å vurdere avhandlingen. Deretter skal det gå minimum fem uker, maksimalt åtte, før disputas kan avholdes. Minsteregelen på fem uker etter godkjenning er absolutt. Dette handler om tid til trykking, publisering med mer. Tremånedersregelen til komiteen hender det imidlertid at vi kan forhandle om. Særlig er det mulig dersom komiteen blir oppnevnt tidlig, slik at den kan sette av tid til arbeidet. Da trenger de ikke nødvendigvis alle tre månedene.

Dersom vurderingsarbeidet «rammes» av en lengre ferie, må det legges til litt tid. Særlig sårbart er dette med internasjonale komiteer, der f.eks. engelskmenn starter ferie omtrent når vi i Norge er ferdig med ferieavviklingen.

Samlet tidsforløp fra komitéforslag meldes inn til disputas avholdes kan med andre ord ta seks til syv måneder. Gjennomsnittlig tidsforløp fra innlevering til disputas er 20 uker.

Sist oppdatert: 2. september 2015