Rettigheter ved publisering

Mediasitesystemet i salene ved NMH er primært ment som et dokumentasjonsanlegg for lyd/bilde i forbindelse med studieaktivitet og det legges til rette for deling mellom studenter og lærere.

Systemet kan også brukes for publisering og offentliggjøring av beskyttet materiale og personer: Som bruker er du ansvarlig for at alle rettigheter er klarert.

Hvilke rettigheter må klareres?

Følgende rettigheter må klareres ved offentliggjøring av konsertopptak:

  • Komponisters/tekstforfattere opphavsrettigheter i musikkverk som fremføres live må klareres på nytt for tilgjengeliggjøringen av et opptak.
  • Klarering gjøres gjennom TONO.
  • Selve fremføringen, så fremt den finne sted på en konsert i NMHs (i NMHs offentlige konsertprogram) faller under NMHs TONO-avtale. Dersom det er en konsert du står privat ansvarlig for så står du som konsertarrangør ansvarlig for dette. Når et opptak av en konsert offentliggjøres må det klareres på nytt med TONO, dette er ikke en del av NMHs avtale med TONO.

De utøvende kunstnernes (musikerne) rettigheter må klareres

  • Dette gjøres direkte med de utøvende kunstnerne.
  • Dette punkt inkluderer ev andre identifiserbare personer på et opptak.

Sammenstilling av lyd og bilde (også for konsertopptak), såkalt synkronisering, må avklares før offentliggjøring.

  • Klarering gjøres gjennom NCB.

Produsentrettigheter må avklares

  • Den som har gjort videoopptaket vil sannsynligvis inneha såkalte produsentrettigheter til dette opptaket og skal gi sin tillatelse til en ev offentliggjøring.
  • Dersom konsertopptaket inkluderer et eget lydopptak som har blitt innspilt av en annen enn vedkommende som gjorde videoopptaket (f.eks. en livetekniker) så skal også rettigheter for benyttelse av dette opptaket klareres (gjelder i enkelte tilfeller også for flere separate personer dersom andre har mikset et ev opptak).

Vernetid og klarering av musikkverk som har «falt i det fri»

Opphavsretten er begrenset i tid, slik at der verk når en viss alder vil vernet bortfalle. Opphavsrett er som utgangspunkt vernet i opphavsmannens (komponist) levetid og deretter 70 år, mens de nærstående rettighetene (for eksempel utøver, produsent, dirigent og lignende) har vesentlig kortere vernetid, ofte 50 år fra fremføring/opptak/første tilgjengeliggjøring. Den avbildedes rettigheter utløper 15 år etter dennes død. Etter utløpet av verneperioden kan verkene benyttes uten at det innhentes samtykke og uten at det betales vederlag til rettighetshaver.

Det er ikke behov for å klarere med TONO eller NCB for verk som har falt i det fri, men opptaket i seg selv kan likevel ha andre nærstående rettigheter (som utøvere/dirigent, produsent osv.) tilknyttet og som må avklares før en ev publisering.

Retten til eget bilde

Åndsverkloven inneholder også en personvernregelbestemmelse om at avbildning av personer som utgangspunkt ikke kan gjengis eller vises offentlig uten samtykke fra den avbildede. Dette innebærer blant annet at når man filmer en fremføring av en utøver må vedkommende samtykke til den som gjør opptaket for at opptaket skal kunne vises offentlig. Dette gjelder også for øvrige personer som er identifiserbare i et ev opptak. Publikum skal for eksempel ikke filmes, og opptak av dem kan ikke publiseres uten at de gir sin tillatelse.

Rettighetenes avgrensning

Åndsverklovens utgangspunkt er at opphavsretten (og de nærstående rettighetene) er eksklusive og at man må innhente samtykke for å kunne benytte seg av disse. Loven inneholder likevel enkelte unntak fra dette utgangspunktet, der man noen ganger ikke trenger å innhente samtykke men må betale vederlag, og noen ganger der man verken trenger samtykke eller å betale vederlag for bruken.

Reglene om bruk av verk til privat bruk innebærer at både fremføring og eksemplarfremstilling på enkelte vilkår er akseptert, men sondringen mellom hva som utgjør privat og offentlig bruk ofte vanskelig å fastslå. Det er i denne forbindelse relevant at den nye åndsverkloven fastslår at «[f]remføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området».

I undervisningssammenheng gjelder det også andre unntak, som for eksempel at lærere og elever kan for bruk i undervisningen gjøre opptak av sin egen fremføring av verk og deles seg imellom. Opptaket kan imidlertid ikke brukes til andre formål.

Sist oppdatert: 28. desember 2018