Ansettelsesutvalget og tilsettingrådet

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for kunstnerisk/vitenskapelige stillinger og tilsettingsrådet er tilsvarende for teknisk-administrative stillinger

Ansettelsesutvalget

Medlemmer i ansettelsesutvalget på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021:

 • Peter Tornquist, rektor
 • Hilde Ringlund, prorektor
 • Jon Helge Sætre, representant for de kunstnerisk/vitenskapelige ansatte i styret
 • Tone Jordhus, teknisk/administrativt ansatt styremedlem 
 • Siri Storheim, studentrepresentant

Karl Gunnar Ekblad, sekretær

Mandat for ansettelsesutvalget

 • vedta betenkning/utlysningstekst for stipendiat- og mellomstillinger
 • oppnevne bedømmelseskomité for mellomstillinger (herunder komité for opprykk til førstestilling)
 • tilsette i stipendiat-/mellomstillinger
 • behandle søknader fra faglige/vitenskapelige ansatte om fravær og permisjoner som ikke er omfattet av ledelsens fullmakter
 • innstille overfor Styret i professorat

I saker der ansettelsesorganet foretar endelig tilsetting, er styret ved NMH ankeinstans.

Tilsetting i professorater og administrative lederstillinger, dvs. direktør og stabsledere, ligger hos styret.

Mandat for innstillingsrådet

Innstillingsrådet innstiller overfor Ansettelsesutvalget i de saker der Ansettelsesutvalget foretar endelig beslutning. Innstillingsrådet skal grunngi sin innstilling ut fra helhetlige vurderinger av faglige behov, kjønnssammensetning og personlig egnethet. Unntatt er stipendiatstillinger hvor FoU-utvalget foretar innstilling.

Sammensetning:

 • Prorektor, leder
 • Visrektor
 • Seksjonsleder for den fagseksjonen som vedkommende skal tilsettes i

Tilsettingsrådet

For teknisk-administrative stillinger utenom lederstillinger er et eget tilsettingsråd tilsettende organ.

Medlemmer i tilsettingsrådet på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. august 2017 til 31. juli 2021:

 • Leder Tove Blix (direktør)
 • Administrasjonsrepresentant Cathrine Bøgestub (vara Kjetil Solvik)
 • Administrasjonsrepresentant Tone Elofsson (vara Robert Haugan)
 • Tjenestemannsrepresentant Stig Gunnar Ringen, MFO (vara Jørn Erik Ahlsen Alkanger, MFO)
 • Tjenestemannsrepresentant Ingvild Sollund, Forskerforbundet (vara Åse Karin Hjelen, Parat)

Torild Gjerdet, sekretær

Sist oppdatert: 29. november 2017