Ansettelsesutvalget

Ansettelsesutvalget er tilsettingsmyndighet for faglige stillinger på begynnernivå (stipendiatstillinger) og mellomstillinger.

Tilsetting i professorater og administrative lederstillinger, dvs. direktør og stabsledere, ligger hos styret.

For administrative stillinger foruten lederstillinger er et eget tilsettingsråd tilsettende organ.

Medlemmer

Medlemmer i ansettelsesutvalget på Musikkhøgskolen for perioden fra 1. oktober 2013 til 31. juli 2017:

Torild Gjerdet, sekretær

Mandat for ansettelsesutvalget

  • vedta betenkning/utlysningstekst for stipendiat- og mellomstillinger
  • oppnevne bedømmelseskomité for mellomstillinger (herunder komité for opprykk til førstestilling)
  • tilsette i stipendiat-/mellomstillinger
  • behandle søknader fra faglige/vitenskapelige ansatte om fravær og permisjoner som ikke er omfattet av ledelsens fullmakter
  • innstille overfor Styret i professorat

I saker der ansettelsesorganet foretar endelig tilsetting, er styret ved NMH ankeinstans.

Mandat for innstillingsrådet

Innstillingsrådet innstiller overfor Ansettelsesutvalget i de saker der Ansettelsesutvalget foretar endelig beslutning. Innstillingsrådet skal grunngi sin innstilling ut fra helhetlige vurderinger av faglige behov, kjønnssammensetning og personlig egnethet. Unntatt er stipendiatstillinger hvor FoU-utvalget foretar innstilling.

Sammensetning:

  • Prorektor, leder
  • Visrektor
  • Seksjonsleder for den fagseksjonen som vedkommende skal tilsettes i
Sist oppdatert: 1. desember 2015