Prioriteringsutvalget

Prioriteringsutvalget har ansvar for at prosjekter og aktiviteter er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner, og at de står i forhold til administrative og tekniske ressurser.

Medlemmer

For perioden fram til 31. juli 2021.

Mandat

1. Prioriteringsutvalget har et overordnet ansvar for

 • at prosjekt- og aktivitetsnivået på NMH står i forhold til administrative og tekniske ressurser som finnes
 • at alle prosjekter og all aktivitet (foruten studie- og konsertaktivitet) er relevant i henhold til vedtatte strategier og årsplaner

2. Utvalget skal godkjenne all aktivitet i regi av NMH / i NMHs lokaler som ikke er direkte studierelatert (studieplanfestet), med unntak av konserter (for eksempel konferanser, seminarer og lignende).

3. Utvalget skal orienteres om aktivitetsplaner i forbindelse med prosjektuker, som koordineres av studieseksjonen.

Møteplan

 • 21. november 2019
 • 6. februar 2020
 • 16. april 2020
 • 25. juni 2020
 • 1. oktober 2020
 • 26. november 2020

Referater

Utvalgets arbeidsform

Utvalget møtes to ganger per semester, datoer skal fastsettes med lang horisont og møtedatoer offentliggjøres. Utvalget kan unntaksvis behandle saker per e-post mellom fastsatte møter. Produksjonssjef vurderer behovene fortløpende.

Hvilke prosjekter behandler utvalget?

Alle prosjekter i NMHs regi, eller aktivitet som finner sted på NMH, skal vurderes og godkjennes av Prioriteringsutvalget. Dette gjelder alle prosjekter uten direkte og definert tilknytning til fag- og studieplan, inkludert gjesteforelesninger.

Et prosjekt forstås her som en aktivitet som legger beslag på ressurser som ikke er fastsatt i timeplaner eller arbeidsplaner, for eksempel konferanser, seminarer, åpne workshops og så videre.

Det følger ingen øknomiske ressurser med et vedtak i prioriteringsutvalget.

Hvilke prosjekter behandler ikke utvalget?

Mindre enkeltstående arrangementer, som for eksempel forskningspresentasjoner, konserter, bok- og utgivelseslanseringer kan avtales direkte med produksjonsseksjonen.

Studierelaterte prosjekter i prosjektuker administreres og godkjennes av Studieadministrasjonen.

Frist for å melde inn

Minimum to uker før utvalgets møtedato.

Hovedregelen er at den endelige gjennomgangen av høstsemesteret skjer på møtet i november året før og for vårsemesteret i april året før.

Hvordan melde inn

For å melde inn prosjekter til vurdering må en beskrivelse innen utlyst frist sendes utvalgets sekretær, produksjonssjef Lars H. Kurverud, og innmeldingen må minimum inneholde følgende:

 • Beskrivelse og omfang av prosjektet (inkludert tilknytning til strategiske- og faglige planer og mål).
 • Beskrivelse av målgruppe- og deltakere.
 • Ønsket periode.
 • Ønsket og forventet rombehov.
 • Faglig ansvarlig og kontaktperson.
 • Administrativt ansvarlig.
 • Finansiering.
 • Evt. forventet behov for administrativ og teknisk støtte.

Meld inn prosjekter til

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
Sist oppdatert: 22. januar 2018