Revidering av NMHs strategi

Norges musikkhøgskole reviderer sin strategiske plan. Les mer om arbeidet og prosessen her.

Om prosjektet

NMHs strategi beskriver fem hovedtemaer for perioden 2015–2025, med hovedmål for hvert strategiske tema. I første versjon av strategien satte vi ambisjoner innenfor hvert av temaene, som skulle gjelde fram til 2018. Nå vil vi revidere og fornye disse ambisjonene, som så vil gjelde fram mot 2022.

Prosessen omfatter en analyse- og innsiktsdel, en del der vi vurderer ulike alternativer og en del der vi velger mellom disse. I alle faser vil vi involvere NMHs ansatte og studenter, og tjenestemannsorganisasjonene vil også bli hørt.

Evaluering og innsikt – fase 1

I første del avholdt vi 17. til 21. august fire dialogmøter der vi samtalte med til sammen 17 ansatte. Den 23. august var det fellesdag der vi involverte ansatte gjennom informasjon og gruppearbeid. Tilbakemeldingene fra disse to aktivitetene er med i grunnlaget for videre arbeid med å vurdere hvilke ambisjoner vi skal ha de neste fire årene.

Første møte med referansegruppen

Referansegruppen hadde sitt første møte 29. oktober. Til møtet ble det sendt ut en presentasjon der prosjektgruppen hadde trukket fram seks konkrete vurderinger som de ønsket å få referansegruppens tilbakemelding til.

Bakgrunnen for presentasjonen var informasjon samlet fra blant annet dialogmøtene, fellesdagens gruppeoppgaver, ledergruppens arbeid med risikovurdering av ambisjonene, intervjuer med eksterne aktører, gjennomgang av årsplaner og årsrapporter og NMHs understrategier (internasjonalisering, kommunikasjon, IKT, digitalisering, FoU (høringsversjonen)).

Referansegruppens tilbakemeldinger ble tatt med i det videre arbeidet, sammen med synspunkter innhentet i et eget møte med tre studentrepresentanter. 

Åpen involvering

Som et ledd i involveringen og forankringen av arbeidet med nye ambisjoner, ble det hengt opp et banner i foajeen der alle kunne skrive sine tilbakemeldinger. 

Utvikling av alternative ambisjoner – fase 2

Prosjektgruppen arbeidet videre med materialet, og i møte med styringsgruppen 28. november ble de ulike foreløpige forslagene til endringer og nye ambisjoner diskutert. Prosjektgruppen arbeidet videre ut fra disse signalene og konkrete tilbakemeldingene og presenterte forslag til nye ambisjonstemaer for referansegruppen i møte 6. desember.

Velge og formulere – fase 3

De eksterne konsulentene i Deloitte ble faset ut i januar i år og prosjektgruppen ble utvidet med viserektor Morten Halle og kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan. 

I den siste fasen arbeidet prosjektgruppen med innholdet, dels i felles møter i prosjektgruppen, dels i mindre grupperinger med oppmerksomheten om enkeltområder og enkeltambisjoner. En første samlet versjon ble presentert for referansegruppen 2. mai, men også i to frokostmøter med til sammen 30 personer, både studenter og ansatte. Fra disse møtene tok prosjektgruppen med seg mange nyttige innspill.

En revidert samlet versjon ble lagt fram for styret ved NMH 13. juni, med hovedmål 2025 og ambisjoner 2019–2022.

Les saksfremlegget, et notat om prosjektet samt utkast til hovedmål og reviderte ambisjoner her (PDF-dokument).

Styresak 7. oktober

Tilbakemeldingene fra styrets behandling ble tatt tilbake til prosjektgruppen, som sammen med noen sentrale ressurspersoner har bearbeidet hovedmål og ambisjoner ytterligere. FoU-strategien, som har fulgt et parallelt løp, er samkjørt med den overordnede strategien under området Kunst og vitenskap. 

Hele teksten er kvalitetssikret med hensyn til konsistens og språk, og det som gjenstår etter styrets behandling er å få på plass innledninger til hvert målområde, samt et forord.


Prosjektorganisering

Styringsgruppe/prosjektgruppe

 • Økonomi- og personalsjef Cathrine Bøgestub, prosjektleder
 • Seniorrådgiver Anders Eggen, prosjektkoordinator
 • Rektor Peter Tornquist
 • Direktør Tove T. Blix
 • Viserektor for utdanning Morten Halle
 • Kommunikasjonssjef Kjetil Asdal Bjørgan

Stein Bjørnstad og Øyvind Johnsen fra Deloitte er ute av prosjektgruppen fra 2019.

Referansegruppe

 • Kjetil Asdal Bjørgan, kommunikasjonssjef.
 • Brit Ågot Brøske, fagseksjonsleder for musikkpedagogikk og musikkterapi.
 • Morten Halle, viserektor for studier.
 • Frank Havrøy, fagseksjonsleder for dirigering, sang og kirkemusikk.
 • Åse Karin Hjelen, styreleder i Parat ved NMH.
 • Kjell Tore Innervik, studieleder for masterprogrammet i utøving.
 • Tone Jordhus, seniorrådgiver internasjonalisering.
 • Håkon Kvidal, styreleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) ved NMH.
 • Siw Graabræk Nielsen, styremedlem i Forskerforbundet ved NMH.
 • Live Maria Roggen, studieleder for bachelorprogrammet i impro/jazz.
 • Anna Rødevand, student og medlem av NMHs styre.
imported-image

Cathrine Bøgestub

Seksjonssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Anders Eggen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 26. september 2019