Mandat for FoU-utvalget

Vedtatt av styret 16. juni 2017.

1. Styret delegerer til FoU-utvalget ansvar for at NMHs kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig utviklingsarbeid blir gjennomført i tråd med styrets strategiske føringer, planer, fastsatte mål og resultatkrav slik disse framgår av sentrale styringsdokumenter som strategisk plan, budsjett og årsplan og for øvrig innenfor gjeldende lover og regler.

2. FoU-utvalgets ansvar omfatter all FoU-virksomhet ved institusjonen, herunder FoU-sentrene, ph.d.-programmet og stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

3. FoU-utvalget skal foreslå både langsiktig strategi for høgskolens FoU-virksomhet og planer for det enkelte budsjettår.

4. FoU-utvalget har ansvaret for at FoU-virksomheten holder høy faglig kvalitet og er tilpasset gjeldende ressursrammer.

5. FoU-utvalget har ansvar for kvalitetssikring av doktorgradsutdanningen og stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor rammer fastsatt i høgskolens system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet.

6. FoU-utvalget skal legge til rette for formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

7. FoU-utvalget skal disponere det budsjett styret har stilt til rådighet for FoU-virksomhet og skal aktivt følge opp eksisterende og planlagte aktiviteter, blant annet gjennom formulering av resultatkrav og delegering av ressurser til FoU-sentrene.

8. FoU-utvalget skal for øvrig

  • fastsette studieplan for ph.d.-programmet, og foreslå endringer i forskriften som regulerer ph.d.-programmet (forskriftsendring vedtas av styret)
  • fungere som innstillingsorgan for tilsetting i stipendiatstillinger, herunder foreslå utlysningstekst for slike stillinger
  • fastsette nødvendige regler og rutiner for ph.d.-programmet og stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder fastsette utfyllende regler til forskrift for graden ph.d. ved NMH
  • fastsette langsiktige mål og årsplanmål for FoU-sentrene og følge opp sentrenes virksomhet
  • fastsette retningslinjer for disponering av ansattes FoU-tid

9. FoU-utvalget skal oppnevne komité for det kunstneriske stipendprogrammet (KUST) og doktorgradsutvalget (DRU), fastsette sammensetning og mandat for hvert av utvalgene. FoU-utvalget fastsetter langsiktige mål og årsplanmål for begge utvalg og følger opp utvalgenes virksomhet.

10. FoU-utvalget kan opprette andre underutvalg eller komiteer for å ta seg av særskilte oppgaver.

11. FoU-utvalget kan delegere myndighet videre til FoU-sentrene, KUST og DRU eller andre underutvalg/komiteer. Myndighet kan også delegeres til utvalgets leder eller til studie- og FoU-sjefen.

Oppnevning og sammensetning

  • Leder av FoU-utvalget oppnevnes av styret.
  • FoU-utvalget består for øvrig av tre til fem faglig tilsatte og to stipendiater. Blant stipendiatmedlemmene skal det være en fra vitenskapelig program og en fra kunstnerisk program. Det oppnevnes samtidig personlige varamedlemmer for alle medlemmer. Faglig tilsatte medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av styret etter forslag fra fagseksjonene. Ved oppnevningen skal det legges vekt på å sikre en bred representasjon fra ulike fagmiljøer og ulike sider av høgskolens FoU-virksomhet. Stipendiatmedlemmer og -varamedlemmer velges av og blant stipendiatene.
  • En av de faglig tilsatte medlemmene oppnevnes av styret som nestleder i FoU-utvalget.
  • Styret kan i tillegg oppnevne to til tre eksterne medlemmer til FoU-utvalget.

Funksjonstiden for leder, faglig tilsatte medlemmer og varamedlemmer og eksterne medlemmer er fire år, sammenfallende med styreperioden. Funksjonstiden for stipendiatmedlemmer og -varamedlemmer er ett år.

Sist oppdatert: 7. august 2017