Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningeni virksomheten jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2.

Medlemmer

Arbeidstakerrepresentanter er:

Rita Strand Frisk (hovedverneombud)
Tor Olav Torgersen
Kjetil Myklebust
Victoria Cecilie Jakhelln

Arbeidsgiverrepresentanter er:

Tove Blix
Knut Jarbo (Utvalgets leder 01.08.15 - 31.07.17)
Hilde Ringlund
Mats Claesson

Mandat

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jf. arbeidsmiljøloven kap. 7 og arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2

Noen av arbeidsmiljøutvalgets oppgaver etter lov og forskrift er:

  • arbeide for et fullt ansvarlig arbeidsmiljø i virksomheten
  • arbeidsmiljøutvalget skal ha innsynsrett, gå igjennom alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke og finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentagelse
  • departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets virksomhet, herunder regler om saksbehandling og om taushetsplikt for utvalgets medlemmer

Foruten oppgavene som er spesielt nevnt i arbeidsmiljøloven § 7 – 2, skal arbeidsmiljøutvalget:

  • utarbeide handlingsplan
  • kartlegge arbeidsmiljø
  • gi råd og selv ta opp spørsmål om tiltak
  • bidra til gode rutiner for introduksjon av nyansatte

Handlingsplan

Møteplan

Neste møte i AMU er berammet til mandag 4. april kl. 1000-1200.

Møtereferater

Årsrapporter

Sist oppdatert: 29. januar 2016