Skikkethetsnemnda

Skikkethetsvurdering av studenter skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Utvalgets arbeid er strengt lovregulert i universitets- og høyskoleloven § 4-10.

Medlemmer

Styret ved Norges musikkhøgskole har i møte 16. juni 2017 oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda for perioden l. august 2017 - 31. juli 2 021:

  • Førsteamanuensis John Vinge, leder
  • Førstelektor Brit Ågot Brøske
  • Dosent Signe Kalsnes
  • Jurist Elisabeth Pedersen Lange, eksternt medlem
  • Førstelektor Vegar Storsve

Rektor vil oppnevne ytterligere to medlemmer til skikkethetsnemnda fra praksisfeltet.

Studentutvalget bes om å foreslå to studentmedlemmer til skikkethetsnemnda. Disse skal oppnevnes for perioden l. august 2017 - 31. juli 2018. Begge kjønn skal være representert blant medlemmene. Studentmedlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes formelt av rektor.

Oppgaver og arbeidsform

Skikkethetsnemndas oppgaver og arbeidsform er regulert i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Studie- og FoU-sjefen er oppnevnt av styret som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen, jf. forskriftens § 8, og vil også ivareta saksforberedelsen for nemnda.

Sist oppdatert: 8. august 2017