Komiteer og utvalg

Skikkethetsnemnda ved Norges musikkhøgskole

Sittende skikkethetsnemd er oppnevnt for perioden 2017–2020 (med enkelte justeringer i juni 2019).

Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Biblioteksutvalget

Biblioteksutvalget er et rådgivende organ i biblioteksspørsmål.

Instrumentsamlingsutvalget

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2.

Ansettelsesutvalget og tilsettingrådet

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger.

Tilsettingsrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger.

Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget har ansvar for at prosjekter og aktiviteter er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner, og at de står i forhold til administrative og tekniske ressurser.

Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet skal identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, utarbeide strategi, vurdere tiltak, gi råd om nyskapning, entreprenørskap og praksisordninger.

Studentutvalget (SUT)

Studentutvalget er der for å hjelpe deg når du har behov for råd og hjelp fra student til student.