Utvalg for mangfold og likestilling

Utvalg for mangfold og likestilling skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Medlemmer

I perioden fram til 31. juli 2021

Møter

Referat fra møte i UML tirsdag 9. januar 2018 (oppstartmøte) (pdf)     
Referat fra møte i UML onsdag 17. januar 2018 (pdf)    
Referat fra møte i UML onsdag 7. februar 2018 (pdf)     
Referat fra møte i UML onsdag 21. mars 2018 (pdf)     
Referat fra møte i ULM onsdag 2. mai 2018 (pdf)  
Referat fra møte i UML onsdag 6. juni 2018 (pdf)     
Referat fra møte i UML torsdag 20. september 2018 (pdf) 
Referat fra møte i UML torsdag 1. november 2018 (pdf) 
Referat fra møte i UML torsdag 4. april 2019 (pdf)
Referat fra møte i ULM torsdag 2. mai 2019 (pdf)
Referat fra møte i ULM tirsdag 28. mai 2019 (pdf)

Dokumenter og rapporter

Utvalg for mangfold og likestilling rapport og handlingsplanskisse til styret 8. mars 2018 (pdf)  
Plan for likestillingsrapportering 2018-2020 (pdf)     

Mandat

Utvalget skal støtte ledere i valg av strategier og utarbeide forslag til tiltak som skal bevisstgjøre og ansvarliggjøre ledere i deres arbeid med å ivareta forpliktelsene etter den nye loven.
Utvalget skal selv organisere sitt arbeid. Utvalget skal legge fram årlige rapporter for styret i desember slik at disse kan innarbeides i NMHs årsrapporter.

Les mer om likestillingsarbeidet med NMH.

Bakgrunn

Ny lov om likestilling og forbud om diskriminering med virkning fra 1. januar 2018, har følgende bestemmelse i § 26 – Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling:
Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidet skal blant annet omfatte rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging, mulighet for å kombinere arbeid og familieliv og forebygging av trakassering.

I alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse, og i private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal arbeidsgiver innenfor sin virksomhet

  1. undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
  2. analysere årsakene til identifiserte risikoer,
  3. iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og
  4. vurdere resultater av arbeidet etter bokstav a til c.

Arbeidet som nevnt i andre ledd skal skje fortløpende og i samarbeid med de ansattes representanter.

Etter den nye loven vil arbeidsgiver ha samme aktivitetsplikt, men ikke redegjøringsplikt som tidligere.

Utvalg for likestilling og mangfold er et rådgivende utvalg.

Norges musikkhøgskole har hatt likestillingsutvalg siden 2011.

Sist oppdatert: 20. mai 2019