Instrumentutvalget

Instrumentutvalget skal ha oversikt over instrumentene og deres vedlikeholdsbehov, ta imot og prioritere instrumentbehov i et langtidsperspektiv.

Medlemmer

Fra perioden 3. november 2017 til 31. juli 2021.

 • Robert Haugan
 • Hilde Ringlund
 • Gunnar Flagstad
 • Fredrik Fors

Mandat for Instrumentutvalget ved Norges musikkhøgskole

 • Utarbeide rutiner for de oppgaver og ansvar som ligger til utvalget.
 • Utvikle oversiktlige registreringssystemer for de ulike kategorier instrumenter.
 • Motta innmeldte instrumentbehov fra alle fagområder på NMH i forbindelse med budsjettprosessen.
 • Være i dialog med fagansvarlige ved prioritering av innkjøp.
 • Være i dialog med økonomiseksjonen i budsjettfasen og i anbudsfaser.
 • Prioritere instrumentbehov og gjennomføre planlagte innkjøp i tråd med «lov om anskaffelser i staten».
 • Samarbeid med fagmiljøene og holde ajourført oversikt over alle instrumenter som eies av NMH.
 • Samarbeid med fagmiljøene og holde oversikt over vedlikeholdsbehov for alle instrumenter som eies av NMH.
 • Ha et langtidsperspektiv på investeringsplaner.
 • Gjøre avtaler med faglig ansatte om å holde oppsyn med instrumenter og utlån av disse.

Instrumentutvalget møtes i høstsemesteret etter at budsjettinnspillene er mottatt, og på nyåret for planlegging av innkjøp. For øvrig etter behov.

Sist oppdatert: 6. november 2017