Ansettelsesutvalget og tilsettingrådet

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger.

Tilsettingsrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger.

Ansettelsesutvalget

Medlemmer i ansettelsesutvalget på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021:

 • Peter Tornquist, rektor
 • Hilde Ringlund, prorektor
 • Jon Helge Sætre, representant for de kunstnerisk/vitenskapelige ansatte i styret
 • Tone Jordhus, teknisk/administrativt ansatt styremedlem 
 • Siri Storheim, studentrepresentant

Karl Gunnar Ekblad, sekretær

Mandat for ansettelsesutvalget

 • vedta betenkning/utlysningstekst for stipendiat- og mellomstillinger
 • oppnevne bedømmelseskomité for mellomstillinger (herunder komité for opprykk til førstestilling)
 • tilsette i stipendiat-/mellomstillinger
 • behandle søknader fra faglige/vitenskapelige ansatte om fravær og permisjoner som ikke er omfattet av ledelsens fullmakter
 • innstille overfor Styret i professorat

I saker der ansettelsesorganet foretar endelig tilsetting, er styret ved NMH ankeinstans.

Tilsetting i professorater og administrative lederstillinger, dvs. direktør og stabsledere, ligger hos styret.

Mandat for innstillingsrådet

Innstillingsrådet innstiller overfor Ansettelsesutvalget i de saker der Ansettelsesutvalget foretar endelig beslutning. Innstillingsrådet skal grunngi sin innstilling ut fra helhetlige vurderinger av faglige behov, kjønnssammensetning og personlig egnethet. Unntatt er stipendiatstillinger hvor FoU-utvalget foretar innstilling.

Sammensetning:

 • Prorektor, leder
 • Viserektor
 • Seksjonsleder for den fagseksjonen som vedkommende skal tilsettes i

Tilsettingsrådet

For teknisk-administrative stillinger utenom lederstillinger er et eget tilsettingsråd tilsettende organ.

Medlemmer i tilsettingsrådet på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. juli 2019 til 31. juli 2021:

 • Leder Tove Blix (direktør)
 • Administrasjonsrepresentant Cathrine Bøgestub (vara Kjetil Asdal Bjørgan)
 • Administrasjonsrepresentant Lars Holmen Kurverud (vara Robert Haugan)
 • Tjenestemannsrepresentant Stig Gunnar Ringen, CREO (vara Ståle Johann Fossheim, CREO)
 • Tjenestemannsrepresentant Åse Karin Hjelen, Parat (vara Eystein Midttveit, Forskerforbundet)

Berit Wærn Hansen, sekretær

Sist oppdatert: 27. juni 2019