1. Søkertall og opptak

NMH evaluerer jevnlig søkertall, søknadsprosedyrer og opptaksprøver. 

NMH har som mål å tiltrekke seg de beste studentene og ha et godt søkertilfang innen alle instrumenter og studieprogram representert ved høgskolen. Opptak til de fleste studiene skjer gjennom opptaksprøver. Prøvene må være relevante, og egnet til å velge ut de som er best kvalifisert til et studium ved NMH.

Overordnede søkertall inngår i kvalitetssystemets årsrapport, mens tall på studieprogramnivå inngår som en del av studieprogramevalueringene (2.4). Hvert 4. år gjennomføres en større evaluering av studentopptak som inkluderer søkertall, søkernes evaluering av søknadsprosedyrene, samt jury og opptakskontor sin evaluering av opptaksprøvene. I evalueringen skal det tas stilling til om søkertilfanget er tilfredsstillende. NMHs markedsføring av studietilbud evalueres også. Der det vises svikt i søkertall vurderes tiltak NMH kan gjøre for å bedre søkingen. Vurderingen av tiltak omfatter informasjonsvirksomheten NMH utfører for å nå søkere og bredere rekrutteringspolitiske tema. Dersom flere enn normalt takker nei til plass ved NMH gjennomføres en kartleggingsundersøkelse for å finne ut årsakene til dette. 

Nøkkeltall søkere NMH 2018

Figur 1. antall søknader 2009-2018.Tall hentet fra DBH.

Figur 2. antall primærsøkere og opptakstall 2009-2018. Søkertall 2009-2017 hentet fra rapport om søkertall 2017. Tall for 2018 hentet fra FS rapport 101.001. Opptakstall hentet fra DBH.

Figur 3. Kjønnsfordeling søkere (ikke primærsøkere) og opptakstall.
 

 

Søkertall (tidligere år)

2017 Søkertall

2016 Søkertall

2015 Søkertall

2014 Søkertall

2013 Søkertall

Søkerundersøkelsen

Søkerundersøkelsen 2016

Søkerundersøkelsen 2013

Evalueringer av opptaksprøvene

2018 Evaluering av opptaksprøvene

2017 Evaluering av opptaksprøvene

2016 Evaluering av opptaksprøvene

2015 Evaluering av opptaksprøvene

2014 Evaluering av opptaksprøvene

2013 Evaluering av opptaksprøvene

Takket nei undersøkelsen 

Sist oppdatert: 22. september 2018