Instruks for fagseksjonsleder

Vedtatt av styret 16. juni 2017.

Tilsatte i faglige stillinger er organisert i fagseksjoner. Styret fastsetter inndelingen i seksjoner.

Fagseksjonene skal

 • levere undervisning på høyt faglig nivå til studieprogrammene
 • levere FOU-virksomhet på høyt nivå
 • bidra til å rekruttere fagpersonale innen relevante fagfelt
 • bruke budsjett- og personalressursene på best mulig måte
 • utarbeide årlige mål- og aktivitetsplaner for seksjonens virksomhet

Det gjøres i overensstemmelse med strategisk plan, studieplaner, kvalitetssystemet, årsplan og budsjett og andre overordnede retningslinjer, samt i henhold til de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.

Instruks for fagseksjonsleder

1. Fagseksjonsleder har et helhetlig ansvar for fagseksjonens virksomhet, inkludert personalansvar og økonomiansvar innenfor gitte budsjettrammer.

2. Fagseksjonsleder skal sikre at seksjonen holder høy faglig kvalitet gjennom å

 • sikre at seksjonen ivaretar studieprogrammenes etterspørsel etter faglig kompetanse og undervisning i samarbeid med studielederne
 • sikre og videreutvikle kvaliteten i de undervisningsemnene seksjonen har ansvar for, i tråd med system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet (kvalitetssystemet)
 • sikre at seksjonens ansatte bidrar til høgskolens FoU-virksomhet innenfor de ressursrammer til FoU som disponeres innenfor seksjonen, i samarbeid med FoU-senterledere
 • sikre at seksjonens ansatte bidrar til høgskolens formidlingsvirksomhet
 • bidra til god faglig utvikling av medarbeidere og foreslå tiltak for kompetanseheving ved behov
 • gjennomføre utviklingssamtaler og ha god kontakt med ansatte i seksjonen
 • stimulere til internasjonal lærerutveksling
 • være budsjettansvarlig for de midlene som disponeres av fagseksjonen
 • foreslå sensorer overfor studieutvalget
 • utarbeide forslag til stillingsbetenkninger for nytilsettinger innen seksjonen, i tråd med behov i studieprogrammene og FoU-virksomheten
 • foreslå sakkyndige til bedømmelseskomiteer til utlyste stillinger og ved opprykkssøknader
 • foreslå timelærere og vikarer som engasjeres uten utlysning, i tråd med personalreglementet
 • avholde jevnlige møter i fagseksjonen

3. Fagseksjonsleder skal være et bindeledd mellom seksjonen, faglig ledelse, administrasjonen, studieledere og FoU-senterledere

4. Fagseksjonsleder skal utarbeide årlige mål og aktivitetsplaner for seksjonen, i tråd med strategisk plan, årsplan og andre overordnede retningslinjer

5. Fagseksjonsleder skal avgi årlig rapport om arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvaliteten, i henhold til kvalitetssystemet og mal og retningslinjer fra studieutvalget.

6. Fagseksjonsleder kan ved behov opprette fagråd og oppnevne fagrådsledere innenfor seksjonen. Fagråds- og fagrådslederoppgaver må ligge innenfor fagseksjonsleders instruks og må ikke overlappe med oppgavene til studieledere og/eller FoU-senterledere.

7. Fagseksjonsleder rapporterer til rektor og direktør.

Sist oppdatert: 10. august 2017