IKT-strategi 2016–2018

Vedtatt februar 2016.

Innledning

IKT spiller en betydelig rolle på NMH, som verktøy i undervisning, forskning og formidling – og i kommunikasjon, dokumentasjon og rapportering. Det brukes betydelig økonomiske og menneskelige ressurser på området.

Denne IKT-strategien vil være avgjørende for at ressursene blir benyttet på en hensiktsmessig måte. Samtidig blir den et viktig verktøy for IT-drift og en del nærliggende områder, for å skulle prioritere og ta riktige veivalg de neste årene.

Den er primært basert på tilbakemeldinger gitt i møter og intervjuer med utvalg, ledere og en del enkeltpersoner. Tilbakemeldingene er deretter strukturert i fire hovedområder – som hver har sitt hovedmål og sine ambisjoner.

Det er gjennomgående underforstått at ambisjonene gjelder på områder hvor de gir mening, hvor det er mulig og hvor de har en hensikt.

Strategien er i tråd med «I samspill – Strategi 2025», og inneholder mål og ambisjoner som springer ut fra NMHs overordnede strategi.

Strategien må ta hensyn til eksterne rammebetingelser og Regjeringen legger en del føringer i sin IKT-politikk. Den skal blant annet fremme forenkling, effektivisering, innovasjon og verdiskaping. Den inneholder også egne temaer som digital agenda, digital deltakelse og kompetanse, og digitaliseringen i offentlig sektor. Ved siden av den offentlige IKT-politikken, setter også Uninett og andre aktører i UH-sektoren noen rammer som vi må forholde oss til.

Videre har vi noen interne rammebetingelser som bemanning, kompetanse og økonomi. Informasjonssikkerhet og resultatet fra risiko- og sårbarhetsanalyser kan i enkelte sammenhenger begrense tilgang, fleksibilitet, brukervennlighet og mobilitet. Man kan også møte teknologiske begrensninger. Ikke minst må en strategi på området være realistisk, slik at målene er oppnåelige.

Digitalisering

Digitalisering øker mulighetene for tilgjengeliggjøring og deling av informasjon. Dette bereder grunnen for å videreutvikle læring og forskning. Digitalisering gjør at vi i større grad kan automatisere og dokumentere prosesser.

Hovedmål

NMH skal digitalisere informasjon og arbeidsprosesser for å effektivisere og øke kvaliteten i virksomheten

Ambisjoner

 • Vi skal ta i bruk eksisterende nettbaserte ressurser i undervisningen, og utvikle nye.
 • Vi skal formidle våre forskningsresultater i digitale medier.
 • Vi skal digitalisere søknad- og opptaksprosessene og innføre digital eksamen. «Digital eksamen» er et pågående prosjekt i UH-sektoren hvor NMH er med.
 • Vi skal evaluere eksisterende digitale løsninger.
 • Vi skal digitalisere telefoni.
 • Vi skal vurdere og analysere arbeidsprosesser og kommunikasjonskanaler som ikke er digitale eller automatiserte for å vurdere om digitalisering kan bidra til effektivisering og kvalitetsheving.

Kompetanse

IKT-kompetanse er en viktig forutsetning for å bedre samhandling, kunnskapsdeling og effektivitet i virksomheten. Videreutvikling gjennom strategisk bruk av IKT, forutsetter at vi fornyer og oppdaterer de ansattes kompetanse i bruk av digitale tjenester og verktøy.

Hovedmål

NMH skal videreutvikle ansattes kunnskap, ferdigheter og holdninger innen bruk av digitale tjenester og verktøy.

Ambisjoner

 • Nye ansatte skal få tilstrekkelig informasjon og opplæring i tjenester og systemer som er i bruk.
 • Alle ansatte skal få tilbud om tilstrekkelig opplæring ved innføring av nye tjenester og systemer.
 • Vi skal med jevne mellomrom tilby kurs for å heve den digitale kompetansen blant ansatte.
 • IT-drift skal støtte all teknologi, programvare og systemer som de forvalter med unntak av en del spesialprogramvare hvor støtten må dekkes igjennom brukergrupper, superbrukere eller eksterne kurs.
 • Vi skal definere superbrukere for systemer hvor dette er naturlig, som kan tilby opplæring og være førstelinjesupport – som både alternativ og supplement skal vi etablere brukergrupper.
 • Våre nettsider skal inneholde brukerveiledninger, opplæringsvideoer og «Spørsmål og svar».
 • Vi skal gi opplæring i bruk av våre valgte kommunikasjonskanaler.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet til tjenester og informasjon er en viktig faktor for gode og effektive prosesser i all aktivitet ved NMH.

Hovedmål

NMH skal i størst mulig grad, uavhengig av tid, sted, enheter og operativsystem, gjøre informasjon og tjenester tilgjengelig,

 Ambisjoner

 • Vi skal ha et stabilt nett, og et brukervennlig trådløsnett for ansatte, studenter og gjester.
 • Vi skal etterstrebe redundans i alle kritiske ledd.  I samarbeid med Uninett skal vi få en høykapasitets reservelinje inn til NMHs lokalnett.
 • Studenter og ansatte skal ha god tilgang til informasjon og tjenester fra utsiden av lokalnettet.
 • Studenter og ansatte skal i større grad kunne benytte privat utstyr i NMHs nettverk.
 • Vi skal ta i bruk systemer som støtter delingskulturen ved NMH.
 • Vi skal legge til rette for at videoopptak gjøres tilgjengelig på digitale plattformer.
 • Vi skal utarbeide et styringssystem for informasjonssikkerhet.
 • Vi skal velge fleksible og mobile løsninger der alle brukere får tilgang til valgte kommunikasjonskanaler.

Standardisering

For å levere IKT-tjenester og -produkter til studenter og ansatte på en så effektiv og enkel måte som mulig, må tjenestene og produktene standardiseres.

Hovedmål

NMH vil balansere brukernes valgmuligheter opp mot effektive og hensiktsmessige standarder.

Ambisjoner

 • Vi skal standardisere maskinvare, programvare, systemer, arbeidsmetodikker og brukeropplæring.
 • Vi skal utvikle prosedyrer for hvordan avvik fra standard skal besluttes.
 • På viktige områder skal vi innføre åpne standardiseringsprosesser i samspill med relevante brukergrupper – testing kan være en del av disse prosessene.
 • Vi skal ha en oppdatert tjenestekatalog der de standardiserte løsningene skal beskrives på en forståelig måte – katalogen skal være tilgjengelig for ansatte og studenter
 • Vi skal jevnlig evaluere de etablerte standardene.
 • Vi skal standardisere et begrenset antall kommunikasjonskanaler.

Se også

Sist oppdatert: 7. april 2016