trafikklys.png

Kvalitetstilsyn

Tirsdag 28. og onsdag 29. november kommer NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på besøk for å føre tilsyn med Musikkhøgskolens kvalitetsarbeid.

Alle høyrere utdanningsinstitusjoern skal evaluere, sikre og utvikle kvaliteten i utdanningstilbudene etter krav i universitets- og høyskoleloven, og forskrifter for utdanningskvalitet fastsatt av Kunnskapsdepartementet og NOKUT. NOKUT fører jevnlig tilsyn med dette arbeidet, minimum hvert åttende år.

En sakkyndig komité evaluerer oss

NOKUT har oppnevnt en sakkyndig komité som skal gjøre en faglig vurdering av NMHs kvalitetsarbeid, og denne komiteen innstiller til NOKUTs styre om hvorvidt vårt kvalitetsarbeid kan godkjennes eller ikke. Den sakkyndige komiteen består av Oddrun Samdal (UiB, leder av komiteen), Frode Eika Sandnes (HiOA), Anni Søborg (KU) og Yngve Hereide (NTNU, student).

Hvem skal de snakke med?

I løpet av de dagene komiteen er på tilsynsbesøk skal de snakke med interessenter i, og ansvarlige for, kvalitetsarbeidet. Det innebærer institusjonsledelsen, lederne for ulike utvalgte studieprogram, studenter tilknyttet utvalgte studieprogram, studenttillitsvalgte, vitenskapelig ansatte som underviser, studieutvalget, styrerepresentanter og timelærere. I tillegg skal de snakke med kvalitetskoordinator, som har den daglige oppfølgingen av kvalitetsarbeidet.

Hvilke program er under lupen?

Komiteen har valgt å se spesielt på fire studieprogram; bachelor i utøving-klassisk, master i utøving, master i musikkpedagogikk og doktorgradsprogrammet.

Dokumentasjon på forhånd

I forkant  av besøket har NOKUT og komiteen fått tilsendt omfattende dokumentasjon om vårt kvalitetsarbeid. Dette skaper grunnlaget for samtalene de skal ha i løpet av tilsynet, og samtalene vil i stor grad handle om å oppklare og utdype, samt å få et inntrykk av hvor godt forankret kvalitetsarbeidet er i institusjonen.

Ny type tilsyn

– Denne runden med tilsyn er en pilot for NOKUT for tilsyn etter nye forskrifter. Vi har selv frivillig valgt å bli med på denne runden med tilsyn, sammen med de andre vitenskapelige høgskolene. På grunn av nye forskrifter (av februar 2017) er vi klar over at det er noen mangler i kvalitetsarbeidet slik det er i dag. Vi er i gang med en revidering av kvalitetssystemet vårt for å sikre at det svarer til de nye kravene. Dette vil gjelde for de aller fleste som er med i denne runden med tilsyn, og det er naturlig å forvente at vi får påpekt noen mangler, sier Tuva Aune Wettland.

Grønt, gult eller rødt

Komiteen kan komme med tre ulike innstillinger i etterkant av tilsynet.

  • Grønt lys. Da er kvalitetsarbeidet tilfredsstillende etter gjeldende lover og forskrifter.
  • Gult lys. Da er kvalitetsarbeidet tilfredsstillende men med mindre mangler. Dersom vi får gult lys får vi 3-12 måneder på å rette opp manglene. Dersom manglene er rettet opp på tilfredsstillende vis, vil vi få grønt lys og godkjent uten at komiteen kommer på nytt tilsyn.
  • Rødt lys. Da er ikke kvalitetsarbeidet tilfredsstillende, og det er større mangler. Dersom vi får rødt lys får vi nytt ordinært tilsyn sammen med de øvrige institusjonene i 2018/2019. I ordinært tilsyn vil rødt lys bety at vi får 12 måneder på å rette opp manglene, før komiteen kommer på nytt tilsyn.
imported-image

Lisa Katrine Svendsen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 22. november 2017