Retningslinjer for trykking, publisering og distribusjon av ph.d.-avhandlinger

Hvor mange avhandlinger får jeg? Kan jeg rette opp feil etter at avhandlingen er godkjent? Når, hvor og hvordan blir disputasen annonsert?

Når avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen, er det normalt fem uker igjen (eller mer) til disputas.

1) Dette forventes det at kandidaten har gjort før innlevering: Korrektur, språkvask og ombrekking iht. NMH mal. Se detaljert rutine for dette i dokumentet «Prosedyre ifm. innlevering og oppnevning av bedømmelseskomité» i programhåndboka på It'slearning (kortversjonen finnes her). Avhandlingen skal følge oppsettet som er nedfelt i dokumentet «Retningslinjer for avhandlinger ved NMH».

2) Dersom ombrekking av en eller annen årsak ikke er gjort før innlevering, vil det ikke være mulig å avvikle disputas innen fem uker. Da må det påregnes minst to uker ekstra – sannsynligvis mer.

3) Kandidaten har en frist på én uke etter godkjenning til å rette mindre feil i avhandlingen. Det er ikke anledning til å gjøre innholdsmessige endringer, men ortografisk og grammatikalsk korrektur er tillatt. Det er normalt ikke nødvendig å informere komiteen om slik korrektur. Skulle det være ønskelig med andre endringer, må dette settes opp i en oversikt og leveres til FoU-rådgiver, som videresender til komiteen for tillatelse.

4) Når det er fire uker igjen, skal manus oversendes og bekreftes til publiseringsansvarlig ved NMH. Samtidig skal kandidaten levere baksideteksten til den trykte avhandlingen. Kandidat og publiseringsansvarlig vil sammen foreta oppsett og korrektur av omslaget.                                                                                                           

5) Så snart avhandlingen er godkjent, skal kandidaten også levere et sammendrag av avhandlingen. Til dette benyttes «Skjema for sammendrag av avhandlingen». Sammendraget skal være på ca. 250 ord, i tillegg til en del andre nøkkelopplysninger. Dette er for at publiseringsansvarlig skal ha nødvendig informasjon til å annonsere disputasen på NMHs nettsider, samt distribuere informasjon om avhandling og disputas til presse og andre aktuelle mottakere.

6) NMH publiserer disputasen i sin arrangementskalender. Det er viktig at kandidaten selv bidrar med å spre informasjon om arrangementet og eventuelt også forteller publikasjonsansvarlig hvor NMH bør sende informasjon.

7) Med mindre kandidaten reserverer seg mot dette, vil avhandlingen bli publisert elektronisk i Brage (NMHs digitale bibliotek) umiddelbart etter disputasen.

8) Avhandlingen trykkes opp i 100 eksemplarer. Disse fordeles slik: 

 • Kandidat: 10
 • Bedømmelseskomite: 3
 • Veiledere: 2
 • NMHs bibliotek: 2
 • Rektorat: 4
 • FoU-ledelse: 3
 • FoU-administrasjon: 4
 • Aktuelt senter: 1
 • Aktuelt fagråd og eventuelle lærere på aktuelt fagfelt: Inntil 5
 • Nasjonalbiblioteket: 7
 • Til utdeling på disputasen: 30
 • Til faste abonnenter (salg) - NMH distribuerer: 6
 • For distribusjon til særlig aktuelle mottakere, samarbeidspartnere i prosjektet, markedsføring av høgskolens forskning etc. (samarbeid mellom kandidat og publiseringsansvarlig): Inntil 8
 • De resterende 15 avhandlingene er til salgs. Avhandlingen kan kjøpes i NMHs ekspedisjon i 3. etasje eller ved å sende e-post til mh@nmh.no. Utsalgspris er kr. 200. Dersom avhandlingen skal sendes, kommer porto i tillegg.

9) Dersom kandidaten ønsker flere avhandlinger enn de 10 som er satt av, kan publiseringsansvarlig øke antall trykte eksemplarer til kandidaten etter nærmere avtale. Dette må kandidaten bekoste selv (ca. kr. 120 pr eksemplar), og disse må bestilles samtidig med det ordinære opptrykket. Dersom kandidaten for eksempel ønsker å gi et eksemplar til sine informanter, må dette normalt dekkes av kandidatens egne eksemplarer.

10) Avhandlingen skal være tilgjengelig ved NMH to uker før disputasen. De 30 som er avsatt til disputasen blir lagt ut 15 minutter før disputasen begynner, og kan normalt ikke bookes eller hentes på forhånd.

Sist oppdatert: 2. september 2015