Brua NMH.jpg

Nytt brev fra NMH til KD angående sammenslåing

- Musikkhøgskolen sier klart og tydelig at vi ikke ønsker å bli del av et kunstuniversitet, fordi en slik løsning ikke vil gi de faglige gevinster som i følge statsrådens oppdragsbrev er formålet.

Musikkhøgskolen har sendt et nytt brev til Kunnskapsdepartementet om vår holdning til et Kunstuniversitet. Vi konkluderer med at en sammenslåing ikke vil føre til økt kvalitet, sterkere fagmiljøer eller mindre administrative kostnader.

Sterke fagmiljøer

Både i et nasjonalt og et internasjonalt kunstutdanningsperspektiv er AHO, KHiO og NMH hver for seg sterke fagmiljøer. NMH klarer seg utmerket i dagens situasjon, og er godt rustet for framtida. (..) Musikkhøgskolens fagmiljø er et av de største og sterkeste enkeltfagmiljøer innenfor norsk høyere utdanning. Vårt musikkfagmiljø vil ikke bli vesentlig styrket gjennom en organisasjonsmessig fusjon med fagmiljøer innen arkitektur, design, eller visuell kunst. (..) Musikkhøgskolens fagmiljø kan primært styrkes gjennom nasjonalt og - i første rekke - internasjonalt samarbeid med tilsvarende fagmiljøer. Slikt samarbeid er vi allerede i dag aktiv deltaker i, og vi arbeider målrettet med å videreutvikle dette.

Tilbakeviser statssekretærens påstander i Morgenbladet

Musikkhøgskolen kommenterer bl.a. statssekretær Bjørn Haugstads uttalelser i Morgenbladet 30. januar: - Statssekretær Haugstads uttalelser i Morgenbladet tyder på at våre synspunkter i innspillet 31. oktober ikke er blitt oppfattet. Det er ikke slik at Musikkhøgskolens synspunkter «peker i retning av kunstuniversitet» eller at «Musikkhøgskolen sier ja hvis vi kan koble det til en samlokalisering som skjer raskt». I vårt innspill av 31. oktober har vi omtalt og kommentert en mulig løsning med et kunstuniversitet fordi vi oppfattet oppdraget slik at ulike alternativer skulle presenteres og kommenteres. Musikkhøgskolen sier klart og tydelig at vi ikke ønsker å bli del av et kunstuniversitet, fordi en slik løsning ikke vil gi de faglige gevinster som etter statsrådens oppdragsbrev er formålet. I statsrådens brev av 08.10.14 er dette innledningsvis oppsummert slik: «Formålet med strukturmeldingen er som kjent høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning gjennom sterkere fagmiljøer.».

Haugstad påstår også at det ikke er særlig samarbeid mellom Musikkhøgskolen og Kunsthøgskolen om operautdanningen. Dette er feil: operautdanningen er basert på et samarbeid mellom disse institusjonene og i tillegg Den norske opera & ballett.

Økte kostnader ved sammenslåing

I brevet kommenterer NMH kostnadene ved en sammenslåing: - Vi mener ikke at sammenslåing av de tre aktuelle institusjonene til et kunstuniversitet vil være utelukkende negativt, forutsatt at midler blir stilt til disposisjon for å dekke de helt nødvendige merkostnadene til samlokalisering og til økt administrasjon. Men selv om slike merkostnader blir dekket, vil fusjonen i seg selv ikke gi vesentlige effekter for å realisere statsrådens ønske om økt kvalitet og utvikling av verdensledende fagmiljøer.

NMH siterer også konklusjonene i den departementsoppnevnte rapporten til Deloitte fra oktober 2014, hvor de konkluderte med at det ikke er gevinster ved sammenslåing uten en samlokalisering.

Les mer om prosessen rundt framtidig struktur.

Sist oppdatert: 12. februar 2015