Kvalitetsarbeidet vårt er godkjent

Det systematiske kvalitetsarbeidet til NMH er godkjent av NOKUT. Det skjer etter tilsynsrunde med intervjuer og en vurdering som startet allerede i mai 2017.

Les hele tilsynsrapporten fra NOKUT (pdf)>>

NOKUT skriver på sin nettside at NMH fremmer kvalitetskultur: – Musikkhøgskolens kvalitetsarbeid er godt forankret i styret og ledelse på alle nivåer, og høyskolen gjennom kvalitetsarbeidet fremmer en sterk kvalitetskultur blant ansatte og studenter. Komiteen opplevde at ledelse på flere nivåer ga uttrykk for en svært proaktiv, undersøkende holdning til informasjon om utdanningskvaliteten, og kvalitetsarbeidet er organisert på en måte som gjør at ansatte og studenter blir representert på en tilfredsstillende måte.

Ny måte å teste på

Norges musikkhøgskole har deltatt i NOKUTs pilot¬prosjekt for å teste ut ny modell for tilsyn med universiteters og høyskolers systematiske kvalitetsarbeid. Ved første vurdering fant den sakkyndige komiteen enkelte mangler.

Noe å rette opp

Norges musikkhøgskole viste i den første vurderingen at de utførte et godt kvalitetsarbeid, men at de på grunn av nye forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT, likevel måtte gjøre noen justeringer før det kunne bli godkjent. Særlig savnet den sakkyndige komiteen en tydeligere kobling mellom institusjonens strategi og det systematiske kvalitetsarbeidet. De sakkyndige var også usikre på om eksisterende system ivaretok informasjonsbehovet på studietilbudsnivå.  – Det er gledelig at de nå har fått dette på plass, sier NOKUT-direktør Terje Mørland til nokut.no.

Dette har skjedd

NMH sendte inn dokumentasjon av kvalitetsarbeidet 1. september 2017, og supplerende dokumentasjon i etterkant av institusjonsbesøk av den sakkyndige komiteen 28.-29. november 2017. Under institusjonsbesøket ble ledelsen, studenter, lærere, kvalitetskoordinator, studieledere og studentkontakter, representanter fra SUT, ph.d.-stipendiater og representanter fra styret intervjuet. NOKUT ba om supplerende dokumentasjon, som de fikk 11. desember 2017. 1. november 2018 sendte NMH inn ny dokumentasjon som viste at manglene var rettet opp. 

Utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsvirksomheten foretar Norges musikkhøgskole (NMH) et løpende tilsyn med sentrale områder av utdanningen og forhold som påvirker den. Dette gjøres gjennom NMHs kvalitetssystem.

Kvalitetskoordinatoren

imported-image

Ragnhild Torvanger Solberg

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 6. mars 2019