Utviklingsavtale mellom NMH og KD

Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og Musikkhøgskolen er bygget opp rundt fire temaer: nasjonale utdanningsbehov og studieportefølje, kunst og vitenskap, undervisningskompetanse og campusutvikling.

Avtalen kom på plass i dialog mellom KD og NMH i 2018, og skal realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser innen våren 2022.

Nasjonale utdanningsbehov og studieportefølje

NMHs studieportefølje skal være relevant og tilpasset samfunnsbehovene og et musikkliv i endring. NMH skal samtidig bidra til koordinering og samordning av det nasjonale musikk- og kunstutdanningstilbudet.

Dette målet er todelt, dels handler det om utviklingen av NMHs egen studieportefølje og dels om NMHs rolle som aktør og samarbeidspartner i et nasjonalt utdanningstilbud. Det nasjonale musikk- og kunstutdanningstilbudet er preget av mange og små aktører og, til tross for gode samarbeidsforhold mellom aktørene, av liten grad av nasjonal samordning og etablert utdanningssamarbeid. Som den største aktøren innen musikk- og kunstutdanning, påhviler det NMH et ansvar for å initiere og etablere gode løsninger for samarbeid og arbeidsdeling. NMH skal også arbeide videre med sikte på økt digitalisering, økt innsats på etterutdanning og – for noen utdanninger – økt studentutveksling.

I løpet av avtaleperioden skal NMH

 • gjennomføre en utredning av samfunnets behov for høgre musikkutdanning og forventede omstillingsbehov og etablere en tiltaksplan for å håndtere identifiserte utfordringer
 • gjennomføre en revisjon av studieporteføljen ved NMH med sikte på tilpasning til framtidens utdanningsbehov og rekruttering av nye studentgruppe
 • inngå bilaterale avtaler om samarbeid og arbeidsdeling med minst tre norske institusjoner som gir musikk- og/eller kunstutdanning
 • utarbeide og iverksette en handlingsplan for økt digitalisering av undervisningen, ved både økt bruk av digitale undervisningsverktøy og større vekt på digitale verktøy i musikkproduksjon, utøving og komponering
 • øke volumet på etter- og videreutdanning (utenom videreutdanningstilbud som ligger inne i den faste studieporteføljen) med minimum 25 prosent, med utgangspunkt i deltakertallet for slike aktiviteter i 2017
 • øke antallet utreisende utvekslingsstudenter med minimum 50 prosent, med utgangspunkt i antallet utreisende studenter i 2017

Kunst og vitenskap

NMH skal styrke kvaliteten i institusjonens FoU-virksomhet, med særlig vekt på å utvikle evnen til å kunne konkurrere om ekstern FoU-finansiering.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er en sentral FoU-aktivitet ved NMH. Kunstnerisk utviklingsarbeid er et begrep under utvikling, nasjonalt og internasjonalt, og NMH har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle begrepet og forståelsen av det. Samtidig må NMH øke sin evne til å konkurrere om ekstern finansiering av vitenskapelig forskning. NMHs FoU-sentre har fått utvidet mandat og sentrene forventes å være de sentrale motorene i utviklingen av NMHs FoU-virksomhet.

I løpet av avtaleperioden skal NMH

 • etablere og igangsette minst fire større FoU-prosjekter med ekstern finansiering og med nasjonale og/eller internasjonale samarbeidspartnere
 • utvikle et stabilt og levedyktig ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i musikk
 • være en sentral aktør i utvikling av forståelsen av begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid, institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom KU-prosjekter, publikasjoner og deltakelse i og gjennomføring av konferanser
 • styrke kunstnerisk utviklingsarbeid som begrep i bachelor- og masterprogrammene

Undervisningskompetanse

NMH skal fastholde og videreutvikle posisjonen som et senter for fremragende utøvende og skapende musikkutdanning.

NMH har gjennom mange år vektlagt undervisningskompetanse gjennom egne høyskolepedagogiske tiltak. Det er likevel behov for økt satsing på videre utvikling av undervisningskompetanse. Gjennom CEMPE bidrar NMH også til utvikling av undervisningskompetanse i utøvende og skapende musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt. Et viktig internasjonalt samarbeidstiltak er AEC Platform for Learning and Teaching in Music Performance Education, som drives i samarbeid mellom NMH, CEMPE og AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen.

I løpet av avtaleperioden skal NMH

 • utvikle og igangsette et program for høyskolepedagogisk videreutdanning, knyttet til en ordning for merittering av pedagogisk kompetanse. Minst tolv av NMHs ansatte skal ha gjennomført programmet i avtaleperioden
 • utvikle og iverksette en plan for å øke både fagpersonalets og det administrative personalets kompetanse i bruk av digitale læringsformer
 • videreutvikle CEMPE – NMHs Senter for fremragende utdanning, følge opp Action Plan 2019–2023 og legge til rette for implementering av resultater fra CEMPE i ordinær virksomhet
 • utvikle AEC Platform for learning and teaching til en viktig europeisk arena for kvalitetsutvikling innen utøvende og skapende musikkutdanning i Europa

Campusutvikling

NMH skal finne løsninger for å ivareta økte arealbehov som følge av aktivitetsøkning og nye arbeidsformer.

NMH har hatt en økning i studenttallet på over 30 prosent siden 2009. I tillegg er aktiviteten økt gjennom stipendiatstillinger og eksternfinansiert virksomhet, og ventes å øke ytterligere på disse områdene de nærmeste årene. Det er derfor nødvendig å arbeide for å få på plass en tilfredsstillende arealløsning for framtida. I tillegg til at antall studenter og ansatte har økt, handler arealbehovet også om at produksjonsformene i musikklivet har endret seg og skapt nye arealbehov som ikke er tilfredsstillende dekket i dagens lokaler.

I løpet av avtaleperioden skal NMH

 • vurdere og igangsette tiltak for å sikre optimal utnyttelse av dagens arealer
 • initiere en prosess for å forberede en langsiktig løsning av arealbehovet for dagens aktivitet, og eventuelt en utvidelse av aktiviteten, gjennom et byggeprosjekt
 • sikre midlertidige arealløsninger i påvente av mer langsiktige tiltak

Utviklingsavtalen var en del av tildelingsbrevet 2019 fra departementet til NMH.

Sist oppdatert: 12. mars 2019