Klagenemnda

Klagenemnda som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene etter Lov om universiteter og høyskoler, § 5-1.

Lov om universiteter og høgskoler

Mandat

Klagenemnda behandler følgende saker:

 • Klager over vedtak om opptak til studium fag eller emner
 • Klager over vedtak om dispensasjon eller fritak for eksamen eller prøve
 • Klager over vedtak om å nekte oppmelding/adgang til eksamen
 • Klager over formelle feil ved:
  – eksamens- eller prøveavvikling
  – gjennomføring av sensur
  – godkjenning av praksis eller andre aktiviteter som er obligatorisk del av studiet
 • Klager over andre enkeltvedtak
 • Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-7 som gjelder annullering av eksamen eller prøve
 • Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-8 om utestengning eller bortvisning
 • Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-9 om utestengning grunnet straffbare forhold
 • Saker etter universitets- og høyskolelovens § 4-10 om utestengning etter skikkethetsvurdering

Klagenemnda avgjør saker i møte. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og to andre medlemmer er til stede. Nemnda avgjør om det er grunn til å innkalle klageren til å møte for nemnda eller til å innhente uttalelser fra andre instanser.

Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i pkt. a - e kan ikke påklages. Klagenemndas vedtak i saker som nevnt i pkt. f - i kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan, jf universitets - og høyskolelovens §§ 4-7.3, 4- 8.4, 4-9.6 og 4-10.4.

Sammensetning og funksjonstid

Klagenemnda skal ha 5 medlemmer oppnevnt av styret.

Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere og skal ikke være tilsatt ved Norges musikkhøgskole.

2 medlemmer med personlige varamedlemmer skal være ansatte i undervisnings- og forskerstilling og oppnevnes etter forslag fra seksjonene.

2 medlemmer med personlige varamedlemmer skal være fra studentene.

Medlem av styret kan ikke være medlem av klagenemnda.

Medlem som har medvirket ved saksbehandlingen eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved behandling av klage over dette i klagenemnda.

Klagenemnda har samme funksjonstid som styret. Dog oppnevnes studentmedlemmer og -varamedlemmer for ett år om gangen.

Medlemmer for perioden 1. august 2013- 31. juli 2017

Medlemmer

 • Lagrettsdommer Elin Holmedal
 • Professor Svein Bjørkøy 
 • Professor Inger Lise Ulsrud 
 • Student Aurora Remme
 • Student Ingebjørg Loe Bjørnstad

Personlige varamedlemmer

 • leder Vincent Galtung
 • Professor Terje Winge
 • Professor Gro Trondalen
   
Sist oppdatert: 9. oktober 2016