Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Medlemmer

Fra perioden 3. november 2017 til 31. juli 2021

Robert Haugan
Hilde Ringlund
Gunnar Flagstad
Fredrik Fors

Mandat for Instrumentutvalget ved Norges musikkhøgskole

  • utarbeide rutiner for de oppgaver og ansvar som ligger til utvalget
  • utvikle oversiktlige registreringssystemer for de ulike kategorier instrumenter
  • motta innmeldte instrumentbehov fra alle fagområder på NMH i forbindelse med budsjettprosessen
  • være i dialog med fagansvarlige ved prioritering av innkjøp
  • være i dialog med økonomiseksjonen i budsjettfasen og i anbudsfaser
  • prioritere instrumentbehov og gjennomføre planlagte innkjøp i tråd med «lov om anskaffelser i staten»
  • samarbeid med fagmiljøene og holde ajourført oversikt over alle instrumenter som eies av NMH
  • samarbeid med fagmiljøene og holde oversikt over vedlikeholdsbehov for alle instrumenter som eies av NMH
  • ha et langtidsperspektiv på investeringsplaner
  • gjøre avtaler med faglig ansatte om å holde oppsyn med instrumenter og utlån av disse

Instrumentutvalget møtes i høstsemesteret etter at budsjettinnspillene er mottatt, og på nyåret for planlegging av innkjøp. For øvrig etter behov.

 

Sist oppdatert: 6. november 2017