Ny struktur i høgskolesektoren

I strukturmeldingen varslet regjeringen en utredning av «mulige gevinster ved en konsolidering av de kunstfaglige utdanningene i Oslo». Nå er det satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede dette. Kjetil Solvik er med i arbeidsgruppen.

Utredningen skal, i følge mandatet avklare hvordan NMH, KHiO og AHO i fellesskap kan:

  • Sikre kunstfaglige utdanninger av fremragende kvalitet med en sterk posisjon i utdannings- og forskningslandskapet nasjonalt og internasjonalt?
  • Styrke kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen kunstfaglig fagfelt?

Arbeidet skal ta hensyn til samfunnsutviklingen og framtidig kompetansebehov og vurdere «hva som skal til for å få verdens beste kunstfaglige utdanning». Det skal videre vurderes om en sammenslåing av de tre institusjonene er hensiktsmessig, herunder «muligheter som ligger utenfor de tre institusjonenes fagporteføljer». Utredningen skal ta stilling til «fordeler og ulemper ved å fortsette som tre selvstendige institusjoner versus etableringen av en ny institusjon» og vise til «eksempler og erfaringer fra liknede prosesser nasjonalt og internasjonalt».

Utredningen skal gjennomføres av en arbeidsgruppe med tre representanter fra kunstutdanningene og tre uavhengige medlemmer. Arbeidet finansieres av Kunnskapsdepartementet og organiseres av et uavhengig sekretariat. Det er forventet at en rapport foreligger innen utgangen av 2016.

Rektor Peter Tornquist skriver:

– Alt i alt er denne utviklingen godt nytt for NMH. Vi har fått gehør for at en eventuell strukturendring må føre til reelle faglige gevinster og ikke bare administrativ effektivisering. Mandatets høye ambisjoner samsvarer godt med vår strategiske plan og danner et godt utgangspunkt for gruppens arbeid.

Arbeidsgruppen

Kunnskapsdepartementet har etablert en arbeidsgruppe med følgende sammensetning:

  • Trine Syvertsen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, leder av gruppen.
  • Kaarlo Hildén, dekan, Sibelius Academy/ Avdelningen för klassisk musik, Konstuniversitetet, Helsinki.
  • Mathilde Aggebo, fagleder, Institut Bygningskunst og Design, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, København.
  • Erik Fenstad Langdalen, professor og instituttleder, Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
  • Suzanne Bjørneboe, dekan, Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen  i Oslo
  • Kjetil Solvik, studie- og FoU-sjef, Norges musikkhøgskole

Fra prosessen

Det som har skjedd i prosessen fram til i dag.

Spenning om sammenslåing rett før påske 2015

I mars 2015 ble det avgjort at det ikke blir sammenslåing mellom NMH, KHiO og AHO til et kunstuniversitet i denne omgang. Det kom fram da statsråd Torbjørn Røe Isaksens presenterte hovedpunktene om framtidig struktur i norsk høyere utdanning.

Lenke til Stortingsmelding 18 (2014-2015) - Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Institusjonene får inntil videre beholde sin selvstendighet, og anmodes om å utrede mulige gevinster ved en sammenslåing. 

– Svært tilfreds

– Vi er svært tilfreds med statsrådens vurdering, og for at våre innspill er tillagt avgjørende vekt. Vi mener konklusjonen er helt i tråd med ambisjonen om økt kvalitet i høyere utdanning. Vi er derfor også positive til at stortingsmeldingen varsler strengere kvalitetskrav for hele sektoren og oppfordrer til at mindre institusjoner søker sammen for å møte disse, sier rektor Peter Tornquist. 

– Glade for tilliten

– Vi har merket oss departementets ønske om at Arkitekthøgskolen (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) skal utrede hvilke faglige og strukturelle modeller som best bidrar til å møte fremtidens krav, og er glade for at fagmiljøene og institusjonene gis tillit til å gjøre en selvstendig vurdering av dette. Det er en tillit som forplikter, og en utfordring vi ser fram til å møte.

– Vi stiller oss fullt og helt bak departementets vektlegging av kvalitet og sterke fagmiljøer som sentrale virkemidler i utviklingen av høyere utdanning. Våre institusjoner er allerede langt framme på disse områdene, og deler ambisjonen om kontinuerlig utvikling i et stadig mer krevende og internasjonalt utdanningssamfunn, sier rektorene ved de tre institusjonene i en felles uttalelse.

– Små, men gode

I sammendraget av stortingsmeldingen som ble presentert i dag sto det: Flere universiteter og høyskoler består inntil videre som i dag. (…) Det gjelder også vitenskapelige høyskoler, som på grunn av sin spesialisering stort sett har robuste fagmiljøer, på tross av beskjeden størrelse.

– Vi har eksempler på at små vitenskapelige høgskoler har svært høy kvalitet, sa Røe Isaksen på pressekonferansen.

Nye krav til master- og doktorgradsutdanning og ny ledelsesmodell med ekstern styreleder og ansatt rektor, var også punkter som ble presentert. Her ble det også vist fram et sammenslåingskart.

Hele Stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen «-Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» ble lagt fram for Kongen i Statsråd fredag 27. mars.

NMH brev til KD 11. februar 2015

Musikkhøgskolen har sendt et nytt brev til Kunnskapsdepartementet om vår holdning til et Kunstuniversitet. Brevet er en kommentar til statssekretær Bjørn Haugstads uttalelser i Morgenbladet  30. januar og et brev Arkitekt- og designhøgskolen (AHO) har sendt til KD i desember.

