Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Lov om universiteter og høgskoler.

Medlemmer 2017–2021

Styret ved Norges musikkhøgskole har i møte 16. juni 2017 oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2021:

  • Elin Holmedal, jurist og daglig leder i Oslo Røde kors, leder (med jurist Chirsti Erichsen Hurlen som personlig varamedlem).
  • Professor Inger Lise Ulsrud, medlem (med professor Gro Trondalen som personlig varamedlem).
  • Universitetslektor Bjørn Løken som medlem (med professor Øivind Varkøy som personlig varamedlem).

Studentmedlemmer blir foreslått av studentutvalget, og rektor oppnevner formelt. Studentmedlemmer velges for ett år av gangen:

  • Johanne Grimsby Skaansar
  • Magnus Tobias Christensen

Sekretær: Cathrine Nymoen Dorg.

Mandat for klagenemnda

Vedtatt av styret 17. juni 2005.

Klagenemndas sammensetning og funksjonstid

Klagenemnda skal ha fem medlemmer oppnevnt av styret. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere og skal ikke være tilsatt ved Norges musikkhøgskole. To medlemmer med personlige varamedlemmer skal være ansatte i undervisnings- og forskerstilling og oppnevnes etter forslag fra seksjonene. To medlemmer med personlige varamedlemmer skal være fra studentene. Medlem av styret kan ikke være medlem av klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandling av klage over dette i klagenemnda.

Klagenemnda har samme funksjonstid som styret. Dog oppnevnes studentmedlemmer og -varamedlemmer for ett år om gangen.

Mandat

Klagenemnda behandler følgende saker:

1. Klager over vedtak om opptak til studium fag eller emner.

2. Klager over vedtak om dispensasjon eller fritak for eksamen eller prøve.

3. Klager over vedtak om å nekte oppmelding/adgang til eksamen.

4. Klager over formelle feil ved

  • eksamens- eller prøveavvikling
  • gjennomføring av sensur
  • godkjenning av praksis eller andre aktiviteter som er obligatorisk del av studiet

5. Klager over andre enkeltvedtak.

6. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-7 som gjelder annullering av eksamen eller prøve.

7. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-8 om utestengning eller bortvisning.

8. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-9 om utestengning grunnet straffbare forhold.

9. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-10 om utestengning etter skikkethetsvurdering.

Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og to andre medlemmer er til stede. Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i punkt 1 til 9 kan ikke påklages. Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i punkt f til i kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan, jf. universitets- og høyskolelovens §§ 4-7.3, 4- 8.4, 4-9.6 og 4-10.4.

Sist oppdatert: 12. november 2019