Handlingsplan for likestilling

Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene ved Norges musikkhøgskole 2013 – 2017: Trinn I

Handlingsplan for likestilling som PDF.

Hovedmål

NMH skal ha en personalpolitikk som gjør institusjonen til en attraktiv arbeidsplass for begge kjønn (jf. KD).

Delmål

  1. Norges musikkhøgskole skal innen utgangen av 2020 ha minimum 25 prosent kvinner i professor og dosentstillinger.
  2. Norges musikkhøgskole skal innen utgangen av 2020 ha minimum 40 prosent kvinner i førstestillinger.
  3. Norges musikkhøgskole skal innen 2020 ha en god kjønnsbalanse i administrasjonen.
  4. NMHs ansatte skal etter endt planperiode kunne gjøre reflekterte valg i sin yrkesutøvelse ved høgskolen slik at kvinner og menn gis like vilkår.

A. Kvalitetssikring

Tiltak

1. NMH skal føre årlig statistikk over kjønnsbalansen ved ansettelser, opprykkssaker, bruk av gjestelærere, sensorer, timelærere samt innen de ulike stillingskategoriene.

Ansvar – forslag: Personalavdelingen.

2. Tallmaterialet skal gjennomgås årlig med sikte på å avdekke og motvirke eventuell kjønnsubalanse. Resultatet skal rapporteres til styret.

Ansvar – forslag: Rektorat/direktør.

3. NMH skal sikre kjønnsbalanse i materiell som utgis som Studiehåndboka, nmh.no og lignende.

Ansvar – forslag: Kommunikasjonsavdelingen

4. Kjønnsbalanse skal inngå som eget tema i NMHs kvalitetssikringssystem.

Ansvar – forslag: Studieutvalget

5. NMH skal kartlegge opplevelsen av og utfordringer knyttet til kjønnsbalanse i læringsmiljø og arbeidsmiljø.  

Ansvar – forslag: Læringsmiljøutvalget, Arbeidsmiljøutvalget

B. Bevisstgjøringstiltak og kompetanseheving

Tiltak

1. Likestilling skal være en integrert del av NMHs kompetanseheving av ledere.

Ansvar – forslag: Direktør

2. NMH skal bedre ansattes innsikt i utfordringer knyttet til kjønnsubalanse gjennom kurs, seminarer og fagdager.

Ansvar – forslag: Rektorat/direktør

3. NMH skal igangsette et Opprykksprosjekt 2017 for å bedre kjønnsbalansen blant de kunstneriske og vitenskapelige ansatte.

Ansvar – forslag: Rektorat/direktør, LSU

C. Rekruttering

Tiltak

1. Rekruttering av det underrepresenterte kjønn til kunstneriske og vitenskapelige første-, topp -og professor II-stillinger skal være en prioritert oppgave ved alle enheter.

2. Rekruttering av det underrepresenterte kjønn til administrative stillinger skal være en prioritert oppgave ved alle enheter.

3. Før utlysning av faste stillinger eller åremålsstillinger (kunstneriske, vitenskapelige, administrative stillinger) skal det opprettes en letekomité for å finne fram til personer fra det underrepresenterte kjønn som kan oppfordres til å søke stillingen.

Ansvar – forslag: AU, Fagseksjonsleder

4. Stillingsutlysninger skal utformes på en måte som gjør det attraktivt for det underrepresenterte kjønn å søke.

Ansvar – forslag: Letekomité, fagseksjonsleder, rektor og FoU-og studiesjef for faglige stillinger

5. En god utlysningsprosess mht. likestilling bør resultere i minimum 40 prosent søkere fra det underrepresenterte kjønn. Dersom det ikke finnes søkere fra det underrepresenterte kjønn til utlyste stillinger, skal det redegjøres særskilt overfor tilsettingsorganet (ansettelsesutvalget eller styret) om rekrutteringsgrunnlaget innenfor det aktuelle fagfelt, og om letekomiteens arbeid.

Ansvar – forslag: Letekomite, Direktør

D. Opprykkskvalifisering

Tiltak

1. Fagseksjonslederne og viserektor FOU skal sammen finne frem til representanter av det underrepresenterte kjønn som er motivert og har potensial til å oppnå personlig opprykk til professor eller dosent innen utgangen av 2017 (Opprykksprosjektet).

Ansvar – forslag: Fagseksjonslederne, Likestillingsutvalget, (LSU), Viserektor FOU

2. NMH vil finansiere ekstern prøvegjennomgang av kunstneriske og vitenskapelige arbeider for deltakerne i Opprykksprosjektet 2017.

Ansvar – forslag: LSU

3. NMH vil tilby deltakerne i Opprykksprosjektet 2017 veiledning/mentorordning. Prosessen skal lede til utforming av søk nad om personlig opprykk for den enkelte deltaker.

Ansvar – forslag: LSU, KKU

4. Fagseksjonslederne sammen med viserektor for FoU skal gjennomføre individuelle karriereutviklingssamtaler med deltakerne, og legge til rette for at det kan oppnås opprykk innen utgangen av 2017.

Ansvar – forslag: Fagseksjonslederne, Viserektor FOU

5. Tre likestillingsstipend á tre måneder knyttet til gjennomføring av relevante FoU-prosjekter skal årlig settes av i høgskolens budsjett.  

Ansvar – forslag: Styret

E. I den enkelte fagseksjon

Tiltak

1. Fagseksjonene skal opprette rimelige mål for det videre arbeidet med å fremme en god kjønnsbalanse i seksjonen.

Ansvar – forslag: Fagseksjonslederne

2. Fagseksjonene skal ta ansvar for å lage seksjonsvise oversikter over aktuelle og kvalifiserte kandidater (Lærerbaser) fra det underrepresenterte kjønn og prioritere disse ved oppdrag som gjesteforelesninger, vikariater, studentbasert undervisning, mesterklasser, timelærer og lignende. Formålet med Lærerbasene er også å kunne gi fremtidige kandidater relevante erfaringer.

Ansvar – forslag: Fagseksjonslederne

F. Hovedutvalgene

Tiltak

1. FoU-utvalget skal prioritere det underrepresenterte kjønn ved søknader om økonomisk støtte til FoU-prosjekter når søknadene er likeverdige, samt sørge for en god kjønnsbalanse i sine underutvalg, innsatsområder og sentra.

Ansvar – forslag: FoU-utvalget

2. Studieutvalget skal sørge for at likestillingstematikk og -perspektiv blir ivaretatt i emnebeskrivelser derdette er aktuelt, samt sørge for god kjønnsbalanse ved oppnevning av komiteer som eksamenskommisjoner, ad hoc komiteer og underkomiteer.

Ansvar – forslag: Studieutvalget

G. Likestillingsutvalg (LSU)

Tiltak

1. NMH skal på sikt opprette et likestillingsutvalg med ekstern representasjon.

Ansvar – forslag: Styret

2. Likestillingsutvalget skal legge en årlig plan knyttet til bevisstgjørings- og kompetansehevingstiltak for ansatte (jf. punkt B) og Opprykksprosjektet 2017.

Ansvar – forslag: LSU

Sist oppdatert: 28. april 2016