Mandat for FoU-sentrene

Vedtatt av styret 16. juni 2017.

Norges musikkhøgskoles FoU-sentre er opprettet for å ivareta høgskolens ansvar for å drive forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, jf. universitets- og høyskolelovens § 1-3.

a) Senter for forskning i musikk og helse – Centre for Research in Music and Health (CREMAH) – er etablert for å drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdene musikkterapi og musikk og helse, og har som mål å øke kunnskapen om sammenhenger mellom musikk og helse.

b) Senter for utdanningsforskning i musikk – Centre for Educational Research in Music (CERM) – er etablert for å drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet musikkpedagogikk, med vekt på læring og undervisning innen høyere musikkutdanning, herunder også institusjonelle rammer, sosiale kontekster og relasjonen til praksisfelt som grunnopplæring, det frivillige musikkliv og andre høyere utdanningsinstitusjoner.

 c) Arne Nordheim Centre for Artistic Research (NordART) er etablert for å drive kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor hele bredden av utøvende, skapende og musikkvitenskapelige fagområder ved NMH.

FoU-sentrene skal blant annet, innen sine respektive ansvarsområder:

  • Bidra til at NMHs FoU-ressurser blir benyttet best mulig for å nå NMHs strategiske mål.
  • Bidra til å øke kvaliteten på og omfanget av NMHs samlede FoU-virksomhet.
  • Bidra til å utvikle forståelsen av begrepet kunstnerisk utviklingsarbeid internt og eksternt (gjelder NordART).
  • Initiere og kvalitetssikre FoU-prosjekter og annet FoU-arbeid.
  • Initiere og kvalitetssikre søknader om ekstern finansiering.
  • Bidra i behandlingen av søknader om opptak til doktorgradsprogram.
  • Bidra i oppfølgingen av doktorgradsstudenter.
  • Kvalitetssikre NMHs utgivelser.
  • Bidra til formidling av resultater av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og til å synliggjøre NMH som FoU-aktør nasjonalt og internasjonalt.

NMHs faglig tilsatte har fagseksjonsledere som nærmeste overordnede, og FoU-sentrenes ledelse må derfor samarbeide tett med fagseksjonslederne om både disponering av arbeidstid og kompetanseutvikling for den enkelte ansatte.

FoU-utvalget gir utfyllende retningslinjer for FoU-sentrenes virksomhet.

Senterledere oppnevnes av rektor. Senterledere kan også ansattes på åremål etter intern eller ekstern utlysning.

Senterlederne for CERM, CREMAH og NordART

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

sidsel.karlsen.jpg

Sidsel Karlsen

Professor

Musikkpedagogikk

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Professor

Musikkterapi

imported-image

Darla M. Crispin

Direktør for Arne Nordheim-senteret

Oppføringspraksis

New file
Kunst og vitenskap

Våre ansatte skaper innsikt og fornyelse gjennom kunstneriske og vitenskapelige aktiviteter på områdene utøvende musikk, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Sist oppdatert: 28. mars 2019