Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Lov om universiteter og høgskoler

Medlemmer 2017-2021

Styret ved Norges musikkhøgskole har i møte 16. juni 2017 oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2021:

 • Elin Holmedal, jurist og daglig leder i Oslo Røde kors, leder
  • med jurist Chirsti Erichsen Hurlen som personlig varamedlem
 • Professor Inger Lise Ulsrud, medlem
  • med professor Gro Trondalen som personlig varamedlem
 • Universitetslektor Bjørn Løken som medlem
  • med professor Øivind Varkøy som personlig varamedlem

Studentmedlemmer blir foreslått av studentutvalget, og rektor oppnevner formelt. Studentmedlemmer velges for ett år av gangen:

 • Johanne Grimsby Skaansar
 • Magnus Tobias Christensen

Sekretær: Cathrine Nymoen Dorg

Mandat for klagenemnda

(vedtatt av styret 17. juni 2005)

Klagenemndas sammensetning og funksjonstid

Klagenemnda skal ha 5 medlemmer oppnevnt av styret. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere og skal ikke være tilsatt ved Norges musikkhøgskole. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer skal være ansatte i undervisnings- og forskerstilling og oppnevnes etter forslag fra seksjonene. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer skal være fra studentene. Medlem av styret kan ikke være medlem av klagenemnda. Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandling av klage over dette i klagenemnda.

Klagenemnda har samme funksjonstid som styret. Dog oppnevnes studentmedlemmer og -varamedlemmer for ett år om gangen.

Mandat

Klagenemnda behandler følgende saker:

 1. Klager over vedtak om opptak til studium fag eller emner
 2. Klager over vedtak om dispensasjon eller fritak for eksamen eller prøve
 3. Klager over vedtak om å nekte oppmelding/adgang til eksamen
 4. Klager over formelle feil ved:
  • eksamens- eller prøveavvikling
  • gjennomføring av sensur
  • godkjenning av praksis eller andre aktiviteter som er obligatorisk del av studiet
 5. Klager over andre enkeltvedtak
 6. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-7 som gjelder annullering av eksamen eller prøve
 7. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-8 om utestengning eller bortvisning
 8. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-9 om utestengning grunnet straffbare forhold
 9. Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-10 om utestengning etter skikkethetsvurdering

Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og to andre medlemmer er til stede. Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i pkt. 1-9 kan ikke påklages. Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i pkt. f - i kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan, jf universitets - og høyskolelovens §§ 4-7.3, 4- 8.4, 4-9.6 og 4-10.4.

Sist oppdatert: 12. november 2019