I brevet blir det poengtert at kostnadene ved å sla samme de tre høgskolen er høyere enn AHO skriver. Statssekretærens innspill i Morgenbladet tyder på at argumentene vi har kommet med tidligere, ikke har blitt oppfattet. Vi skriver: - Musikkhøgskolen sier klart og tydelig at vi ikke ønsker å bli del av et kunstuniversitet, fordi en slik løsning ikke vil gi de faglige gevinster som etter statsrådens oppdragsbrev er formålet. I statsrådens brev av 08.10.14 er dette innledningsvis oppsummert slik: «Formålet med strukturmeldingen er som kjent høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning gjennom sterkere fagmiljøer.» Både i et nasjonalt og et internasjonalt kunstutdanningsperspektiv er AHO, KHiO og NMH hver for seg sterke fagmiljøer. NMH klarer seg utmerket i dagens situasjon, og er godt rustet for framtida. (...) Musikkhøgskolens fagmiljø er et av de største og sterkeste enkeltfagmiljøer innenfor norsk høyere utdanning. Vårt musikkfagmiljø vil ikke bli vesentlig styrket gjennom en organisasjonsmessig fusjon med fagmiljøer innen arkitektur, design, eller visuell kunst.

Videre kommenterer NMH kostnadene ved en sammenslåing: - Vi mener ikke at sammenslåing av de tre aktuelle institusjonene til et kunstuniversitet vil være utelukkende negativt, forutsatt at midler blir stilt til disposisjon for å dekke de helt nødvendige merkostnadene til samlokalisering og til økt administrasjon. Men selv om slike merkostnader blir dekket, vil fusjonen i seg selv ikke gi vesentlige effekter for å realisere statsrådens ønske om økt kvalitet og utvikling av verdensledende fagmiljøer.

NMH siterer også konklusjonene i den departementsoppnevnte rapporten til Deloitte fra oktober 2014, hvor de konkluderte med at det ikke er gevinster ved sammenslåing uten en samlokalisering. 

Les hele brevet fra Musikkhøgskolen til Kunnskapsdepartementet sendt 11. februar 2015.

Støtte fra MFOs lokallag

MFOs lokallag støtter NMH i ein kronikk i Ballade fredag 26. februar. - Det kan synast som om Kunnskapsdepartementet blandar saman omgrepa kvalitet og kvantitet, skriv MFO sitt lokalstyre ved Norges musikkhøgskole, om ideen om å slå saman estetiske høgskular i Oslo, skriv Gruo Gravem Johansen, Håkon Kvidal og Håkon Storm-Mathisen.

NMHs brev til KD 1. november

I brevet til KD gjentar NMH med uforminsket styrke at vi foreslår å fortsette som en selvstendig vitenskapelig høgskole, fordi vi mener at dette på best mulig måte sikrer de overordnede målene statsråden har presentert for prosessen: kvalitet, kostnadseffektivitet og internasjonal konkurransedyktighet.

Brevet med innspill til arbeidet med utvikling av framtidig struktur i universitet- og høgskolesektoren sendt til Kunnskapsdepartementet 1. november.

Strid om kunstuniversitet i Oslo – debatt i Morgenbladet

Styrebehandling 24. oktober 2014

Et utkast til brev til Kunnskapsdepartementet med NMHs innspill til Strukturmeldingen for høyere utdanning ble behandlet i styremøtet 24. september 2014. Styret vedtok vår innstilling der vi foreslår at NMH skal opprettholdes som selvstendig institusjon, men peker også på ulike løsninger i "et landskap med færre og større institusjoner".

Brevet skal sendes departementet innen 1. november, og Styret ville at det skal skal komme enda tydeligere fram i brevet at NMH ønsker å fortsette som en selvstendig institusjon. Du kan laste opp det endelige brevet til Kunnskapsdepartementet når det er klart i slutten av måneden.

Brevet fra Kunnskapsdepartementet i mai 2014

I mai kom et brev fra Kunnskapsdepartementet hvor de ba de statlige universitetene og høyskolene om å gi innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren.

NMHs svar til KD 2. september

Hovedbudskapet i dette brevet:

I utgangspunktet mener vi Norges musikkhøgskole står godt som selvstendig institusjon. NMH har et meget solid fagmiljø; med om lag 140 faglige årsverk og mer enn 300 ansatte innenfor ett fag representerer vi et av landets aller største fagmiljøer. NMH er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt for å levere utdanning og FoU av høy kvalitet, og driver virksomheten svært effektivt. Vi ser ikke at andre strukturelle løsninger for NMH vil gi verken bedre kvalitet eller bedre effektivitet. Vi ser heller ikke at de finnes potensial for å skape noe vesentlig større fagmiljø gjennom sammenslåing med andre institusjoner i det geografiske nærområdet. Det mest nærliggende alternativ for å styrke kvaliteten i NMHs virksomhet mener vi er en tettere oppkobling mot utenlandske søsterinstitusjoner. Det er en prosess vi allerede er i gang med.

Generelt vil vi også mene at det er viktig å opprettholde institusjonskategorien vitenskapelig høyskole, eventuelt under betegnelsen spesialuniversitet, også i en fremtidig institusjonsstruktur. De vitenskapelige høyskolene er viktige deler av det norske utdanningssystemet, og de fleste har nettopp den profil som er nødvendig for å innfri de høye ambisjoner som ministeren vektlegger i brevet av 26.05.14.

Les hele brevet NMH sendte til KD 2. september.

Debatt

Sist oppdatert: 19. mai 2016