Ingrid Hanken
Redaktør for rapporten Ingrid Maria Hanken.

Vellykkede forsøk på gruppeundervisning i hovedinstrument

Kan hovedinstrumentundervisning i gruppe gjøre studentene bedre? Resultatene etter at en gruppe med seks NMH-lærere har gjennomført prosjekter, tyder på dette.

Forrige studieår gjennomførte seks lærere forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell hovedinstrumentundervisning. Målet var å utforske om det kan bidra til studentenes utvikling som musikere at de får anledning til å lære sammen og av hverandre. Rapporten "Å lære sammen" gjør rede for hvordan det gikk.

I følge rapporten erfarte lærerne som deltok i prosjektet at deres forsøk var vellykkede. De merket at studentene hadde stort utbytte av gruppetimene på flere områder, og ikke minst kunne studentene selv bekrefte dette. I hvert sitt kapittel har lærerne beskrevet sine erfaringer og drøftet gevinster og utfordringer med denne måten å undervise på. Følgende lærere deltok: Jens Harald Bratlie, Svein Bjørkøy, Morten Carlsen, Mona Julsrud, Kristin Kjølberg og Julius Pranevicius.

Les rapporten "Å lære sammen" her.

Forskjellige prosjekter

Tidligere CEMPE-leder Ingrid Maria Hanken har vært redaktør for rapporten og trekker i sin oppsummering fram at de seks prosjektene er nokså forskjellige. De varierer med hensyn til hvem som har styringen og setter agendaen i undervisningssituasjonen. I kapitlene er det eksempler både på sterk studentstyring og på en mer tydelig lærerstyring av undervisningen. Hanken hevder at det må være et sterkt innslag av studentinvolvering i gruppetimene for at det skal regnes som god gruppeundervisning.

Innholdet i gruppetimene er også til dels forskjellig i de seks prosjektene. I noen tilfeller fokuseres det på at studentene skal framføre repertoar for hverandre og gi hverandre tilbakemelding, mens det i andre i større grad foregår en felles gjennomgang og diskusjon av ulike tematikker.

Det er også forskjeller med hensyn til prosess- eller produktfokus. I noen av prosjektene er arbeidet med prosessen det viktigste, mens andre prosjekter vektlegger å finslipe det ferdige resultatet, for eksempel prøvespillrepertoar.

Redaktørens oppsummering

Hanken oppsummerer resultatene slik i sin innledning: «Selv om de seks prosjektene er svært forskjellige, må de alle kunne sies å være eksempler på velfungerende praksiser, hver på sin måte og ut fra sine premisser.

Dette illustrerer det faktum at det ikke finnes en fasit eller en gitt modell for hva som er god gruppeundervisning i hovedinstrument. Nøkkelen ligger snarere i å få et godt samsvar mellom hva man ønsker å oppnå med gruppeundervisningen og hva slags rammer man må forholde seg til på den ene siden, og hva slags valg man gjør med hensyn til innhold, aktiviteter og organisering på den andre.

Som en konsekvens av dette må man også velge hva slags rolle man skal innta som lærer og hva slags roller man tilbyr studentene. Dette innebærer at man har mange muligheter, men det viser også at det krever en del tankearbeid og erfaring for å finne fram til hva som vil fungere i en gitt kontekst.»

Gevinster og utfordringer

Hanken trekker fram følgende gevinster som kan hentes ved å supplere den individuelle hovedinstrumentundervisningen med gruppetimer:

  • Effektivisering og tidsutnytting
  • Rikere læringserfaringer
  • Bedre læringsmiljø

Det er imidlertid naturligvis utfordringer knyttet til dette også, og Hanken går gjennom disse. Følgende punkter nevnes:

  • Organisatoriske utfordringer
  • Involvering av studentene
  • Å gi utfyllende og konstruktive tilbakemeldinger
  • Fleksibilitet i lærerrollen

Uutnyttet potensial

Siden deltakerne har hatt gode erfaringer gjennom dette prosjektet, vil de også fortsette med slik gruppeundervisning. Det viser at det kan kaste av seg å prøve noe nytt og ukjent. Redaktøren mener også det ligger et stort og til dels uutnyttet potensial i gruppeundervisning i hovedinstrument.

Dette prosjektet inngår i CEMPEs utviklingsprosjekt Gruppeundervisning i hovedinstrument, som er et av sju utviklingsprosjekter. Les mer om utviklingsprosjektene i CEMPE.

Sist oppdatert: 11. april 2016