Hjemmekontor og registrering av tid og fravær

Så lenge NMH er stengt avtaler alle ansatte med sin nærmeste leder hvilke arbeidsoppgaver det er mulig å gjøre hjemmefra. Dersom du ikke har (nok) arbeidsoppgaver som kan gjøres hjemmefra registrerer du likevel full dag.

Mange ansatte har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra fordi de må ta seg av barn nå som barnehage og skole er stengt. Barnas alder vil ha betydning for om det er mulig å jobbe hjemmefra/kombinere jobb og pass av barn.

Egenmelding

Du kan bruke egenmelding for inntil 8 sammenhengende kalenderdager regnet f.o.m. første hele fraværsdag. Det betyr at du nå trenger sykmelding dersom du er syk i mer enn 8 dager. På grunn av koronaepidemien ble egenmeldingsperioden utvidet til 16 dager, men etter 1. juni er det tilbake til normalen med 8 dager. Du kan lese mer om egenmelding i HMS-håndboka.

Sykt barn-dager og velferdspermisjon

Dersom du må ta deg av barn hjemme fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronasituasjonen, kan du bruke sykt barn-dager (omsorgspengedager). Etter at Arbeids- og sosialdepartementet vedtok at foreldre ut 2020 skal få dobbelt antall sykt barn-dager, har du nå rett til: 

 • 20 dager per kalenderår hvis du har omsorg for ett eller to barn
 • 30 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn
 • 40 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for ett eller to barn
 • 60 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn

Sykt barn-dager kan benyttes til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall dager med omsorgspenger, og retten gjelder til og med det året barnet fyller 18 år.

Dersom du har brukt opp kvoten for sykt barn-dager kan du få innvilget velferdspermisjon med lønn. Velferdspermisjon med lønn kan innvilges for inntil 12 dager pr. kalenderår.

Både sykt barn-dager og velferdspermisjon med lønn kan kombineres med hjemmekontor da det kan registreres timer, og ikke kun hele dager.

Du kan bruke omsorgsdager når du må holde barn hjemme fra barnehage eller skole av særlige smittevernhensyn (nav.no) til barnet eller andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp. Du må levere bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Legen skal ikke oppgi diagnose eller hvilket familiemedlem det gjelder. Du må levere bekreftelsen til nærmeste leder og personal.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Den som skal overføre til den andre må fylle ut skjema for overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole.

Du finner alle skjemaer knyttet til omsorgsdager i forbindelse med covid-19 på NAV sine sider. Her finner du også mer informasjon om omsorgsdager (nav.no).

Registrere covid-19 i DFØ-appen

I forbindelse med at NMH søker om refusjon for sykepenger fra NAV for sykefravær knyttet til covid-19 er det viktig at hver enkelt opplyser om sykefraværet er koronarelatert eller ikke. Derfor er det gjort en endring i funksjonaliteten i fraværssøknad for egenmelding. Det feltet som tidligere het «Arbeidsrelatert?» heter nå «Årsak», og gir tre valgmuligheter; «Arbeidsrelatert», «Ikke arbeidsrelatert» og «Covid-19». 

Hva må du gjøre?

Ansatte i fagseksjonene

Dersom du har benyttet egenmelding, sykt barn-dager eller velferdspermisjon med lønn, melder du hver fredag følgende til personal@nmh.no:

 • Totalt antall dager med egenmelding i inneværende uke
 • Totalt antall dager med sykt barn i inneværende uke
 • Totalt antall dager med velferdspermisjon med lønn i inneværende uke

Du trenger ikke å melde fra dersom du ikke har benyttet egenmelding, sykt barn-dager eller velferdspermisjon med lønn.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med personal.

Ansatte i administrasjonen

Registrerer arbeidstid i appen eller selvbetjeningsportalen på vanlig måte.

 • Dersom du jobber hjemmefra og er frisk (uavhengig av om du har arbeidsoppgaver eller ikke, og uavhengig av om du er i karantene eller ikke) skal du bruke koden Tilstede.
 • Dersom du er syk må du melde fra om sykefraværet til nærmeste leder. Du må enten
  a) opprette fraværssøknad på vanlig måte med koden Egenmelding, eller
  b) sende sykmelding til arbeidsgiver via nav.no/ditt sykefravær.

Registrering av arbeidstid og bruk av sykt barn-dager samtidig

Dersom du registrerer kode 470 – sykt barn deler av dagen, og samme dag jobber ut over planlagt arbeidstid, godskrives timer ut over planlagt arbeidstid fleksisaldoen. Hvis du f.eks. har omsorg for sykt barn fra kl. 8–12 og arbeider kl. 12–18, blir tiden etter 15.45 (15 ved sommertid) regnet som plusstid. Timer før kl. 6 og etter kl. 21 (ytre arbeidstid) vil ikke bli godskrevet fleksisaldoen.

Sist oppdatert: 8. juni 2020