Revidering av NMHs strategi

Norges musikkhøgskole reviderer sin strategiske plan. Les mer om arbeidet og prosessen her.

Om prosjektet

NMHs strategi beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015-2025, med hovedmål for hvert strategiske tema. I første versjon av strategien satte vi ambisjoner innenfor hvert av temaene, som skulle gjelde fram til 2018. Nå vil vi revidere og fornye disse ambisjonene, som så vil gjelde fram mot 2022.

Prosessen omfatter en analyse- og innsiktsdel, en del der vi vurderer ulike alternativer og en del der vi velger mellom disse. I alle faser vil vi involvere NMHs ansatte og studenter, og tjenestemannsorganisasjonene vil også bli hørt.

Evaluering og innsikt - fase 1

I første del avholdt vi 17.-21. august fire dialogmøter der vi samtalte med til sammen 17 ansatte. Den 23. august var det fellesdag der vi involverte ansatte gjennom informasjon og gruppearbeid. Tilbakemeldingene fra disse to aktivitetene er med i grunnlaget for videre arbeid med å vurdere hvilke ambisjoner vi skal ha de neste fire årene.

Første møte med referansegruppen

Referansegruppen hadde sitt første møte 29. oktober. Til møtet ble det sendt ut en presentasjon der prosjektgruppen hadde trukket fram seks konkrete vurderinger som de ønsket å få referansegruppens tilbakemelding til. Her kan du lese presentasjonen (pdf) som ble sendt ut.

Bakgrunnen for presentasjonen var informasjon samlet fra blant annet dialogmøtene, fellesdagens gruppeoppgaver, ledergruppens arbeid med risikovurdering av ambisjonene, intervjuer med eksterne aktører, gjennomgang av årsplaner og -rapporter og NMHs understrategier (internasjonalisering, kommunikasjon, IKT, digitalisering, FoU (høringsversjonen)).

Referansegruppens tilbakemeldinger ble tatt med i det videre arbeidet, sammen med synspunkter innhentet i et eget møte med tre studentrepresentanter. 

Åpen involvering

Som et ledd i involveringen og forankringen av arbeidet med nye ambisjoner, ble det hengt opp et banner i foajeen der alle kunne skrive sine tilbakemeldinger. 

Utvikling av alternative ambisjoner - fase 2

Prosjektgruppen arbeidet videre med materialet, og i møte med styringsgruppen 28. november ble de ulike foreløpige forslagene til endringer og nye ambisjoner diskutert. Prosjektgruppen arbeidet videre ut fra disse signalene og konkrete tilbakemeldingene og presenterte forslag til nye ambisjonstemaer for referansegruppen i møte 6. desember. Les presentasjonen her.

Velge og formulere - fase 3

De eksterne konsulentene i Deloitte ble faset ut i januar i år og prosjektgruppen ble utvidet med viserektor Morten Halle og kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan. 

I den siste fasen har prosjektgruppen arbeidet med innholdet, dels i felles møter i prosjektgruppen, dels i mindre grupperinger med oppmerksomheten om enkeltområder og enkeltambisjoner. En første samlet versjon ble presentert for referansegruppen 2. mai, men også i to frokostmøter med til sammen 30 personer, både studenter og ansatte. Fra disse møtene tok prosjektgruppen med seg mange nyttige innspill.

Styresak 13. juni

Hovedmål 2025 og ambisjoner 2019-2022 legges frem for styret 13. juni. Les saksfremlegget, et notat om prosjektet samt utkast til hovedmål og reviderte ambisjoner her.


Prosjektorganisering

Styringsgruppe/prosjektgruppe

Økonomi- og personalsjef Cathrine Bøgestub, prosjektleder
Seniorrådgiver Anders Eggen, prosjektkoordinator
Rektor Peter Tornquist
Direktør Tove T. Blix
Viserektor for utdanning Morten Halle
Kommunikasjonssjef Kjetil Asdal Bjørgan

Stein Bjørnstad og Øyvind Johnsen fra Deloitte er ute av prosjektgruppen fra 2019.

Referansegruppe

Kjetil Asdal Bjørgan, kommunikasjonssjef
Brit Ågot Brøske, fagseksjonsleder for musikkpedagogikk og musikkterapi
Morten Halle, viserektor for studier
Frank Havrøy, fagseksjonsleder for dirigering, sang og kirkemusikk
Åse Karin Hjelen, styreleder i Parat ved NMH
Kjell Tore Innervik, studieleder for masterprogrammet i utøving
Tone Jordhus, seniorrådgiver internasjonalisering 
Håkon Kvidal, styreleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) ved NMH
Siw Graabræk Nielsen, styremedlem i Forskerforbundet ved NMH 
Live Maria Roggen, studieleder for bachelorprogrammet i impro/jazz
Anna Rødevand, student og medlem av NMHs styre

Vil du vite mer?

Se Deloittes presentasjon fra fellesdagen 23. august.

imported-image

Cathrine Bøgestub

Seksjonssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Anders Eggen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 1. mai 2019