3. Evaluering av internasjonal verksemd

Det utførast periodiske vurderingar av Musikkhøgskolen sin internasjonale utdanningsaktivitet.

Internasjonaliseringsarbeidet er rekna som eit viktig verkemiddel for å auke kvaliteten i utdanninga. NMH samarbeider med ei rekke sentrale musikkutdanningsinstitusjonar. Internasjonal kontakt og erfaring er viktig for ein stor del av studentane som vil operere i ein internasjonal arbeidsmarknad etter endt utdanning.

Det blir årleg gjennomført ei rapport om internasjonal verksemd som inneheld nøkkeltal og oversikt over internasjonale prosjekt og samarbeid. Kvart fjerde år gjerast ei helskapleg vurdering av Musikkhøgskolen sin internasjonale utdanningsaktivitet. I denne skal det rapporterast på NMH sin internasjonale strategi. Alle utreisande og innreisande utvekslingsstudentar skal evaluere utvekslingsopphalda sine. 

Nøkkeltal internasjonalisering 2019

Figur 1: Tal henta frå rapport om internasjonal verksemd 2017-2018 og tall for 2019 henta frå database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Innreisande utvekslingsstudentar er trukke frå i talmaterialet.

Figur 2: Landsoversikt: Utanlandske studentar ved NMH haust 2019. Oversikta er laga på nettstaden www.mapchart.net.

Figur 3: Utvekslingssøknadar[1] og tal utvekslingsstudentar fordelt på studieår - 2019/2020-tal frå utvekslingskoordinator, historiske tal frå rapport om internasjonal verksemd 2017-2018.

 

 

Mobilitet lærarar

2014

2015/2016[2]

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Innreisande

24

27+

19-23

36

26

Utreisande

36

49

29

32

32

Sum

60

76

49

58

51

Tabell 1: Tal på inn- og utreisande lærarar innanfor Europa.

Evaluering av Internasjonal verksemd

2019 - Evaluering av Internasjonal verksemd

2018 - Evaluering av internasjonal verksemd

2017 - Evaluering av internasjonal verksemd

2016 - Evaluering av internasjonal verksemd

2015 - Evaluering av internasjonal verksemd

2014 - Evaluering av internasjonal verksemd

2013 - Evaluering av internasjonal verksemd

 

 

 


[1] NoCoM- og ECMAster-studentar er ikkje medrekna i tala for innreisande søkjarar til utveksling, men studentar som er teke opp på programma ved NMH er inkludert i talet for utreisande søkjarar.

[2] Frå og med rapporten for internasjonal verksemd for 2015-2016 gjekk ein frå å vise lærarmobilitet i kalenderår til å vise lærermobilitet i studieår.

Sist oppdatert: 22. september 2018