Prosjekt Organisasjonsstruktur

En arbeidsgruppe jobber med en ny organisajonsmodell for NMH, som skal bidra til å nå hovedmålene i strategisk plan for 2015-2025. 

I henhold til NMHs årsplan under hovedområde «Sterke fagmiljøer» er en av ambisjonene at vi skal utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring og hvor et av de prioriterte tiltakene er at det skal påbegynnes et arbeide med å utvikle en hensiktsmessig organisasjonsstruktur gjennom å kartlegge styrker og svakheter ved dagens organisering.

Her finner du oppdaterte nyheter om prosjektet.

Så langt er det kartlagt styrker og svakheter ved dagens organisering av fagavdelingene og programutvalgene gjennom en spørreundersøkelse tilsendt fagseksjonsledere, stabsledere, programutvalgsledere og hovedutvalgsleder. Resultatene fra undersøkelsen vil være grunnlaget for videre arbeid.

En eventuelt ny organisering vil etter planen bli implementert i 2017.

Arbeidsgruppe

Cathrine Bøgestub (leder)
Torild Gjerdet (sekretær)
Kjetil Solvik
Mats Claesson
Morten Halle
Ole Kristian Ruud

Mandat

Det skal foreslås modell/-er for organisering av NMHs virksomhet som bidrar til å nå hovedmålene i strategisk plan for 2015-2025. I forslag til nye modeller skal det tas hensyn til ambisjonen om å utvikle en organisasjonsstruktur som styrker studieprogrammenes faglige forankring (sterke fagmiljøer).

Arbeidet skal ta utgangspunkt i kartleggingen av styrker og svakheter ved dagens organisering av fagseksjonene, hovedutvalg, programutvalg og fagråd, samt kunnskap om organisasjonsstrukturer ved sammenlignbare institusjoner.

I den grad arbeidsgruppen finner det hensiktsmessig, kan den også ses på ordningen med valgt/tilsatt rektor, og eventuelle foreslå endringer av styringsstrukturen som følge av dette.  

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av rektoratet.

Budsjett

Det er satt av midler til å dekke blant annet en eventuelt studietur for å se på sammenlignbare institusjoner og konsulentbistand ved behov.

Sist oppdatert: 28. april 2016